Απόφαση 46306/87 - Άρθρο 6

Άρθρο 6: Τελικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από την απόφαση αυτή, τις άδειες μπορούν να χορηγηθούν και οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, εφόσον το επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι, με εφαρμογή του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Α/1983), όπως ισχύει.

 

2. Οι πολεοδομικές υπηρεσίες υποχρεώνονται να πραγματοποιούν κατά καιρούς δειγματοληπτικό έλεγχο τόσο των αδειών, που εκδίδονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή, όσο και των εκτελούμενων σχετικών οικοδομικών εργασιών.

 

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 24969/5379/1981 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος περί εξουσιοδοτήσεως Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων για την έκδοση αδειών οικοδομής κατ' αναμόρφωση της 27353/1977 απόφασης (ΦΕΚ 304/Β/1981), καθώς και όλες οι αποφάσεις Νομαρχών που εκδόθηκαν κατά την παράγραφο 11 του Κεφαλαίου Α της ανωτέρω απόφασης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με το άρθρο 5 της υπ' αριθμόν 60885/4983/1990 απόφασης (ΦΕΚ 656/Β/1990).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.