Απόφαση 35888/15

Απόφαση 35888/1147/2015: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τέως Δήμου Άργους για την διόρθωση σφάλματος


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 35888/1147/2015: Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του τέως Δήμου Άργους για την διόρθωση σφάλματος, (ΦΕΚ 195/ΑΑΠ/2015), 11-09-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση Περιφέρειας, ρυθμίσεις θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α/1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 30, παράγραφος 3)β του νόμου 3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α'/14-10-2010).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

9. Την με αριθμό οίκοθεν 2075/2015 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και ειδικότερα το άρθρο 56.

 

11. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

 

12. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμόν 27273/790/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου για την ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα των Περιφερειακών Ενοτήτων Λακωνίας και Αργολίδος (Ορθή Επανάληψη 24-12-2012 ΑΔΑ: ΒΕΦΧΟΡ1Φ-ΛΩΞ) ως αυτή τροποποιήθηκε με την 106733/2538/2014 απόφαση (ΑΔΑ: 79Χ5ΟΡ1Φ-7ΛΜ).

 

13. Την υπ' αριθμόν 1841/2010 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΦΕΚ 269/ΑΑΠ/2010) για την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αργούς, στα διοικητικά όρια του τέως Δήμου Αργούς, όπως αυτή τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/2013) και ισχύει σήμερα.

 

14. Το υπ' αριθμόν 407/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου - Τμήμα Δόμησης του δήμου Άργους - Μυκηνών, με το οποίο Υπηρεσία εντοπίζει σφάλμα στον χάρτη Π.3.1. του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Άργους, στην εκ παραδρομής δέσμευση με χρήση εκπαίδευσης της έκτασης που καταλαμβάνουν 5 πολυκατοικίες επί της οδού Δαναού και παρόδου αυτής στην Πολεοδομική Ενότητα 1, μεταξύ των συστεγαζόμενων 1ου και 7ου Δημοτικών σχολείων και του 1ου Γυμνασίου Άργους (Μπουσουλοπούλειου), καθώς είναι σε ασυμφωνία με τις προβλέψεις αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (σελίδα 2779). Ως εκ τούτου εισηγείται την διόρθωση αυτού με την αντικατάσταση της χρήσης εκπαίδευση με την χρήση Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης στον συγκεκριμένο χώρο και διαβιβάζει τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

15. Την υπ' αριθμόν 69/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους - Μυκηνών (Θέμα 8ο) - απόσπασμα πρακτικού της 4ης Συνεδρίασης της 24-02-2014.

 

16. Το υπ' αριθμόν 43005/1296/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

17. Το υπ' αριθμόν 2630/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

18. Το υπ' αριθμόν 5575/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

19. Την υπ' αριθμόν 12961/389/2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

 

20. Την ομόφωνη (θετική) ως η εισήγηση γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, για την εν θέματι τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου τέως Δήμου Άργους Πρακτικό 1/2015 - Θέμα 10ο ως αυτή διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν 459/2015 έγγραφο του Συμβουλίου (αριθμός ΔΙΠΕΧΩΣ Πελοποννήσου 35888/1147/2015), αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Άργους, για την διόρθωση της εκ παραδρομής δέσμευσης έκτασης με χρήση ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην περιοχή της οδού Δαναού και παρόδου αυτής στην Πολεοδομική Ενότητα 1, μεταξύ των συστεγαζόμενων 1ου και 7ου Δημοτικών σχολείων και του 1ου Γυμνασίου Άργους (Μπουσουλοπούλειου) και την αντικατάσταση αυτής με την χρήση ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΛΗΣ, που ισχύει στις όμορες περιοχές, με την διόρθωση του χάρτη Π.3.1., σύμφωνα με την υπόψη εισήγηση του τμήματος Δόμησης της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του δήμου Άργους - Μυκηνών.

 

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με το συνημμένο διάγραμμα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.35888.15

 

Τρίπολη, 15-06-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.