Απόφαση 22664/88

Απόφαση 22664/412/1988: Τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπόμενων υψών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 22664/412/1988: Τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπόμενων υψών, (ΦΕΚ 547/Δ/1988), 29-07-1988.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 9 παράγραφος 8.

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 2).

 

5. Την υπ' αριθμόν 12 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών της 24ης συνεδρίασης στις 15-07-1988, αποφασίζουμε:

 

1. α) Εγκρίνεται η τροποποίηση των όρων δόμησης στην περιοχή Κυπριάδου του εγκεκριμένου σχεδίου Αθήνας με τον καθορισμό τομέων μεγίστων επιτρεπόμενων υψών που φαίνονται στο διάγραμμα 1:5000 που συνοδεύει την απόφαση, ως κατωτέρω:

 

Τομέας Α: μέγιστο ύψος 21.8 m.
Τομέας Β: Μέγιστο ύψος 15.2 m.
Τομέας Γ: Μέγιστο ύψος 18.5 m.

 

β) Δεν μεταβάλλονται οι ισχύοντες Συντελεστές Δόμησης.

 

γ) Κατά τα λοιπά να ισχύσουν οι διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού 1985.

 

2. Αντίγραφο του ανωτέρω διαγράμματος, θεωρημένο από τον υπεύθυνο του Γραφείου Τροποποιήσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών, θα είναι αναρτημένο επί 20 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο Γραφείο Τροποποιήσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών, οδός Μενάνδρου 6, για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσας ισχύοντα ύψη, στις περιπτώσεις υποβολής μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών προ της 31-05-1988 ημερομηνία επιβολής αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών (ΦΕΚ 379/Δ/1988) και εφόσον είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1983) περί τρόπου εκδόσεως αδειών.

 

5. Μετά την 713/1997 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμόν 50182/1998 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (εγκύκλιος 4/1998) στους παραπάνω τομείς έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του από 03-08-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 749/Δ/1987).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 5 προστέθηκε με το άρθρο 1 της υπ' αριθμόν 10452/1998 απόφασης (ΦΕΚ 304/Δ/1998).

 

Αθήνα, 19-07-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.