Απόφαση 3639/15

Απόφαση 3639/205693/2015: Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά από Εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη Θάλασσα, του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3639/205693/2015: Επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά από Εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη Θάλασσα, του Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, (ΦΕΚ 436/Δ/2015), 22-12-2015.

 

Ο Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας κ.λ.π..

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

4. Την 4/2015 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015)

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και ειδικότερα την παράγραφο 1, του άρθρου 5, αυτού, σύμφωνα με την οποία:

 

{Τα υδατορέματα των οποίων οι οριογραμμές έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979) και του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002), εφόσον έχει επέλθει σημαντική μεταβολή των πραγματικών υδραυλικών, περιβαλλοντικών και πολεοδομικών δεδομένων βάσει των οποίων έγινε η αρχική οριοθέτηση, μπορεί να οριοθετούνται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. ...}

 

6. Την υπ' αριθμόν 5085/1998 απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας Καθορισμός οριογραμμών του χείμαρρου Ξηριά από την εθνική Βόλου - Αθηνών μέχρι τη θάλασσα. (ΦΕΚ 431/Δ/1998).

 

7. Το υπ' αριθμόν 4639/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2093/117777/2015) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το οποίο διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας ελεγμένα και θεωρημένα όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία, στοιχεία που αφορούν στη μελέτη του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 3, του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2015) και το υπ' αριθμόν 8043/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 3639/205693/2015) με το οποίο ζητήθηκε η ολοκλήρωση της διαδικασίας επανοριοθέτησης του χειμάρρου του θέματος.

 

8. Το υπ' αριθμόν 9990/117979/2015 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 2394/131388/2015) γνωμοδοτικό έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επί της μελέτης του θέματος.

 

9. Την υπ' αριθμόν 543/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου (ΑΔΑ: ΩΜΣΚΩ96-5ΝΡ) η οποία διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμόν 6304/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2994/171327/2015),

 

10. Την υπ' αριθμόν 1405/74147/2014 απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακκαβιώτη. Τμήμα κατάντη γέφυρας Λεωφόρου Αθηνών έως εκβολή στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων (ΑΔΑ:ΩΨ5ΠΟΡ10-ΧΔΜ),

 

11. Την υπ' αριθμόν 12399/191325/2015 απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας περί Κίνησης διαδικασίας για την επαναοριοθέτηση του χειμάρρου Ξηριά στο τμήμα από την Εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη Θάλασσα, στον Δήμου Βόλου, Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧΘ 3597/203724/2015), και επειδή:

 

1. Η μελέτη του θέματος ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, σύμφωνα με το άρθρο , του νόμου 4258/2014,

 

2. Προσκομίστηκαν όλες οι απαιτούμενες από το Νόμο γνωμοδοτήσεις,

 

3. Με την (11) σχετική αποφασίστηκε η κίνηση της διαδικασίας για την επαναοριοθέτηση του χειμάρρου του θέματος.

 

4. Η Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επανακαθόρισε επί του σχεδίου τις οριογραμμές τμήματος του χειμάρρου Ξηριά από την εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη θάλασσα, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4258/2014, σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη.

 

5. Ο επανακαθορισμός των οριογραμμών του θέματος κρίνεται απαραίτητος για την ολοκλήρωση του έργου Αντιπλημμυρικά Έργα Χειμάρρων Ξηριά, Σεσκουλιώτη και Κακκαβιώτη. Τμήμα κατάντη γέφυρας Λεωφόρου Αθηνών έως εκβολή στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων,

 

6. Με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την επικύρωση του επανακαθορισμού των οριογραμμών τμήματος χειμάρρου Ξηριά, από την εθνική οδό Βόλου - Αθηνών μέχρι τη θάλασσα όπως αυτές καθορίστηκαν από την Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧΘ / Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και αποτυπώνονται με μπλε χρώμα στο από Απρίλιο του 2011 (2Α) Τοπογραφικό Διάγραμμα (κλίμακας 1:500), του μελετητή Γ. Μαχαίρα, της __________ (με τις συντεταγμένες των κορυφών τους), το οποίο θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων / Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων, συνοδεύει την παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

 

2. Με την παρούσα παύει να ισχύει η (6) σχετική Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας Καθορισμός οριογραμμών του χείμαρρου Ξηριά από την εθνική Βόλου - Αθηνών μέχρι τη θάλασσα. (ΦΕΚ 431/Δ/1998).

 

3. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο βάσει της παραγράφου 19, άρθρου 2 του νόμου 3861/2010 (ΦΕΚ 110/Α/2010).

 

4. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3639.15

 

Λάρισα, 26-11-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.