Απόφαση 371/96

Απόφαση 371/1996: Όροι δομήσεως οικισμού Καρδιτσομάγουλας Κοινότητας Καρδιτσομάγουλας Νομού Καρδίτσας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 371/1996: Όροι δομήσεως οικισμού Καρδιτσομάγουλας Κοινότητας Καρδιτσομάγουλας Νομού Καρδίτσας, (ΦΕΚ 296/Δ/1996), 22-03-1996.

 

Ο Νομάρχης Καρδίτσας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

β) Του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

γ) Του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1 αυτού.

 

δ) Του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

ε) Του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί εγκρίσεως τροποποιήσεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δομήσεως από τους Νομάρχες.

 

2. Το από 1924 ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού Καρδιτσομάγουλας της Κοινότητας Καρδιτσομάγουλας Νομού Καρδίτσας.

 

3. Το νόμο 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και δη το άρθρο 27 περί ελέγχου δαπανών.

 

4. Το νόμο 2218/1994(ΦΕΚ 90/Α/1994) περί ιδρύσεως Νομαρχιακής Αυτοδιοικήσεως κ.λ.π., όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

5. Την υπ' αριθμόν 5/2/1995 (ΦΕΚ 359/Β/1995) απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομού Καρδίτσας περί οργανισμού οργάνωσης τοπικής αυτοδιοίκησης Νομού Καρδίτσας.

 

6. Το γεγονός ότι εκ μέρους της Κοινότητας δεν τηρήθηκε η διαδικασία του άρθρου 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και πέρασε άπρακτος η προθεσμία της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

 

7. Την υπ' αριθμόν 10/1996 απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Καρδίτσα, 01-03-1996

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.