Απόφαση 24969/81

Απόφαση 24969/5879/1981: Περί εξουσιοδοτήσεως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων για την έκδοση αδειών οικοδομής κατ' αναμόρφωση της Ε27353/1977 απόφασης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 24696/5879/1981: Περί εξουσιοδοτήσεως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων για την έκδοση αδειών οικοδομής κατ' αναμόρφωση της Ε27353/1977 απόφασης, (ΦΕΚ 304/Β/1981), 27-05-1981.

 

Ο Υπουργός Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) περί καταργήσεως του νομοθετικού διατάγματος 349/1974 τροποποιήσεως των περί αυθαιρέτων οικοδομικών κατασκευών διατάξεων και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων, κωμών.

 

3. Το νομοθετικό διάταγμα 8/1973 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

4. Το από 02-03-1981 προεδρικό διάταγμα σχετικό με τους όρους και περιορισμούς δομήσεως των οικοπέδων, των κειμένων εντός των νομίμως υφισταμένων προ του έτους 1923 οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (ΦΕΚ 138/Δ/1981).

 

5. Την Ε27067/1978 (ΦΕΚ 585/Δ/1978) απόφαση περί της διαδικασίας και του τρόπου εκδόσεως οικοδομικών αδειών.

 

6. Τις Ε27353/1977 και Ε32311/1977 αποφάσεις Υπουργού Δημοσίων Έργων (Εγκύκλιοι 49/1977 και 70/1977).

 

7. Την ανάγκη παροχής κινήτρων για την τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας σε απομακρυσμένους οικισμούς, αποφασίζουμε:

 

Εξουσιοδοτούμε τους Δημάρχους ή Προέδρους Κοινοτήτων να εκδίδουν οικοδομικές άδειες για ορισμένες κατηγορίες οικοδομικών εργασιών μέσα σε ορισμένους οικισμούς υπό τους όρους των επομένων κεφαλαίων.

 

Οι ανωτέρω άδειες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του από 02-03-1981 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 138/Δ/1981) περί των ληπτέων υπόψη στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των όρων των προ της 16-08-1923 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών.

 

Κεφάλαιο Α: Οικισμοί για τους οποίους ισχύει η εξουσιοδότηση

 

Ι. Οι οικισμοί για τους οποίους ισχύει η εξουσιοδότηση πρέπει να είναι απομακρυσμένοι ή δυσπρόσιτοι από τις έδρες των πολεοδομικών γραφείων ή οικισμοί παραμεθορίων περιοχών των οποίων ο πραγματικός πληθυσμός κατά την τελευταία εκάστοτε απογραφή δεν υπερβαίνει τους 2.000 κατοίκους και εφόσον:

 

1. Είτε υπάρχουν πριν το έτος 1923 και στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. 'Η έχουν εγκεκριμένο σχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας ή άλλης Κρατικής Υπηρεσίας, για αστική αποκατάσταση και τα οικόπεδα έχουν οριοθετηθεί από τις υπηρεσίες που συνέταξαν και ενέκριναν το σχέδιο.

 

ΙΙ. 1. Ο χαρακτηρισμός των ανωτέρω οικισμών κατά την παράγραφο 1 γίνεται με απόφαση του Νομάρχου μετά από γνώμη του Νομαρχιακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του Νομού και υπό τους εν συνεχεία περιορισμούς.

 

2. Από την ανωτέρω εξουσιοδότηση εξαιρούνται:

 

α) Οικισμοί Πρωτευουσών Επαρχιών.

β) Τουριστικών περιοχών και λουτροπόλεων.

γ) Παραδοσιακοί οικισμοί.

δ) Οικισμοί περιοχών με έντονη σεισμικότητα ή των αναφερομένων στην εγκύκλιο 76/1977 (αριθμός πρωτοκόλλου Ε36511/1977) περιπτώσεων.

ε) Οικισμοί περιοχών που παρουσιάζουν σημαντική οικοδομική ανάπτυξη.

στ) Μεμονωμένα κτίρια που χαρακτηρίζονται παραδοσιακά ή διατηρητέα.

