Απόφαση 3081/16

Απόφαση 3081/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3081/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων, (ΦΕΚ 313/Δ/2016), 18-10-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 135236/Ξ-ΔΤΕ-4959/30-10-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3931/6-11-2015) διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας η υδραυλική μελέτη τμήματος χειμάρρου οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων, για μήκος οριοθέτησης 1366,34 m, (που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Ασημίδη Βασίλειο, τον Ιούνιο του 2015), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ίδια ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών καθώς και το υπ' αριθμόν 13/2015 από 28-09-2015 Πρακτικό της με αριθμό 238/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων με την, ομόφωνα, θετική γνωμοδότησή του σχετικά με τις προτεινόμενες οριογραμμές του χειμάρρου στον οικισμό Γρήγορου.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20968/07-10-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3932/06-11-2015) έγγραφο του Δήμου Αβδήρων με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), σε τέσσερα αντίγραφα, για το έργα που απαιτούνται σύμφωνα με την Υδραυλική μελέτη της οριοθέτησης του εν λόγω τμήματος του χειμάρρου στον οικισμού Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3932/29-01-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των προτεινόμενων έργων διευθέτησης του τμήματος που προτείνεται για οριοθέτηση.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4354/05-02-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών επί της οριοθέτησης του εν λόγω τμήματος χειμάρρου.

 

15. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 445/11-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 644/23-02-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης.

 

16. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 1470/15-02-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 666/24-02-2016) θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Ξάνθης.

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4700/28-4-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 1819/10-05-2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2193/22-06-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας με το οποίο διαβιβάστηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όπως υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με το 12ο σχετικό, για τα έργα διευθέτησης που προκύπτουν από την υδραυλική μελέτη οριοθέτησης, προς τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης λόγω αρμοδιότητας.

 

19. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 95396/Ρ-ΔΠΧΣ/3348/26-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΖΞΝ7ΛΒ-ΖΔΛ) υπαγωγή σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις του έργου Οριοθέτηση - μερική διευθέτηση τμήματος υδατορέματος οικισμού Γρήγορου Δήμου Αβδήρων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3081/01-08-2016).

 

20. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (11ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη με απαίτηση έργων διευθέτησης για το εν λόγω τμήμα του ρέματος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του χειμάρρου στον οικισμό Γρήγορου του Δήμου Αβδήρων, σε συνολικό μήκος 1366,34 m, όπως αυτές αποτυπώνονται στις οριζοντιογραφίες 3.1, 3.2 και 3.3 που συνοδεύουν την παρούσα, κλίμακας 1:500, του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Ν. Ασημίδη και σύμφωνα με την υδρολογική μελέτη που κατατέθηκε στην υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων του βασικού κλάδου, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με τα στοιχεία:

 

ανάντη τη διατομή: αριστερή: 1 (Χ=584299.44, Υ=4553318.15) δεξιά: 1 (Χ=584308.55, Υ=4553318.37) και

κατάντη τη διατομή: αριστερή: 127 (Χ=584519.06, Υ=4552174.85) δεξιά: 138 (Χ=584524.43, Υ=4552182.69)

 

και ο β' κλάδος καθορίζεται με τα στοιχεία:

 

ανάντη τη διατομή: αριστερή: 0 (Χ=584525.94, Υ=4553134.42) δεξιά: 0 (Χ=584522.34, Υ=4553136.59) και

κατάντη τη διατομή: αριστερή: 7 (Χ=584481.20, Υ=4553061.88) δεξιά: 7 (Χ=584479.91, Υ=4553062.90).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.3081.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 05-08-2016

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.