Απόφαση 31252/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2: Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Σύσταση

 

Συνιστάται δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), σε κάθε Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Επίσης, συνιστάται Δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου στο Γραφείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Ρόδου, με χωρική αρμοδιότητα το Νομό Δωδεκανήσου.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 54882/1558/1989 απόφαση (ΦΕΚ 594/Δ/1989).

 

2. Σύνθεση

 

Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου αυτή είναι πενταμελής και αποτελείται:

 

α) Από 1 αρχιτέκτονα υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης Οικισμού, ως προέδρου με τον αναπληρωτή του.

β) Από 1 αρχιτέκτονα υπάλληλο του Υπουργείου Πολιτισμού με τον αναπληρωτή του.

γ) Από 1 αρχιτέκτονα υπάλληλο Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας που έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ως εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας με τον αναπληρωτή του.

δ) Από 1 αρχιτέκτονα εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

ε) Από 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών με τον αναπληρωτή του.

 

3. Συγκρότηση

 

Ο Πρόεδρος, τα μέλη των επιτροπών και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών προτείνονται από τους οικείους φορείς, μετά από πρόσκληση των Διεύθυνσης Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Εμπειρία

 

Τα μέλη της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου πρέπει να διαθέτουν εμπειρία τουλάχιστον 8 χρόνια από την κτήση άδειας άσκησης του επαγγέλματος ή διάκριση (τουλάχιστον βραβείο) σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ανεξάρτητα από το χρόνο κτήσης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπηρετούν υπάλληλοι αρχιτέκτονες στο αναφερόμενο στην παράγραφο 2)β Υπουργείο Πολιτισμού, που διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο, δύνανται να προτείνονται αρχιτέκτονες μηχανικοί που εργάζονται ως υπάλληλοι ή συνεργάζονται με το Υπουργείο Πολιτισμού στην πόλη που εδρεύει η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου ή στους νομούς που έχει αρμοδιότητα η Διεύθυνση Οικισμού, που να διαθέτουν τα προσόντα αυτά.

 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπηρετούν υπάλληλοι αρχιτέκτονες μηχανικοί στον αναφερόμενο στην παράγραφο 2)β Υπουργείο Πολιτισμού, που διαθέτουν τα ως άνω προσόντα, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας δύναται να προτείνει αρχιτέκτονες μηχανικούς που εργάζονται ως υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες στην πόλη ή στο νομό που εδρεύει η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου και που διαθέτουν τα κατά το νόμο προσόντα.

 

Σε περίπτωση που δεν υπηρετούν ή δεν εργάζονται αρχιτέκτονες μηχανικοί με τα ως άνω απαιτούμενα προσόντα, ορίζονται ως εκπρόσωποι αρχιτέκτονες μηχανικοί οι οποίοι διαθέτουν τη μεγαλύτερη εμπειρία κατά την κρίση του φορέα που τους ορίζει.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 της υπ' αριθμόν 51871/1053/1988 απόφαση (ΦΕΚ 511/Δ/1988).

 

5. Λειτουργία

 

Γραμματέας της επιτροπής και αναπληρωτής που ορίζεται με την παραπάνω απόφαση υπάλληλος της οικείας Διεύθυνσης Οικισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Η επιτροπή είναι σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται 3 μέλη τουλάχιστον από τα οποία υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του.

 

Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

 

6. Αρμοδιότητες

 

Η δευτεροβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, ασκεί έλεγχο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

α) Για κατασκευές που παραπέμπονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων προκειμένου να προστατευθεί το φυσικό ή το δομημένο περιβάλλον.

 

β) Για κατασκευές που παραπέμπονται από τις πρωτοβάθμιες Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, εάν θεωρηθούν μείζονος ή υπερτοπικής σημασίας.

 

γ) Για περιπτώσεις ένστασης κατά της απόφασης της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

δ) Για κτίρια - τύπους που θα τύχουν πολλαπλής εφαρμογής στην περιοχή αρμοδιότητας της δευτεροβάθμιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (λυόμενα, προκατασκευασμένα, ξύλινα περίπτερα κ.λ.π.). Η έγκριση αυτή δεν αναιρεί την απαίτηση έγκρισης από την πρωτοβάθμια Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου για κάθε συγκεκριμένη εφαρμογή του κτιρίου - τύπου.

 

ε) Για την αξιολόγηση των μελετών που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικισμού μετά από σχετική προκήρυξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 του νόμου 1512/1985.

 



Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.