Απόφαση 81320/16

Απόφαση 81320/77909/2016: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 81320/77909/2016: Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (ΦΕΚ 4302/Β/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) των άρθρων 1, 63, 97, 98, 214, 225, 238, 241, 254, 257, 258, 266, 280 και 283 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010),

 

β) του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007),

 

γ) των άρθρων 5 και 7 του νόμου 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 131/Α/2006),

 

δ) των άρθρων 8 και 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010),

 

ε) του άρθρου 90, το οποίο κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005) Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που αφορούν τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις,

 

στ) του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 50/2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα (ΦΕΚ 39/Α/2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

 

ζ) του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 93/Α/2014), καθώς και την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 αναφορικά με την κατάρτιση του Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010) καθώς και την υπ' αριθμόν 1987/2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας (ΦΕΚ 459/Β/2014).

 

3. Τις υπ' αριθμούς 219/03-11-2016 και 114/30-06-2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά στην έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου φορέα, καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 192/03-06-2016 γνωμοδότηση του Συλλόγου Εργαζομένων Κεντρικής Μακεδονίας, για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 449630/16893/03-11-2016 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με την δαπάνη που προκαλείται στον προϋπολογισμό του φορέα, ύψους 41.237.004,84 € για το έτος 2016, που θα καλυφθεί από τους Κ.Α.: 0211, 0213, 0215, 0219, 0221, 0225, 0228, 0271, 0272, 0274, 0275, 0276, 0277, 0279, 0291, 0292 και 0293 ενώ ανάλογη δαπάνη προκαλείται για τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τις υπ' αριθμούς 219/03-11-2016 και 114/30-06-2016 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, αναφορικά με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως εξής:

 

Μέρος Πρώτο Διάρθρωση - Αρμοδιότητες

 

Τμήμα Α: Κεντρική Υπηρεσία - Περιφερειακές Υπηρεσίες

 

Κεφάλαιο Α: Οργανικές μονάδες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Γραφείο Περιφερειάρχη, Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

 

Κεφάλαιο Β: Διάρθρωση οργανικών μονάδων - Αρμοδιότητες

 

Άρθρο 3: Νομική Υπηρεσία

Άρθρο 4: Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΠΚΜ)

Άρθρο 5: Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (ΠΚΜ)

Άρθρο 6: Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων (ΠΚΜ)

Άρθρο 7: Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου (ΠΚΜ)

Άρθρο 8: Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (ΠΑΜ-ΠΣΕΑ)

Άρθρο 9: Αυτοτελές Γραφείο Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης

Άρθρο 10: Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων (ΠΚΜ)

Άρθρο 11: Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας

Άρθρο 12: Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας (ΠΚΜ)

Άρθρο 13: Διεύθυνση Οικονομικού (ΠΚΜ)

Άρθρο 14: Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΠΚΜ)

Άρθρο 15: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

Άρθρο 16: Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών

Άρθρο 17: Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού (ΠΚΜ)

Άρθρο 18: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (ΠΚΜ)

Άρθρο 19: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 20: Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ)

Άρθρο 21: Τμήμα Εργαστηρίου Ελέγχων και Έρευνας (ΠΚΜ)

Άρθρο 22: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών

Άρθρο 23: Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άρθρο 24: Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

Άρθρο 25: Διεύθυνση Εμπορίου και Απασχόλησης (ΠΚΜ)

Άρθρο 26: Διεύθυνση Τουρισμού (ΠΚΜ)

Άρθρο 27: Διεύθυνση Λαϊκών Αγορών

Άρθρο 28: Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

Άρθρο 29: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Άρθρο 30: Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 31: Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΠΚΜ)

Άρθρο 32: Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

Άρθρο 33: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας

Άρθρο 34: Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 35: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 36: Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακών Ενοτήτων

Άρθρο 37: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

Άρθρο 38: Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Άρθρο 39: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας (ΠΚΜ)

Άρθρο 40: Διεύθυνση Κτηνιατρικής (ΠΚΜ)

Άρθρο 41: Διεύθυνση Πολιτικής Γης (ΠΚΜ)

Άρθρο 42: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 43: Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Άρθρο 44: Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

Άρθρο 45: Γραφείο Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Άρθρο 46: Περαιτέρω Αρμοδιότητες

 

Μέρος Δεύτερο: Προσωπικό

 

Τμήμα Α

 

Άρθρο 47: Διάκριση θέσεων και κατηγορίες

Άρθρο 48: Προσόντα διορισμού

Άρθρο 50: Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

Άρθρο 51: Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων

Άρθρο 52: Προϊστάμενοι Τμημάτων

Άρθρο 53: Προϊστάμενοι Γραφείων

Άρθρο 54: Κατανομή Θέσεων και Προσωπικού

 

Μέρος Τρίτο: Μεταβατικές και Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 55

Άρθρο 56

Άρθρο 57: Έναρξη ισχύος Οργανισμού

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 01-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.