 

3. Η εξαίρεση της προηγουμένης παραγράφου (όσον αφορά οικισμούς τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων και παραδοσιακών οικισμών) δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατασκευής νέας οικοδομής σύμφωνα με τους τύπους που χορηγεί το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος που εναρμονίζονται με τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας του οικισμού και τους τυχόν ειδικούς όρους δομήσεως που έχουν επιβληθεί για προστασία του.

 

Κεφάλαιο Β: Είδος οικοδομικών εργασιών για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση

 

Ι. Οι εργασίες για τις οποίες ισχύει η εξουσιοδότηση είναι οι εξής:

 

1. Περίφραξη ή περιτοίχιση οικοπέδων.

 

2. Μικροεπισκευή ή διαρρύθμιση οικοδομών.

 

3. Κατασκευή νέας απλής μονώροφης οικοδομής επιφανείας μέχρι 100 m2 χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και μόνο μια φορά για κάθε οικόπεδο.

 

4. Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων (αποθηκών, στάβλων κ.λ.π.) επιφανείας έως 100 m2 σε επαφή ή ανεξάρτητες από την κύρια οικοδομή, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 

5. Προσθήκη (δωματίων, λουτρών, κουζίνας) σε απλές μονώροφες οικοδομές χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα τόσης επιφανείας ώστε η συνολική επιφάνεια των οικοδομών να μην υπερβαίνει τα 100 m2.

 

6. Κατασκευή νέας μονώροφης ή διώροφης οικοδομής συνολικής επιφανείας ορόφων έως 100 m2 με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και μόνο μια φορά για κάθε οικόπεδο εφ' όσον η αρχιτεκτονική και στατική μελέτη καθώς και η επίβλεψη θα γίνουν από αρμόδιο τεχνικό.

 

7. Κατασκευή νέας μονώροφης ή διώροφης οικοδομής οποιασδήποτε επιφανείας εφ' όσον θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τα σχέδια των καταλλήλων κατά περίπτωση τύπων κατοικιών που διαθέτει το Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και εφ' όσον οι οικοδομικές εργασίες θα γίνουν υπό την επίβλεψη ιδιώτη τεχνικού.

 

ΙΙ. Η τελική επικάλυψη των κατασκευών των παραγράφων 3 έως και 6 έστω και αν χρησιμοποιείται οπλισμένο σκυρόδεμα, θα γίνεται δια κεραμοσκεπούς στέγης ή κατά τον υπερισχύοντα παραδοσιακό τρόπο.

 

Κεφάλαιο Γ: Άδειες περιτοίχισης ή περίφραξης

 

Σε όλους τους άλλους οικισμούς της Χώρας (πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο Ι του Κεφαλαίου Α) οι οποίοι προϋπάρχουν του 1923 στερούνται ρυμοτομικού σχεδίου και έχουν στην τελευταία εκάστοτε απογραφή πραγματικό πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητος να χορηγούν άδειες περιφράξεως ή περιτοιχίσεως σε οικόπεδα μέσα στους οικισμούς εκτός αν πρόκειται για οικισμούς:

 

1. Πρωτευουσών Επαρχιών.

2. Τουριστικών περιοχών ή λουτροπόλεων.

3. Παραδοσιακούς.

 

Κεφάλαιο Δ: Διαδικασία έκδοσης των αδειών και έλεγχος των οικοδομών

 

Ι. Οι άδειες θα εκδίδονται σε έντυπα όπου θα συμπληρώνονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία από τους ενδιαφερομένους και τον Δήμαρχο ή Πρόεδρο Κοινότητος.

 

ΙΙ. Η άδεια θα χορηγείται μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία θα περιγράφονται λεπτομερώς οι εργασίες που θα γίνουν και θα επισυνάπτονται τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 

1. Στις περιπτώσεις περιφράξεων ή περιτοιχίσεων και μικροεπισκευών ή διαρρυθμίσεων αρκεί η λεπτομερής περιγραφή των αιτουμένων εργασιών στην αίτηση.

