Απόφαση 2940/17

Απόφαση 2940/2017: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση νέου κτιρίου (με χρήση νηπιαγωγείου) στον αύλειο χώρο του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, στο οικοδομικό τετράγωνο 36-37-42 στην Αλεξανδρούπολη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2940/2017: Καθορισμός συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση νέου κτιρίου (με χρήση νηπιαγωγείου) στον αύλειο χώρο του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, στο οικοδομικό τετράγωνο 36-37-42 στην Αλεξανδρούπολη, (ΦΕΚ 199/ΑΑΠ/2017), 12-09-2017.

 

Η Υφυπουργός Εσωτερικών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα του άρθρου 6: Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς.

 

β) Του προεδρικού διατάγματος 358/1986 (ΦΕΚ 158/Α/1986) Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας και ειδικότερα του άρθρου 2, παράγραφος δ αυτού.

 

γ) Του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 108/2014 Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 175/Α/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ' αριθμόν 5786/2017 (ΦΕΚ 22/Β/2017) κοινή υπουργική απόφαση περί μεταφοράς και κατανομής αρμοδιοτήτων... Μακεδονίας Θράκης.

 

δ) Του προεδρικού διατάγματος 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/2015) και προεδρικού διατάγματος 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) περί σύστασης και μετονομασίας υπουργείων.

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών με το οποίο διορίζεται η Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά στη θέση της Υφυπουργού Εσωτερικών.

 

στ) Της υπ' αριθμόν 39324/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3959/ Β'/09.12.2016) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Μαρίας Κόλλια - Τσαρουχά.

 

ζ) Της υπ' αριθμόν οίκοθεν 4537/2015 απόφασης της Υφυπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Εξουσιοδότηση στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης για υπογραφή εγγράφων Με εντολή Υφυπουργού (ΦΕΚ 2628/Β/2015).

 

η) Της υπ' αριθμόν 5759/2000 (ΦΕΚ 630/Δ/2000) απόφασης χαρακτηρισμού του κτιρίου του Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης ως διατηρητέου.

 

2. Την από 28-03-2017 αιτιολογική έκθεση του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης).

 

3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5249/2016/29-03-2017 έγγραφο του Τμήματος Παραδοσιακών Οικισμών και Διατηρητέων Κτιρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (κοινοποίηση της αιτιολογικής έκθεσης).

 

4. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 13964/12-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΕΣ: 1717/15-05-2017) στο οποίο αναφέρεται ότι συμφωνεί με την 28-03-2017 αιτιολογική έκθεση.

 

5. Το από 01-07-2015 πρακτικό καταλληλότητας και επιλογής χώρου για τη μεταστέγαση των διδακτηρίων των 1ου και 18ου νηπιαγωγείου Αλεξανδρούπολης της επιτροπής του άρθρου 18 παράγραφος 6 του νόμου 3467/2006.

 

6. Την τεχνική έκθεση που συνοδεύει την αρχιτεκτονική μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αλεξανδρούπολης

 

7. Τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας - Θράκης με το πρακτικό 1/11-07-2017/θέμα 4ο (αριθμός πρωτοκόλλου ΥΠΕΣ: 2940/09-08-2017), αποφασίζουμε:

 

Τον καθορισμό συμπληρωματικών όρων και περιορισμών δόμησης για την ανέγερση νέου κτιρίου (με χρήση νηπιαγωγείου) στον αύλειο χώρο του χαρακτηρισμένου ως διατηρητέου Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, στο οικοδομικό τετράγωνο 36-37-42 στην Αλεξανδρούπολη, ως εξής:

 

1. Επιτρέπεται η κατασκευή νέου κτιρίου στη βορειοανατολική πλευρά του οικοπέδου, παράλληλα στην οδό Αδριανουπόλεως, με εμβαδόν κάλυψης περίπου 680,85 m2 και 88,00 m2 ημιυπαίθριων χώρων και εμβαδόν δόμησης περίπου 680,85 m2 χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος για την περιοχή συντελεστή δόμησης, γιατί ο όγκος και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του νέου κτιρίου εναρμονίζονται και δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του διατηρητέου κτιρίου, δεν εμποδίζεται η θέαση του διατηρητέου κτιρίου από τον ελεύθερο χώρο της αυλής και της γύρω περιοχής και παράλληλα καλύπτονται άμεσες ανάγκες του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία σχολικών εγκαταστάσεων. Το νέο κτίσμα θα τοποθετηθεί σε απόσταση όχι μικρότερη των 12 m από το διατηρητέο κτίριο του Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

2. Η υλοποίηση των παραπάνω θα γίνει μετά από έλεγχο και έγκριση των σχετικών μελετών από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολιτισμού του Υπουργείου Εσωτερικών (πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης), μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ' αριθμόν 57592000 (ΦΕΚ 630/Δ/2000) απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου του Α' Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρούπολης ως διατηρητέου.

 

4. Μαζί με την παρούσα απόφαση δημοσιεύεται τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

5. Κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί το ένδικο μέσο της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του προεδρικού διατάγματος 18/1989 Κωδικοποίηση Διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 

6. Κάλυψη δαπάνης: από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.2940.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 22-08-2017

 

Η Υφυπουργός

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.