Απόφαση 3928/88

Απόφαση 3928/1988: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Πετροκέρασα, κοινότητας Πετροκεράσων νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3928/1988: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Πετροκέρασα, κοινότητας Πετροκεράσων νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης, (ΦΕΚ 672/Δ/1988), 21-09-1988.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Περί τροποποίησης των από 24-04-1985 τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 29557/2769/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1 - Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δυο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

7. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμο 1337/1983 (άρθρο 33), νόμο 1512/1985 (άρθρο 8 παράγραφος 15).

 

8. Την υπ' αριθμόν 19/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Πετροκεράσων.

 

9. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία.

 

Ι. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ΙΙ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύουν σήμερα και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας των γηπέδων στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα, για την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

ΙV. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα), που επιβλήθηκαν έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού που λήφθηκε κατά την 15η συνεδρία που έγινε στις 26-04-1988 και πήρε αριθμό πράξης 548, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Πετροκέρασα της Κοινότητας Πετροκεράσων.

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β1 Αδιάφορος.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος.

δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος.

 

ΙΙ. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Πετροκέρασα της κοινότητας Πετροκεράσων του Νομού Θεσσαλονίκης με στοιχεία από 1 έως 32 όπως φαίνεται στο χάρτη σε κλίμακα 1:5.000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και συγκεκριμένα:

 

Οριοθέτηση οικισμού Πετροκέρασα

 

Σημείο 1, η δεξαμενή (υδραγωγείο) του χωριού.
Όριο 1-2-3 ακολουθεί αγροτικό δρόμο, περιλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες του Μπέη Γρηγορίου και Μουτζίκου Γεωργίου.
Όριο 3-4-5 περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες Γρηγορούδη Αθανασίου.
Όριο 6-7, ακολουθεί αγροτικό δρόμο περιλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες των Κυριαζή Μαρίας, Καραγιαννίδη Θωμά και Μουτζίκου Μιχάλη.
Σημείο 7, επί της οδού Πετροκεράσων - Ζαγκλιβερίου και συγκεκριμένα στη θέση του παρεκκλησίου της Παναγούδας.
Όριο 7-8-9, περιλαμβάνει την ιδιοκτησία του Φωτούδη Στέλιου και στη συνέχεια ακολουθεί τη ρεματιά που διευθετείται (γίνεται δρόμος).
Όριο 9-10-11, περιλαμβάνει τις ιδιοκτησίες του Μήτσου Ευαγγέλου, Μουτζίκου Ιωάννη και Κατσαμούρη Νίκου.
Όριο 11-12 ακολουθεί αγροτική οδό σε μήκος 50 m.
Όριο 12-13 ακολουθεί παράλληλα και από απόσταση 50 m αγροτική οδό καθώς επίσης και τις γραμμές της ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης σε απόσταση 80 m ξεκινώντας από τις ιδιοκτησίες του Μουτζίκη Ιωάννη και Χορτιάτη Μιχάλη και μέχρι να συναντήσει αγροτικό δρόμο στο σημείο 13.
Σημείο 14, κατοικία.
Σημείο 15, βορειοδυτικό άκρο ιδιοκτησίας Ζάχου Αναστασίου, επί αγροτικής οδού.
Όριο 15-16-17, περιλαμβάνει τα αγροτεμάχια Αδελφών Ιωάννη Πλαταμώνα, Αλβανού Κωνσταντίνου, Μαλακούδη Μιχαήλ, Μαλακούδη Αθανασίου, Κοτούδη Σούλας, Χατζηιωάννογλου Θεοδώρου και Μαλακούδη Βασιλείου.
Όριο 17-18 ταυτίζεται με το ανατολικό όριο των ιδιοκτησιών Μαλακούδη Βασιλείου και Καρτσιώτη Θεοδώρου.
Όριο 18-19 ακολουθεί το δρόμο Δουμπιάς - Πετροκεράσων.
Όριο 19-20 επί αγροτικού περιλαμβάνοντας τις ιδιοκτησίες Κατσαμούρη Σωτηρίου και Βάσιου Βασιλείου.
Όριο 21-22, ακολουθεί παράλληλα κοινοτικό δρόμο σε απόσταση 220 m απ' αυτόν, η απόσταση 21-22 είναι 200 m.
Όριο 22-23, παράλληλο προς κοινοτικό δρόμο 100 m πάνω απ' αυτόν η απόσταση 22-23 είναι 100 m.
Σημείο 24, επί μικρού δρόμου 120 m από τη συμβολή του με άλλο δρόμο στο σημείο 26.
Σημείο 25, επί μικρού δρόμου 70 m από τη συμβολή του με άλλο δρόμο στο σημείο 26.
Όριο 25-26-27, ακολουθεί δύο μικρούς δρόμους, το σημείο 27, στη συμβολή δύο δρόμων.
Όριο 28-29, παράλληλο προς μικρό κοινοτικό 70 m κάτω απ' αυτόν η απόσταση 28-29 είναι 160 m.
Όριο 30-31-32, παράλληλο σε δρόμο και σε απόσταση 50 m κάτω απ' αυτόν και μέχρι τη δεξαμενή του χωριού.

