Απόφαση 28941/93

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/28941/775/1993: Καθορισμός τομέων αρτιοτήτων και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως στα οικοδομικά τετράγωνα 550, 545, 557, 556, 555, 537, 538, 504, 501 και 508 του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση ΔΠ/ΠΜ/28941/775/1993: Καθορισμός τομέων αρτιοτήτων και τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως στα οικοδομικά τετράγωνα 550, 545, 557, 556, 555, 537, 538, 504, 501 και 508 του Δήμου Ευόσμου νομού Θεσσαλονίκης, (ΦΕΚ 1220/Δ/1993), 20-09-1993.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος Περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 70 και το Κεφάλαιο Β.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1.

 

4. Το από 02-09-1992 προεδρικό διάταγμα Έγκριση Πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων 16, 17, 18 και 19 του Δήμου Ευόσμου νόμου Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 963/Δ/1992).

 

5. Την υπ' αριθμόν 108/1993 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ευόσμου.

 

6. Την υπ' αριθμόν 745/1993 πράξη (συνεδρία 31η/13-07-1993) του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Θεσσαλονίκης μετά την από 12-07-1993 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Μελετών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται ο καθορισμός τομέων αρτιοτήτων Ι και ΙΙ στο Ρυμοτομικό Σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων 16, 17, 18 και 19 του Δήμου Ευόσμου (νομού Θεσσαλονίκης) όπως τα όρια τους σημειώνονται στα 10 τοπογραφικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

2. Εγκρίνεται όπως στον Τομέα Ι ισχύουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 02-09-1992 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 963/Δ/1992).

 

3. Εγκρίνεται όπως στον τομέα ΙΙ ισχύουν τα παρακάτω ελάχιστα όρια αρτιότητας:

 

ελάχιστο πρόσωπο: 10 m
ελάχιστο εμβαδόν: 200 m2.

 

4. Την τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου πόλεως Ευόσμου στα οικοδομικά τετράγωνα 550, 545, 557, 556, 555, 537, 538, 504, 501 και 508 εντός των πολεοδομικών ενοτήτων 16, 17, 18 και 19 και συγκεκριμένα:

 

α. διάνοιξη οδού - πεζοδρομίου στο οικοδομικό τετράγωνο 550 και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 550 και 550Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m.
μείωση πλάτους προκηπίων από 5 m σε 3 m.

 

β. διάνοιξη οδού - πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 545 και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 545 και 545Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 3 m.

 

γ. στο οικοδομικό τετράγωνο 557 μείωση του πλάτους του προκηπίου (στα ανατολικά) από 5 m σε 3 m.

 

δ. κατάργηση του πεζοδρόμου στα ανατολικά του οικοδομικού τετραγώνου 556 και αποχαρακτηρισμός του χώρου πρασίνου 555 και χαρακτηρισμός του ως οικοδομήσιμου χώρου (επέκταση του οικοδομικού τετραγώνου 556).

 

ε. διάνοιξη οδού - πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 537 και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 537 και 537Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m.
μείωση πλάτους προκηπίων από 5 m σε 3 m και 2 m.
μετατόπιση της Ρυμοτομικής Γραμμής (ανατολικά οικοδομικού τετραγώνου ΟT 537) κατά 2 m.
κατάργηση του προκηπίου πλάτους 5 m και επιβολή νέου πλάτους 2 m.
μείωση του χώρου στάθμευσης.

 

στ. διάνοιξη οδού - πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 538 και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 538 και 538Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m.
μείωση πλάτους προκηπίων από 5 m σε 3 m.

 

ζ. διάνοιξη οδού - πεζοδρόμου στο οικοδομικό τετράγωνο 504 και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 504 και 504Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m.
μείωση πλάτους προκηπίων από 3 m σε 2 m.

 

η. διάνοιξη οδού - πεζοδρόμου στο ΟT οικοδομικό τετράγωνο και δημιουργία δύο νέων οικοδομικών τετραγώνων 501 και 501Α.

 

Επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m.
μείωση πλάτους προκηπίων από 3 m σε 2 m.

 

θ. διάνοιξη δύο οδών - πεζοδρόμων στο οικοδομικό τετράγωνο 508 και δημιουργία τριών νέων οικοδομικών τετραγώνων 508, 508Α και 510Α.

 

επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m μείωση πλάτους προκηπίων από 3 m σε 2 m.
μετατόπιση ρυμοτομικής Γραμμής στον χώρο πρασίνου.

 

όπως οι παραπάνω ρυθμίσεις (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η) και (θ) φαίνονται στο τοπ. διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από την Διευθύντρια της Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και συνοδεύουν την απόφαση αυτή.

 

5. Από το κανονιστικού χαρακτήρα σκέλος αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης (Δήμου Ευόσμου).

 

6. Η απόφαση αυτή και τα διαγράμματα που την συνοδεύουν να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

7. Η ισχύς της αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.28941.93

 

Θεσσαλονίκη, 15-09-1993

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.