Απόφαση 3756/20

Απόφαση 3756/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ριζόμυλου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3756/2020: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Ριζόμυλου, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, (ΦΕΚ 36/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2853/1922 Περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεως των Δημοσίων Υδάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις αντίστοιχες διατάξεις του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκε από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

2. Το άρθρο 5 της υπουργικής απόφασης 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - Ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

4. Την υπουργική απόφαση 140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/2017) Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ' εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του νόμου 4258/2014 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης.

 

5. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 15870/2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του Νικόλαου Παπαθεοδώρου του Αγγελάκη ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

8. Την υπ' αριθμόν 130479/2017 (ΦΕΚ 2113/Β/2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου, για τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Συντονιστή στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, καθώς και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

 

9. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2804/2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Καρυά στην περιοχή Ριζόμυλου της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας του Δήμου Πεταλιδίου του νομού Μεσσηνίας (ΦΕΚ 331/Δ/2008).

 

11. Το φάκελο πρότασης οριοθέτησης - διευθέτησης τμήματος του ρέματος Ριζόμυλου του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο οποίος ελέγχθηκε από τον Μιχαήλ Σμυρνιώτη, και θεωρήθηκε από τον Γεώργιο Κωστόγιαννη, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου και μας διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμόν 119345/27058/05-09-2017 έγγραφο.

 

12. Το υπ' αριθμόν 233796/27-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων με το οποίο εκφράζεται σύμφωνη γνώμη για το έργο.

 

13. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 42243/11-04-2019 απόφαση Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Έργα διευθέτησης του ρέματος Ριζόμυλου (ρέμα Καρυάς) στην περιοχή Ριζόμυλου Μεσσηνίας της εταιρείας ΤΕΜΕΣ Α.Ε. στην θέση Ριζόμυλος Δήμου Μεσσήνης, Νομού Μεσσηνίας), αποφασίζουμε:

 

Την επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος Ριζόμυλου, του Δήμου Μεσσήνης, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Προτεινόμενης Οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου 5) ημερομηνίας Απριλίου 2017 και κλίμακας 1: 500 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

Οι οριογραμμές για το τμήμα του ρέματος Ριζόμυλου καθορίζονται από τις συντεταγμένες των κορυφών που ορίζονται από τα σημεία: Α-1, Α-2, ..., Α-13 για την αριστερή οριογραμμή και τα σημεία Δ-1, Δ-2, ..., Δ-8 για τη δεξιά οριογραμμή είναι εξαρτημένες από το ΕΓΣΑ 1987 και αναγράφονται στο σχετικό Τοπογραφικό Διάγραμμα Προτεινόμενης Οριοθέτησης.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα Τοπογραφικά Διαγράμματα, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3756.20

 

Τρίπολη, 09-01-2020

 

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 

Ο Γενικός Διευθυντής Περιβάλλοντος και Χωροταξικής Πολιτικής

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.