Απόφαση 3011/16

Απόφαση 3011/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών χειμάρρου Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνης) του Δήμου Αλεξανδρούπολης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3011/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών χειμάρρου Μαΐστρου (ρέμα Ειρήνης) του Δήμου Αλεξανδρούπολης, (ΦΕΚ 387/Δ/2016), 22-11-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. To νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

5. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου H-8517/04-11-2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4488/05-11-2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αλεξανδρούπολης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η Υδραυλική μελέτη καθορισμού οριογραμμών ρέματος Ειρήνης περιοχής Μαΐστρου, Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε μήκος 2000 m, (που συντάχθηκε από τον Γεωλόγο Σιωλίδη Ιωάννη, τον Σεπτέμβριο του 2014), όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4488/2014/11-03-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν τα απαιτούμενα αντίγραφα της μελέτης σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1280/01-04-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1159/07-04-2015) έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αντίγραφα της μελέτης.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1159/07-04-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

14. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 35809/26-05-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2127/26-06-2015) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 14211/03-07-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2338/14-07-2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης στο οποίο εκφράζονται παρατηρήσεις επί των προτεινόμενων οριογραμμών.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2338/20-08-2015 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιείται το ανωτέρω 15ο σχετικό στο Δήμο Αλεξανδρούπολης και στην Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3364/26-08-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3004/01-09-2015) έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο υποβλήθηκαν διευκρινίσεις επί των ανωτέρω παρατηρήσεων (15ο σχετικό).

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3004/15-10-2015 έγγραφό μας με το οποίο κοινοποιούνται οι ανωτέρω διευκρινίσεις (17ο σχετικό) του Δήμου Αλεξανδρούπολης στην Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 32080/ΠΕ/18-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 293/27-01-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1597/20-04-2016 έγγραφό μας για υπενθύμιση του με αριθμό πρωτοκόλλου 1159/07-04-2015 εγγράφου μας (13ο σχετικό) προς τους αρμόδιους για γνωμοδότηση, φορείς.

 

21. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 962/24-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2136/02-06-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1372/01-06-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2190/06-06-2016) έγγραφο του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η υπ' αριθμόν 295/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί, κατά πλειοψηφία, θετικά ως προς την προτεινόμενη οριοθέτηση του εν λόγω τμήματος του ρέματος Ειρήνης στην περιοχή Μαΐστρου Δήμου Αλεξανδρούπολης.

 

23. Το (ΦΕΚ 561/Δ/2009) και ειδικά την με αριθμό 27766/2155/04-12-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης με θέμα Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του τεχνικού ΤΕ06 και του τεχνικού ΤΕ014, στο νομό Έβρου, απόφαση η οποία αφορά στην οριοθέτηση τμήματος υδατορέματος Μαΐστρου και περιλαμβάνει σημεία (κατάντη) που εμπεριέχονται και στα σχέδια της παρούσας.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2190/15-06-2016 έγγραφό μας με το οποίο ζητούνται διευκρινίσεις επί της προτεινόμενης οριοθέτησης, με βασικά σημεία τα εξής:

 

Ο λόγος που μένει χωρίς οριοθέτηση ένα τμήμα περίπου των 60 m από την προγενέστερη, με το ανωτέρω 23ο σχετικό, οριοθέτηση του εν λόγω ρέματος
Ο λόγος που αιτούνται τον επανακαθορισμό κάποιων σημείων των οριογραμμών στο κατάντη τμήμα της προτεινόμενης οριογραμμής και
Να αποτυπωθεί στην οριζοντιογραφία της πινακίδας 1 η εγκεκριμένη, με το 25ο σχετικό, οριογραμμή.

 

25. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 2158/29-06-2016 και 2318/13-07-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2697/08-07-2016 και 2852/19-07-2016 αντίστοιχα) έγγραφα καθώς και το με αριθμό πρωτοκόλλου 3011/27-07-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διευκρινίσεις σε απάντηση του 24ου σχετικού εγγράφου μας.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Η-7820/10-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας το αίτημα του Δήμου Αλεξανδρούπολης για κατάργηση τμήματος της υφιστάμενης οριοθέτησης ρέματος Ειρήνη στο Μαΐστρο νομού Έβρου.

 

27. Την με αριθμό 3426/2016 (ΦΕΚ 314/Δ/2016) απόφαση της Υπηρεσίας μας για την Μερική ανάκληση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 27766/2155/2009 (ΦΕΚ 561/Δ/2009) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης που αφορά στην επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων κοίτης ποταμού Μαΐστρου στις θέσεις του τεχνικού ΤΕ06 και του τεχνικού ΤΕ014 στο νομό Έβρου.

 

28. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (12ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη και δεν απαιτούνται έργα διευθέτησης για το εν λόγω τμήμα του ρέματος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος Ειρήνης στην περιοχή Μαΐστρου του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε συνολικό μήκος 2000 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφίες (πινακίδα 1, πινακίδα 2) της περιοχής οριοθέτησης (κλίμακας 1:1000 του Γεωλόγου Σιωλίδη Ιωάννη) και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία:

 

Δ-1 (Χ=660378.29, Υ=4525435.18), και

Α-1 (Χ=660104.69, Υ=4525438.72) και πέρας τα σημεία

Δ-67 (Χ=660085.70, Υ=4523630.82) και

Α-63 (Χ=659900.83, Υ=4523697.00)

 

Με την παρούσα, γίνεται επανακαθορισμός των οριογραμμών που εγκρίθηκαν με το (ΦΕΚ 561/Δ/2009) (23ο σχετικό) για το τμήμα από τη διατομή Α061 έως Α06 (Δ67 της νέας οριοθέτησης).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3011.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 03-11-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.