Απόφαση 2796/15

Απόφαση 2796/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ποτιστικού στην θέση Κάμπος, περιοχής Πρωτοκκλησίου Δήμου Σουφλίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2796/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ποτιστικού στην θέση Κάμπος, περιοχής Πρωτοκκλησίου Δήμου Σουφλίου, (ΦΕΚ 313/Δ/2015), 18-09-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. To νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου Η-5123/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1919/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος του ρέματος Ποτιστικό στην θέση Κάμπος περιοχής Πρωτοκκλησίου του Δήμου Σουφλίου.

 

11. Την Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Ποτιστικό στην θέση Κάμπος περιοχής Πρωτοκκλησίου σε μήκος 725 m στον Δήμο Σουφλίου, (που συντάχθηκε από τον Δελούδη Γεώργιο Πολιτικό Μηχανικό τον Οκτώβριο του 2014) καθώς και την οριζοντιογραφία που την συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος ρέματος και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη.

 

12. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών (αριθμός πρωτοκόλλου 1919/2015).

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 13902/2015 έγγραφο του Δήμου Σουφλίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 9/2015 Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου με την υπ' αριθμ. 133/2015 απόφαση με την οποία γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία θετικά για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος Ποτιστικό περιοχής Πρωτοκκλησίου, θέση Κάμπος του Δήμου Σουφλίου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/2412/2015).

 

14. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12165/2015 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/2796/2015).

 

15. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 1831/2015 θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/2508/2015).

 

16. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 53751/2015 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/2437/2015), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος Ποτιστικού στην θέση Κάμπος, περιοχής Πρωτοκκλησίου Δήμου Σουφλίου, σε μήκος 725 m όπως αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου 01) κλίμακας 1:500 του Πολιτικού Μηχανικού Δελούδη Γεωργίου και σύμφωνα με την Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων γίνεται για τμήμα του ρέματος, με αρχή τα σημεία Ο1 (Χ=687632,86 Υ=4573224,36) και Ο34 (Χ=687667,64 Υ=4573293,38) και πέρας τα σημεία Ο15 (Χ=688263,71 Υ=4573349,02) και Ο16 (Χ=688323,89 Υ=4573382,74) (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2796.15

 

Κομοτηνή, 31-08-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.