Απόφαση 2462/12

Απόφαση 2462/2012: Έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2462/2012: Έγκριση του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Καβάλας, (ΦΕΚ 772/Β/2012), 15-03-2012.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 65, 97 και 280 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του νόμου 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/Α/2006)).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου [Ν] 3584/2007 Περί κυρώσεως του Κώδικα Καταστάσεως Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΦΕΚ 143/Α/2007).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του προεδρικού διατάγματος 142/2010 Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 235/Α/2010).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Την υπ' αριθμόν 5370/15/02-02-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

7. Το υπ' αριθμόν 31796/09-12-2011 έγγραφο του Δήμου Καβάλας με το οποίο έχει υποβληθεί στην υπηρεσία μας η υπ' αριθμόν 857/2011 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

 

8. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομού Καβάλας, όπως διατυπώθηκε στο υπ' αριθμόν 8/22-12-2011 (απόφαση 8) πρακτικό του, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας Δήμου Καβάλας, ο οποίος πλέον θα έχει την εξής μορφή:

 

Μέρος 1: Διάρθρωση υπηρεσιών του Δήμου

 

Άρθρο 1: Διάρθρωση κεντρικών υπηρεσιών

Άρθρο 2: Διάρθρωση αποκεντρωμένων υπηρεσιών

 

Μέρος 2: Αρμοδιότητες υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.1: Αρμοδιότητες Κεντρικών Υπηρεσιών

 

Ενότητα Α: Υπηρεσίες υπαγόμενες απευθείας στο Δήμαρχο

 

Ενότητα Β: Επιτελικές υπηρεσίες

 

Ενότητα Γ: Υπηρεσίες περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής

 

Άρθρο 12: Διεύθυνση δόμησης και πολεοδομικού σχεδιασμού

Άρθρο 13: Διεύθυνση ποιότητας ζωής

 

Ενότητα Δ: Υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας

 

Ενότητα Ε: Υπηρεσίες υποστήριξης

 

Άρθρο 17: Διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών

 

Κεφάλαιο 2.2: Αρμοδιότητες αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

 

Μέρος 3: Διοίκηση - Εποπτεία - Συντονισμός

 

Μέρος 4: Θέσεις προσωπικού

 

Μέρος 5: Προϊστάμενοι υπηρεσιών

 

Μέρος 6: Τελικές διατάξεις

 

Άρθρο 32: Τελικές διατάξεις

Ακροτελεύτιο άρθρο: Κάλυψη δαπάνης

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καβάλα, 23-02-2012

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.