Απόφαση 25427/96

Απόφαση 25427/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 25427/1996: Τροποποίηση όρων δόμησης εγκεκριμένου σχεδίου Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, (ΦΕΚ 1326/Δ/1996), 18-11-1996.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994 Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Δ/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

 

2. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (ΦΕΚ 395/Β/1995) και την με αριθμό 643/1995 απόφαση του Νομάρχη Αθηνών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 11 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων, κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

4. Την με αριθμό 74429/4952/1995 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για την Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Νέας Ιωνίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 662/Δ/1995).

 

5. Την με αριθμό 400/23-12-1993 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέας Ιωνίας.

 

6. Την από 17-10-1996 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Ανατολικού Τομέα Νομαρχίας Αθηνών (Συνεδρία 26η, Πράξη 6η).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και την με αριθμό πρωτοκόλλου 9395/16-10-1996 βεβαίωση Δήμου Νέας Ιωνίας σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η απόφαση αυτή και το σχέδιο που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-10-1996

 

Με Εντολή Νομάρχη

 

Ο Πρόεδρος της ΝΕ-ΠΟΠΕΥ

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.