Απόφαση 314/95

Απόφαση 314/1995: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικισμών Ζερβάτων - Καταποδάτων - Τζανετάτων Κοινότητας Γριζάτων Νομού Κεφαλληνίας με κατάργηση του αριθμού των ορόφων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 314/1995: Τροποποίηση των όρων δόμησης των οικισμών Ζερβάτων - Καταποδάτων - Τζανετάτων Κοινότητας Γριζάτων Νομού Κεφαλληνίας με κατάργηση του αριθμού των ορόφων, (ΦΕΚ 392/Δ/1995), 15-06-1995.

 

Ο Νομάρχης Κεφαλληνίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 29 και 70.

 

2. Τον αναγκαστικό νόμο 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 9 αυτού.

 

4. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και την υπ' αριθμόν 48407/1834/117/1986 ερμηνευτική αυτού εγκύκλιο.

 

5. Την υπ' αριθμόν 2973/1984 απόφαση του Νομάρχη, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 100/1985 απόφαση του Νομάρχη Κεφαλληνίας.

 

6. Την υπ' αριθμόν 12/1995 γνωμοδότηση Κοινοτικού Συμβουλίου Ομαλών.

 

7. Την υπ' αριθμόν 4/2ο θέμα/11-05-1995 γνωμοδότηση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού Κεφαλληνίας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση των όρων δόμησης των οικισμών Ζερβάτων - Καταποδάτων - Τζανετάτων Κοινότητας Γριζάτων, με κατάργηση του αριθμού των ορόφων. Κατά τα λοιπά διατηρούνται ως έχουν οι ισχύοντες όροι δόμησης.

 

2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν απαιτείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας Ομαλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αργοστόλι, 25-05-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.