 

2. Στις περιπτώσεις 3, 4 και 5 του Κεφαλαίου Β' πρέπει να συνυποβάλλεται πρόχειρο σκαρίφημα εις διπλούν που θα παρουσιάζει το οικόπεδο με τις διαστάσεις του και την επιφάνειά του, το δρόμο, τα κτίσματα που τυχόν υπάρχουν, τη θέση και τις διαστάσεις του νέου κτίσματος στο οικόπεδο με τις αποστάσεις του από τα όρια ή τα υπάρχοντα κτίσματα.

 

3. Στην περίπτωση 6 του Κεφαλαίου Β' θα πρέπει να συνυποβληθούν:

 

α) Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα εις διπλούν, συντεταγμένο από αρμόδιο ιδιώτη τεχνικό, στο οποίο θα φαίνονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2, καθώς επίσης και υπολογισμός καλύψεως και συντελεστού δομήσεως και έλεγχος αρτιότητας του οικοπέδου.

 

β) Αρχιτεκτονική και στατική μελέτη εις διπλούν.

 

γ) Δήλωση αναθέσεως και αναλήψεως της μελέτης και επιβλέψεως από τον αρμόδιο τεχνικό.

 

4. Στην περίπτωση 7 του Κεφαλαίου Β' θα πρέπει να συνυποβληθούν:

 

α) Τα στοιχεία των εδαφίων α' και γ' της προηγουμένης παραγράφου.

 

β) Δήλωση αναθέσεως και αναλήψεως της επιβλέψεως της κατασκευής από ιδιώτη μηχανικό.

 

ΙΙΙ. 1. Οι άδειες στις περιπτώσεις 1 έως και 5 δίδονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν ο Δήμαρχος ή Πρόεδρος της Κοινότητος έχει συγκεκριμένες απορίες ή αμφιβολίες σχετικά με το επιτρεπτό της ανεγέρσεως της αιτουμένης οικοδομής θα απευθύνεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για παροχή διευκρινήσεων.

 

2. Στις περιπτώσεις 6 και 7 οι άδειες θα εκδίδονται και θα εκτελούνται υπό την αποκλειστική ευθύνη του ιδιοκτήτη και του ιδιώτη μηχανικού όσον αφορά την τήρηση των πολεοδομικών διατάξεων (πχ. αρτιότητα οικοπέδου, πραγματοποιούμενα μεγέθη εκμεταλλεύσεως καλύψεως, ύψους και συντελεστή δομήσεως μορφολογικά στοιχεία.

 

Στην περίπτωση 6 ο ιδιώτης τεχνικός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αρτιότητα της στατικής και αντισεισμικής μελέτης του κτιρίου.

 

IV. 1. Οι άδειες πριν την εφαρμογή τους θα πρέπει να θεωρούνται από την Αστυνομική Αρχή.

 

2. Αντίγραφο της αδείας και των στοιχείων που την συνοδεύουν πρέπει να αποστέλλεται στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο για έλεγχο του τοπογραφικού διαγράμματος και τήρηση στατιστικών στοιχείων. Σε περίπτωση που το πολεοδομικό γραφείο από τον έλεγχο του τοπογραφικού διαπιστώσει παράβαση πολεοδομικών διατάξεων κατά την χορήγηση της αδείας ειδοποιεί εγγράφως το Δήμο ή Κοινότητα για τροποποίηση ή ανάκληση της αδείας.

 

3. Σε περίπτωση υπερβάσεως των εργασιών που αναφέρονται στις πιο πάνω άδειες και που διαπιστώνονται από την αστυνομία ή την Κοινότητα ή τις πολεοδομικές Υπηρεσίες διακόπτονται οι εργασίες και υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί, διαφορετικά εφαρμόζονται από την αρμόδια Υπηρεσία οι διατάξεις περί αυθαιρέτων.

 

4. Οι πολεοδομικές Υπηρεσίες υποχρεώνονται να κάνουν κατά καιρούς έλεγχο των οικοδομών που ανεγείρονται με τις άδειες που εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήναι, 12-05-1981

 

Ο Υπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 6 της υπ' αριθμόν 46306/2265/1987 απόφασης (ΦΕΚ 304/Β/1981).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.