Απόφαση 31252/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σύσταση

 

Συνιστάται πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας, Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών καθώς και σε κάθε Πολεοδομικό Γραφείο του Υπουργείου. Όπου λόγω ειδικών συνθηκών και κυρίως λόγω ελλείψεως αρχιτεκτόνων δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε Πολεοδομικό Γραφείο, επιλαμβάνεται η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου του αντίστοιχου τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του νομού.

 

Για τη συνδρομή των ειδικών συνθηκών εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του οικείου νομάρχη.

 

Σε περίπτωση φόρτου εργασίας, δύναται ο Νομάρχης να συνιστά και δεύτερη πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου σε κάθε Διεύθυνση Πολεοδομίας, τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών, καθώς και σε κάθε πολεοδομικό γραφείο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 της υπ' αριθμόν 51871/1053/1988 απόφαση (ΦΕΚ 511/Δ/1988).

 

2. Σύνθεση

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου αυτή είναι τετραμελής και αποτελείται:

 

α) Από 1 υπάλληλο αρχιτέκτονα της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας ή του οικείου Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή του οικείου Πολεοδομικού Γραφείου, ως προέδρου με τον αναπληρωτή του.

β) Από 1 αρχιτέκτονα υπάλληλο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπο της οικείας Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) του νομού, που έχει έδρα η πολεοδομική υπηρεσία με τον αναπληρωτή του.

γ) Από 1 αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

δ) Από 1 αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑΔΑΣ) ή του τοπικού συλλόγου αρχιτεκτόνων, όπου υπάρχει με τον αναπληρωτή του.

 

3. Συγκρότηση

 

Ο πρόεδρος και τα μέλη των επιτροπών ορίζονται με απόφαση του οικείου Νομάρχη.

 

Οι ως άνω εκπρόσωποι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών ή του τοπικού συλλόγου αρχιτεκτόνων και της Τοπικής 'Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων προτείνονται από τους οικείους φορείς, ύστερα από πρόσκληση του Νομάρχη.

 

4. Εμπειρία

 

Τα μέλη της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 6 χρόνων από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή διάκριση (τουλάχιστον έπαινο) σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπηρετούν υπάλληλοι αρχιτέκτονες στις αναφερόμενες στην παράγραφο 2)α πολεοδομικές υπηρεσίες που να διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο, ο νομάρχης δύναται να ορίζει υπαλλήλους αρχιτέκτονες από άλλη υπηρεσία του νομού, που να διαθέτουν τα προσόντα αυτά.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπηρετούν υπάλληλοι αρχιτέκτονες στον αναφερόμενο στην παράγραφο 2)β οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που να διαθέτουν τα ως άνω απαιτούμενα προσόντα, η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων δύναται να προτείνει εκπροσώπους της αρχιτέκτονες, που εργάζονται ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην πόλη ή στο νομό που εδρεύει η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και που να διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

Εάν εντός του νομού, δεν υπηρετούν ή δεν εργάζονται αρχιτέκτονες με τα ως άνω απαιτούμενα προσόντα, ορίζονται ως εκπρόσωποι αρχιτέκτονες οι οποίοι διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία, κατά την κρίση του φορέα που τους ορίζει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 26976/1297/1988 απόφαση (ΦΕΚ 288/Δ/1988).

 

5. Λειτουργία

 

Γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζονται με την παραπάνω απόφαση, υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης Πολεοδομίας ή του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών ή του Πολεοδομικού Γραφείου.

 

Η Επιτροπή είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 3 τουλάχιστον μέλη, από τα οποία υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

6. Αρμοδιότητες

 

Η πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ασκεί έλεγχο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Για μερική ή ολική κατεδάφιση, επισκευή, προσθήκη, και κάθε είδους οικοδομική εργασία για κτίρια που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, ή παραδοσιακά κτίρια που έχουν κηρυχθεί διατηρητέα με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Ο έλεγχος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίος, ακόμα και για κατασκευές ή εργασίες που δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

β) Για μερική η ολική κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κάθε κτίριο, που κατά την κρίση της πολεοδομικής υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηρισθεί διατηρητέο ή βρίσκεται σε άμεση σχέση με κτίριο που έχει κηρυχθεί διατηρητέο.

 

γ) Για κατασκευές σε οικισμούς που έχουν χαρακτηρισθεί με απόφαση του Νομάρχη, σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως τροποποιήθηκε με τα από 20-08-1985 (ΦΕΚ 414/Δ/1985) και από 14-02-1987 (ΦΕΚ 133/Δ/1987), ως αξιόλογοι ή ενδιαφέροντες ανεξάρτητα από τα λοιπά χαρακτηριστικά τους.

 

δ) Για κτίρια εκτός σχεδίου που ανεγείρονται κατά μήκος εθνικών και επαρχιακών οδών ή κατά μήκος δημοτικών ή κοινοτικών οδών που οδηγούν σε αρχαιολογικούς χώρους ή σε ζώνη 500 m από τη θάλασσα.

 

ε) Για κτίρια που ανεγείρονται σε τόπους που έχουν χαρακτηρισθεί ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή ως ιστορικοί ή σε οικόπεδα που έχουν άμεση σχέση με διατηρητέο κτίσμα.

 

στ) Για κτίρια, που έχουν όψη σε πλατείες, σε δρόμους πλάτους μεγαλύτερου ή ίσου των 20 m ή ανεγείρονται σε δρόμους με στοές και σε δρόμους και σε ζώνες ιδιαίτερης για την πόλη σημασίας κατά την κρίση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.

 

ζ) Για κτίρια, που έχουν όψη σε παραλιακές οδούς, εγκεκριμένες ή όχι, σε άλση ή σε χώρους που έχουν καθοριστεί από το ρυμοτομικό σχέδιο σαν πράσινο, σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί σαν ιδιαίτερου φυσικού κάλλους ή βρίσκονται μέσα σε αυτές.

 

η) Για όλα τα ειδικά κτίρια.

 

θ) Για διαμορφώσεις πλατειών, πεζοδρόμων, ελεύθερων χώρων και για κάθε είδους αντικείμενα ή στοιχεία που τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους είτε η κατασκευή απαιτεί οικοδομική άδεια είτε όχι, εκτός από τις περιπτώσεις μελετών και έργων που συντάσσονται ή και εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

ι) Για κτίρια που ανεγείρονται σε ζώνες δόμησης που καθορίζονται σε εκτός σχεδίου περιοχές με ειδικά διατάγματα.

 

ι)α) Για όλες τις περιπτώσεις που προβλέπονται από το νόμο 1577/1985 ή από ειδικές διατάξεις.

 

ι)β) Για περιπτώσεις ένστασης κατά της κρίσης της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 1577/1985 ή για όσες περιπτώσεις παραπέμπονται από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 28743/364/1989 απόφαση (ΦΕΚ 187/B/1989).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.