Απόφαση 29-33024-psk-1856/98

Απόφαση 29/33024/ΠΣΚ/1856/1998: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Κοινότητας Νέου Ρυσίου (νομού Θεσσαλονίκης)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 29/33024/ΠΣΚ/1856/1998: Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για καθορισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Κοινότητας Νέου Ρυσίου (νομού Θεσσαλονίκης), (ΦΕΚ 980/Δ/1998), 07-12-1998.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 26 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τα άρθρα 3, 9 και 29 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 90/Α/1994) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νόμο 2240/1994 συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994).

 

4. Την υπ' αριθμόν 21/1995 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ 392/Β/1995).

 

5. Τη γνώμη του Κοινοτικού Συμβουλίου Νέου Ρυσίου όπως διατυπώθηκε στην 10/1995 απόφασή τους.

 

6. Τη γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Θεσσαλονίκης, όπως διατυπώθηκε στην πράξη του 552/1998 (συνεδρία 31/06-10-1998) μετά τη από 30-09-1998 σχετική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Σχεδίων και Κανόνων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας.

 

7. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή της κοινότητας Νέου Ρυσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στην περιοχή της Κοινότητας Νέου Ρυσίου για τον καθορισμό χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και οδών, όπως εικονίζεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Στον καθοριζόμενο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων επιβάλλονται οι ακόλουθοι όροι και περιορισμοί δόμησης:

 

μέγιστη κάλυψη 20%
συντελεστής δόμησης 0.3
μέγιστο ύψος 13 m.
τήρηση ελάχιστης απόστασης κτιρίων από τα όρια του χώρου 15 m.

 

3. Η παρούσα και το διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της να αρχίσει από τη δημοσίευση.

 

Θεσσαλονίκη, 05-11-1998

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.