Απόφαση 3463/15

Απόφαση 3463/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών κεντρικού ρέματος οικισμού Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3463/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών κεντρικού ρέματος οικισμού Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, (ΦΕΚ 398/Δ/2015), 26-11-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 1-7-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 02/5898/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4383/2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας με το οποίο κατατέθηκε, στην Υπηρεσία μας ο φάκελος για την οριοθέτηση του κεντρικού ρέματος που διέρχεται από τον οικισμό Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σε μήκος 597.21 m, (που συντάχθηκε από την Διπλωματούχο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Μοσχοβούδη Βασιλική τον Ιούλιο του 2014) καθώς και την οριζοντιογραφία που την συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος του ρέματος και από το οποίο προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη.

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/4383/2014/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν αντίγραφα του φακέλου του έργου.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 6041/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/912/2015) έγγραφο του Δήμου Παγγαίου με το οποίο προσκομίστηκαν συμπληρωματικά του φακέλου οριοθέτησης.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/912/2015 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών.

 

15. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 2121/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1469/2015) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8738/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1475/2015) έγγραφο του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 9ο/2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την υπ' αριθμόν 207/2015 απόφαση, με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά ως προς την προτεινόμενη οριοθέτηση του κεντρικού ρέματος οικισμού του Δήμου Παγγαίου.

 

17. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 12418/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/1739/2015) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών νομού Καβάλας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 24889/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης της θετικής γνωμοδότησής της.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 31001/2-10-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ/3463/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου με το οποίο προσκομίστηκε στην Υπηρεσία μας η με αριθμό πρωτοκόλλου 3645/2015 απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας περί υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του εν λόγω έργου, με την οποία υπαγωγή εγκρίνονται τα προτεινόμενα έργα διευθέτησης του ρέματος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του κεντρικού ρέματος του οικισμού Χορτοκοπίου του Δήμου Παγγαίου, Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας σε συνολικό μήκος 597.21 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μοβ χρώματος στην οριζοντιογραφία της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου Σ.3) κλίμακας 1:500 της Διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Μοσχοβούδη Βασιλικής και σύμφωνα με την Οριστική Υδραυλική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία: Α1 (Χ=520133.915, Υ=4530610.902), και Δ1 (Χ=520135.742, Υ=4530605.253) και πέρας τα σημεία Α37 (Χ=520566.990, Υ=4531016.409) και Α34 (Χ=520570.689, Υ=4531013.578) Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3463.15

 

Κομοτηνή, 06-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.