Απόφαση 3913/16

Απόφαση 3913/168666/2016: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3913/168666/2016: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων, (ΦΕΚ 317/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107Α/97).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

5. Την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α/2015) της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999), Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

10. Την υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

11. Την υπ' αριθμόν 2768/107693/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων.

 

12. Την από 26-05-2015 αίτηση του Ευάγγελου Κυπριωτάκη, με τα συνημμένα της (τοπογραφικό διάγραμμα, έγγραφο Εφορείας Αρχαιοτήτων Θήβας).

 

13. Την υπ' αριθμόν 341/2015 (Πρακτικό 25/2015) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, επί των διαλαμβανομένων στην παραπάνω (12 διατακτικό) αίτηση.

 

14. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 2171/31-12-2015 αίτημα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων.

 

15. Το γεγονός ότι το σχέδιο Π.3/1Α (Πολεοδομική οργάνωση (1/2), κλίμακας 1:10.000) του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, όπως τροποποιήθηκε, χρήζει τροποποίηση - διόρθωση λόγω σφάλματος αποτύπωσης που αφορά το χαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 283 του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας (επί της οδού Ηρακλέους), από Αρχαιολογικός Χώρος σε Οικοδομήσιμος χώρος Αμιγούς Κατοικίας στην ΠΕ/6-ΚΟΛΩΝΑΚΙ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θήβας.

 

16. Το υπ' αριθμόν 4/2016 (Θέμα 10ο) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση της απόφασης υπ' αριθμόν 1712/70133/2012 της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 247/ΑΑΠ/2012) περί έγκρισης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 2768/107693/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 223/ΑΑΠ/2014) περί τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων, Δήμου Θηβαίων ως ακολούθως:

 

Την αντικατάσταση του συνημμένου σχεδίου Π.3/1Α (Πολεοδομική οργάνωση (1/2), κλίμακας 1:10.000) του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων, όπως τροποποιήθηκε, που αφορά το χαρακτηρισμό του οικοδομικού τετραγώνου 283 του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Κοινότητας Θήβας (επί της οδού Ηρακλέους), από Αρχαιολογικός Χώρος σε Οικοδομήσιμος χώρος Αμιγούς Κατοικίας στην ΠΕ/6ΚΟΛΩΝΑΚΙ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Θήβας.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, με το συνημμένο σχέδιο Π.3/1Α (Πολεοδομική οργάνωση (1/2), κλίμακας 1:10.000) να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3913.16

 

Λαμία, 08-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.