Απόφαση 25/94

Απόφαση ΕΠΑ/25/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου (περιοχές Ανάληψη - Ροδίνι) νομού Δωδεκανήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΕΠΑ/25/1994: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου (περιοχές Ανάληψη - Ροδίνι) νομού Δωδεκανήσου, (ΦΕΚ 403/Δ/1994), 26-04-1994.

 

Ο Νομάρχης Δωδεκανήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 7/Α/1986) Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες της Χώρας.

 

2. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 9, 11 και 29.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 9.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α/1977) και ειδικότερα το άρθρο 12 παράγραφοι 1)α και 4, όπως η τελευταία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 31 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

5. Τις υπ' αριθμούς 506/1990, 507/1990, 591/1990, 592/1990, 628/1990, 236/1991, 237/1991, 237/1991, 568/1992 Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 1/1/19-01-1994 του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Δωδεκανήσου, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Ρόδου (περιοχές Ανάληψη - Ροδίνι) Νομού Δωδεκανήσου, με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, πλατειών, κοινοχρήστων - κοινωφελών χώρων, αρχαιολογικών χώρων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων εκπαίδευσης, όπως ακριβώς εικονίζονται στα 21 χρωματισμένα διαγράμματα κλίμακας 1:1.000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

2. Την έγκριση του πολεοδομικού κανονισμού της περιοχής της οποίας εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη κατά την πιο πάνω παράγραφο 1, ως εξής:

 

2.1. Καθορίζονται τομείς Συντελεστή δόμησης I, II, III, IV, V, VI και τομείς λοιπών όρων δόμησης Λ, Μ, Μ1, Ν, Ν1, Ν2, Ο, Π, Ρ, των οποίων τα όρια φαίνονται στα συνημμένα διαγράμματα ως ακολούθως:

 

Τομείς Συντελεστών Δόμησης

 

Τομέας Ι: συντελεστής δόμησης 0.4

Τομέας II: συντελεστής δόμησης 0.5

Τομέας III: συντελεστής δόμησης 0.6

Τομέας IV: συντελεστής δόμησης 0.8

Τομέας V: συντελεστής δόμησης 1.0

Τομέας VI: συντελεστής δόμησης 1.2

 

Τομείς λοιπών όρων δόμησης

 

Τομέας Λ

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Μέγιστο ύψος: 10.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 60%.
Αριθμός ορόφων: 4.

 

Τομέας Μ

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Μέγιστο ύψος: 10.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 60%.
Αριθμός ορόφων: 3.

 

Τομέας Μ1

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Μέγιστο ύψος: 10.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 60%.
Αριθμός ορόφων: 3.

 

Τομέας Ν

 

Αρτιότητα: 500 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 15 m.
Μέγιστο ύψος: 13.0 m.
Μέγιστη κάλυψη: 50%.
Αριθμός ορόφων: 2.

 

Τομέας Ν1

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 13 m.
Μέγιστο ύψος: 7.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 50%.
Αριθμός ορόφων: 2.

 

Τομέας Ν2

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Μέγιστο ύψος: 10.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 50%.
Αριθμός ορόφων: 3.

 

Τομέας Ο

 

Αρτιότητα: 1.000 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Μέγιστο ύψος: 7.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 30%.
Αριθμός ορόφων: 2.

 

Τομέας Π

 

Αρτιότητα: 1.000 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.
Μέγιστο ύψος: 7.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 30%.
Αριθμός ορόφων: 2.

 

Τομέας Ρ

 

Αρτιότητα: 400 m2.
Ελάχιστο πρόσωπο: 12 m.
Μέγιστο ύψος: 7.5 m.
Μέγιστη κάλυψη: 40%.
Αριθμός ορόφων: 2.

 

2.2. Σε όλους τους τομείς καθορίζεται χρήση γης Γενική κατοικία σύμφωνα με το από 23-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 166/Δ/1987) πλην του τομέα Π όπου ορίζεται χρήση Αμιγούς κατοικίας σύμφωνα με το παραπάνω προεδρικό διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2.2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την υπ' αριθμόν ΕΠΑ/9/1998 απόφαση (ΦΕΚ 370/Δ/1998).

 

2.3. Στις περιοχές με ένδειξη Κ, η χρήση του ισογείου είναι υποχρεωτικά κατάστημα (λιανικό εμπόριο - εξυπηρετήσεις - αναψυχή).

 

2.4. Ειδικοί όροι δόμησης.

 

α. Στον τομέα Ν επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων με μέγιστο ύψος κατά Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό εφόσον:

 

α)1. Το οικόπεδο έχει επιφάνεια μεγαλύτερη των 800 m2.

α)2. Το κτίριο δεν εφάπτεται στα όρια του οικοπέδου.

 

β. Στους τομείς Ν, Ν1, Ν2, Ρ, επιτρέπεται η επαφή του κτιρίου σε ένα από δύο πλάγια όρια (προκειμένου περί μεσαίων οικοπέδων) κατόπιν σύμφωνης γνώμης της αρμοδίας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

γ. Στους τομείς Π και Ο, απαγορεύεται η επαφή του κτιρίου με τα πλάγια όρια του οικοπέδου.

 

δ. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα η επιτρεπόμενη επιφάνεια ημιυπαίθριων χώρων που μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά όροφο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%, της πραγματοποιούμενης δόμησης στον ίδιο όροφο.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύει ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός.

 

4. Ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών.

 

4.1. Όλη η περιοχή αναθεώρησης χαρακτηρίζεται σαν Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ).

 

4.2. Στην περιοχή Τζένιο ορίζεται σε ζώνη ανάπλασης (ειδικών κινήτρων). Ο προβλεπόμενος συντελεστής δόμησης 1.2 θα ισχύσει εφόσον γίνει η μελέτη ανάπλασης. Μέχρι τότε ισχύουν οι όροι δόμησης του τομέα Ν - IV.

 

5. Μεταβατικές διατάξεις.

 

Άδειες που έχουν εκδοθεί και που είναι σε ισχύ κατά την δημοσίευση του παρόντος ή που έχει κατατεθεί πλήρης φάκελλος στην Υπηρεσία μέχρι την ισχύ του παρόντος, εκτελούνται ή εκδίδονται ως έχουν.

 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992, από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της άρχεται από την ημέρα δημοσιεύσεως.

 

a.25.94

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ρόδος, 22-03-1994

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.