Απόφαση 3094/16

Απόφαση 3094/176792/2016: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3094/176792/2016: Επικύρωση οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, (ΦΕΚ 217/Δ/2016), 12-08-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης,

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π.,

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας..

 

4. Την 4/2015 πράξη της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),

 

7. Το υπ' αριθμόν 6997/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΟ 3094/176792/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων /Περιφέρεια Θεσσαλίας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ελεγμένος και θεωρημένος ο φάκελος οριοθέτησης του υπόψη τμήματος του ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014),

 

8. Την υπ' αριθμόν 11681/176804/2015 Γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 7574/21-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων / Περιφέρειας Θεσσαλίας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 3475/197531/29-10-2015),

 

9. Την υπ' αριθμόν 789/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για τον καθορισμό των οριογραμμών του ρέματος του θέματος,

 

10. Το υπ' αριθμόν 3010/96415/18-06-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών από το οποίο προκύπτει ότι η έκταση που θα αναπτυχθεί το εν λόγω έργο έχει χαρακτηρισθεί ως μη έχουσα δασικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου παρέλκει η γνωμοδότηση της συγκεκριμένης Υπηρεσίας,

 

11. Την υπ' αριθμόν 160/04-12-2014 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας,

 

12. Την υπ' αριθμόν 2803/08-01-2015 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεοτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας,

 

13. Την υπ' αριθμόν 3712/231783/03-09-2015 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Διευθέτηση του ρέματος ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ Αγριάς στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας.

 

και επειδή:

 

1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων ((7) σχετικό) σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014.

 

2. Η προτεινόμενη τμηματική οριοθέτηση του ρέματος δεν θα επηρεάσει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, αλλά ούτε την αισθητική του τοπίου και προστατεύει επαρκώς το ρέμα ως στοιχείο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Η οριοθέτηση του θέματος ξεκινάει αμέσως μετά την εκβολή του τεχνικού εξόδου της Περιφερειακής οδού Βόλου και επιλέγεται να σταματήσει πριν το τεχνικό εκβολής στη θάλασσα (Εθνική οδός Βόλου - Τσαγκαράδας) καθ' όσον σύμφωνα με την παράγραφο 1.4, του άρθρου 4, του νόμου 4258/2014 δεν απαιτείται οριοθέτηση ρέματος ...για την κατασκευή ή επισκευή ή καθαίρεση γεφυρών και οχετών καθώς και άλλων έργων προστασίας θεμελιώσεων γεφυρών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη...,

 

3. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ καθόρισε επί του σχεδίου τις οριογραμμές του υδατορέματος, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα και με την υποβληθείσα μελέτη.

 

4. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος Παιδόπολης Αγριάς, του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, με τις συντεταγμένες των κορυφών των πολυγωνικών τους γραμμών 01, 02, 03, ... ,060 όπως αυτές καθορίστηκαν από τη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ και φαίνονται με μπλε χρώμα στο από Σεπτέμβριο του 2014 Τοπογραφικό Διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 (Αριθμόν Σχεδίου: ΥΟ-1), των Αλ. Τσαρουχά, Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, Βασίλη Παπαζήση Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού και της Ιωάννης Κουγιανός και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ που θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων / Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρου 2, του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

a.3094.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λάρισα, 28-06-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.