Απόφαση 23720/15

Απόφαση 23720/2015: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 23720/2015: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (ΦΕΚ 2927/Β/2015), 31-12-2015.

 

O Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 214, 224, 225, 238, 266 και 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 (ΦΕΚ 235/A/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/2007) Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

5. Την υπ' αριθμόν 4/2015 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 96/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 15231/2011 (ΦΕΚ 2280/Β/2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης, σχετικά με την έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

8. Την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμόν 383/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αναφορικά με την τροποποίηση της 344/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (σε ορθή επανάληψη).

 

9. Την υπ' αριθμόν 14/4ο/09-10-2015 γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δημοτικών Υπαλλήλων νομού Έβρου, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως παρακάτω αναφέρεται:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες Υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες Υπαγόμενες Απευθείας στο Δήμαρχο

 

Άρθρο 3: Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα

Άρθρο 4: Αρμοδιότητες Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου

Άρθρο 5: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων, Διοικητικής Βοήθειας και Διαφάνειας

Άρθρο 6: Αρμοδιότητες Νομικής Υπηρεσίας

Άρθρο 7: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών

Άρθρο 8: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας - Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης

Άρθρο 9: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Δια Βίου Μάθησης

Άρθρο 10: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Δημοτικής Αστυνομίας

Άρθρο 11: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων

Άρθρο 12: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Γραφείου Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Άρθρο 13: Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού - Πολιτισμού - Εθελοντισμού

 

Ενότητα Β: Επιτελικές Υπηρεσίες

 

Άρθρο 14: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Καινοτομίας και Ανάπτυξης

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

 

Άρθρο 15: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Αθλητισμού

 

Άρθρο 16: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες Υποστήριξης

 

Άρθρο 17: Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Άρθρο 18: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών

Άρθρο 19: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν τις παρακάτω υπηρεσίες ανά ενότητα.

 

Άρθρο 20: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες με έδρα τις Φέρες

Άρθρο 21: Αποκεντρωμένες υπηρεσίες Τραϊανούπολης με έδρα το Αριστείνο Αλεξανδρούπολης

 

Μέρος 3: Διοίκηση -Εποπτεία -Συντονισμός

 

Άρθρο 22: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

Άρθρο 23: Αρμοδιότητες Προϊσταμένων Διοικητικών Ενοτήτων

Άρθρο 24: Κανονισμοί λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών

 

Μέρος 4: Θέσεις Προσωπικού

 

Άρθρο 25: Ειδικές θέσεις

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 30: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 17-12-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.