Απόφαση 2194/15

Απόφαση 2194/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις θέσεις Λάδης και Ελληνοχωρίου του Δήμου Διδυμοτείχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2194/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών δύο τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, στις θέσεις Λάδης και Ελληνοχωρίου του Δήμου Διδυμοτείχου, (ΦΕΚ 374/Δ/2015), 11-11-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. To νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το υπ' αριθμόν 1616/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4772/2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου, για τον καθορισμό θέσεων αμμοληψίας στην περιοχή Λάδης και Ελληνοχωρίου του Δήμου Διδυμοτείχου.

 

11. Την Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης σε δύο τμήματα του ποταμού Ερυθροποτάμου στην θέση Λάδη σε μήκος 430 m και στην θέση Ελληνοχώρι σε μήκος 240 m στον Δήμο Διδυμοτείχου, (που συντάχθηκε από τον Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Ευστράτιο Βέργο τον Οκτώβριο του 2014) καθώς και τις οριζοντιογραφίες που την συνοδεύουν, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών των τμημάτων του ποταμού και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη.

 

12. Το έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν επιπλέον αντίγραφα του φακέλου (αριθμός πρωτοκόλλου 4772/2014/2015).

 

13. Το έγγραφο του Ευστράτιο Βέργου με το οποίο διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία επιπλέον αντίγραφα του φακέλου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 801/2015).

 

14. Το έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών (αριθμός πρωτοκόλλου 801/2015).

 

15. Το υπ' αριθμόν 336/2015 έγγραφο του Δήμου Διδυμοτείχου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 7/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου με την υπ' αριθμόν 107/2015 απόφαση με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για τον καθορισμό των οριογραμμών των τμημάτων - θέσεων αμμοληψίας στον ποταμό Ερυθροπόταμο του Δήμου Διδυμοτείχου, (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1916/2015).

 

16. Την υπ' αριθμόν 10913/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1813/2015).

 

17. Την υπ' αριθμόν 34183/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2055/2015).

 

18. Την υπ' αριθμόν 612/2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2194/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές των τμημάτων του ποταμού Ερυθροποτάμου σε συνολικό μήκος περίπου 670 m. Συγκεκριμένα, 430 m για το τμήμα στην θέση Λάδη και 240 m για το τμήμα στην θέση Ελληνοχώρι του Δήμου Διδυμοτείχου, όπως αποτυπώνονται στις οριζοντιογραφίες της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίων 2.1 και 2.2) κλίμακας 1:500 του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Ευστράτιου Βέργου και σύμφωνα με την Υδραυλική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων για το τμήμα του ποταμού στην θέση Λάδη, γίνεται με αρχή τα σημεία L1 (Χ=690567,70 Υ=4589848,31) και R1 (Χ=690713,61 Υ=4589704,30) και πέρας τα σημεία L14 (Χ=690984,67 Υ=4590008,63) και R11 (Χ=690963,41 Υ=4589802,54) (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987).

 

Αντίστοιχα, για το τμήμα του ποταμού στην θέση Ελληνοχώρι, ο καθορισμός των ορίων γίνεται για την αριστερή όχθη στα σημεία από L1.1 (Χ=705649,83 Υ=4581662,80) έως L1.10 (Χ=705734,77 Υ=4581751,18) και από L2.1 (Χ=705758,39 Υ=4581790,44) έως L2.7 (Χ=705956,28 Υ=4581604,83), και για την δεξιά όχθη με αρχή το σημείο R1 (Χ=705620,17 Υ=4581089,86) και πέρας το σημείο R8 (Χ=705837,18 Υ=4580989,17) (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.2194.15

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 23-10-2015

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.