Απόφαση 2426/16

Απόφαση 2426/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2426/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (ΦΕΚ 324/Δ/2016), 21-10-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ Α' 107/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα...

 

5. Την με αριθμό 4/2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015), Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682 από 28-04-2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Η-2747/23-03-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1226/28-03-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία η μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος στην περιοχή Μάκρης νομού Έβρου, σε μήκος 500 m, (που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Τσεσμελή Δημήτριο, τον Δεκέμβριο του 2015), όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 18575/27-04-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1750/04-05-2016) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία η με αριθμό 193/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλεξανδρούπολης με την οποία εγκρίνει ομόφωνα i) την παραλαβή της υδραυλικής μελέτης οριοθέτησης και ii) τις οριογραμμές οριοθέτησης ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρης.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20031/11-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1865/13-05-2016) έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα τεχνικά έργα που προτείνονται από τη μελέτη οριοθέτησης καθώς και τις γνωμοδοτήσεις Αρχαιολογίας και Δασαρχείου που της συνοδεύουν.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1226/24-05-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1296/10-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2426/21-06-2016, 2136/02-06-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

 

16. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 2192/03-02-2016 και 19800/02-10-2015 έγγραφα του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου 20618/16-10-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης δασών νομού Έβρου στα οποία εκφράζονται θετικές απόψεις στα πλαίσια έκδοσης Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 13792/29-08-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3491/30-08-16) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

18. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (11o σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, με κατασκευή έργων διευθέτησης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος δυτικά του οικισμού Μάκρη του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνολικό μήκος 500 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφίες (01, 02) της περιοχής οριοθέτησης (κλίμακας 1:200 του Πολιτικού Μηχανικού Τσεσμελή Δημήτριου) και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία: R1 (Χ=645280.351, Υ=4522950.712) και L1 (Χ=645300.049, Υ=4522947.250) και πέρας τα σημεία R30 (Χ=645305.429, Υ=4523431.180) και L30 (Χ=645311.807, Υ=4523433.098).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να Βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.2426.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 07-09-2016

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.