Απόφαση 222426/17

Απόφαση 222426/3621/2017: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 222426/3621/2017: Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 2101/Β/2017), 19-06-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 11 του νόμου 4071/2012 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ 85/Α/2012).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 26/Α/2007), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παράγραφος 2 περίπτωση β του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006)

 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του νόμου 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

6. Την υπ' αριθμόν 81320/77909/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β/2016), με τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (προεδρικό διάταγμα 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/2010)).

 

7. Τις διατάξεις των άρθρων 54 και 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα.

 

8. Τις υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 και ΓΠΚΜ/642/2017 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) και (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017).

 

9. Την υπ' αριθμόν 30149/387/2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 390/Β/2017).

 

10. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/26601/10-10-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΔΟΑ/8638/26-03-2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα.

 

11. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠKM) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών.

 

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

 

Α. Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων αρμοδιότητας του τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ως ακολούθως:

 

Α.1. Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

 

1. Τις αποφάσεις κύρωσης των Πράξεων Εφαρμογής πολεοδομικών μελετών επεκτάσεων σχεδίων πόλεων.

 

2. Τις αποφάσεις για την εντολή σύνταξης μεμονωμένων πράξεων εφαρμογής.

 

3. Τις αποφάσεις κύρωσης των διορθωτικών πράξεων εφαρμογής.

 

4. Τις αποφάσεις για την έγκριση των πράξεων τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων.

 

5. Την απόφαση έγκρισης σημειακών - εντοπισμένων τροποποιήσεων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, χρήσεων και όρων δόμησης αυτών και την ανάκληση αυτής.

 

6. Την οριστική ή μερική εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών (ν. 720/1977, ν. 1337/1983).

 

7. Τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α.2. Στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για:

 

1. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των περιφερειακών χωροταξικών σχεδίων.

 

2. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με το χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση εκτάσεων ως Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

3. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης, σχετικά με το χαρακτηρισμό Περιοχών Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων προς έκδοση της προβλεπόμενης από την κείμενη νομοθεσία Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

 

4. Τις εισηγήσεις για την παροχή γνώμης για Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων, όταν η διαδικασία κινείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

5. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας, καθώς και Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

6. Τις διοικητικές πράξεις που αφορούν στην επίβλεψη Πολεοδομικών Μελετών (πρωτόκολλο εγκατάστασης, βεβαίωση παραλαβής, πιστοποίησης εργασιών κ.λ.π.).

 

7. Τα έγγραφα, τη διαβίβαση εγγράφων και διοικητικών πράξεων της Διεύθυνσης ή άλλης αρχής προς πολίτες ή αρχές σχετικών με Πράξεις Εφαρμογής, Κτηματογραφήσεις, Αποφάσεις Αναγνώρισης Οδών προϋφιστάμενων του έτους 1923, Όρων Δόμησης αποκλεισμένων οικοπέδων και Απαλλοτριώσεις βάσει της περί σχεδίων πόλεων νομοθεσίας.

 

8. Την έκδοση οδηγιών στα θέματα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Οικιστικής Πολιτικής και Κατοικίας καθώς και Οικοδομικού και Κτιριοδομικού Κανονισμού.

 

9. Τα έγγραφα που αφορούν στην ερμηνεία των Πολεοδομικών Διατάξεων.

 

Β. Τελικές διατάξεις

 

1. Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση στην παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών ισχύει σε κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος τους και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

 

2. Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, να υπογράφουν Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπηρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχετικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα θέματα αυτά.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 02-06-2017

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.