Απόφαση 34888/89

Απόφαση 34888/447/1989: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας (νομού Αττικής) στην περιοχή Μαρκόνι με μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 34888/447/1989: Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας (νομού Αττικής) στην περιοχή Μαρκόνι με μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, (ΦΕΚ 749/Δ/1989), 29-12-1989.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70.

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 (παράγραφος 1)α).

 

4. Την υπ' αριθμόν 223/1989 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων.

 

5. Την υπ' αριθμόν 14/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομαρχίας Αθηνών της 23ης συνεδρίασης στις 06-10-1989, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Αθήνας (Νομού Αττικής) στην περιοχή Μαρκόνι με μετατόπιση των οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών και συμπλήρωση του διαγράμματος περιμετρικά όπως φαίνεται στο διάγραμμα 1:1000 που συνοδεύει την απόφαση.

 

2. Ακριβές αντίγραφο του ανωτέρω διαγράμματος θεωρημένο από τον υπεύθυνο του Γραφείου Τροποποιήσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών, θα είναι αναρτημένο επί 20 ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο Γραφείο τροποποιήσεων της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Αθηνών οδός Μενάνδρου αριθμός 6 για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-11-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.