 

ΙΙΙ. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ορίου του οικισμού ορίζεται εμβαδόν σε 500 m2.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)β.

 

2. Συντελεστής δόμησης

 

Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή του ορίου του οικισμού ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Κατά την μελέτη οριοθέτησης των οικισμών που έγινε σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, γι' αυτόν τον λόγο ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 7.5 m σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4)γ όπως ισχύει σήμερα.
Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.5 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25% και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

Όλες οι οικοδομικές άδειες να περνούν από την αρμόδια Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ), με στόχο την προσέγγιση των παραδοσιακών προτύπων του οικισμού ως προς την σύνθεση, την κλίμακα και τις αναλογίες των επιμέρους όγκων τους.

 

Κυρίαρχος τύπος των κτισμάτων του οικισμού θεωρείται ο λιθόκτιστος ή πλατυμέτωπος, κλειστός δρόμος, με συμπαγή μικρό ακάλυπτο εξώστη στον όροφο του κτιρίου, ή και χωρίς αυτόν.

 

1. Τα κτίρια καλύπτονται με στέγη από κόκκινο κεραμίδι Βυζαντινού ή Ρωμαϊκού τύπου, η οποία πρέπει να επιδιώκεται να είναι τετράρριχτη, με κλίσεις μέχρι 32%.

 

Η προεξοχή της στέγης, όπου το κτίριο δεν εφάπτεται στο όριο του οικοπέδου, θα είναι από 0.20 m μέχρι 0.39 m.

 

2. Οι επιφάνειες των όψεων των κτιρίων διαμορφώνονται υποχρεωτικά είτε με εμφανή λιθοδομή, είτε με απλό τριπτό λευκό επίχρισμα.

 

3. Οι εξώστες επιτρέπονται σε μια μόνο όψη του κτιρίου και χωρίς να καταλαμβάνουν ολόκληρο το μήκος της. Για κατασκευή εξώστη ελάχιστου μήκους, σε άλλη όψη του κτιρίου και πάντως όχι συνεχόμενου με το προηγούμενο, απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου.

 

Οι εξώστες κατά προτίμηση να είναι ακάλυπτοι, να είναι συμπαγείς, με εμφανή λιθοδομή ή επιχρισμένοι σε λευκό χρώμα.

 

Τα στηθαία των εξωστών και των εξωτερικών κλιμάκων ενδείκνυνται να είναι ξύλινα, θα είναι χρωματισμένα στις αποχρώσεις του ξύλου, ενώ εάν είναι μεταλλικά, θα χρωματίζονται μαύρα.

 

Κλειστές προεξοχές (σαχνισιά), πλάτους μέχρι 0.9 m προσμετρώνται μόνο στο συντελεστή δόμησης του γηπέδου και όχι στην κάλυψη. Το κάτω άκρο της προεξοχής πρέπει να απέχει από το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος το λιγότερο 3 m. Προεξοχή που κατασκευάζεται πάνω από κοινόχρηστο χώρο, πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 0.5 m μέσα από το άκρο του κρασπέδου του πεζοδρομίου σε οριζόντια προβολή.

 

4. Τα εξωτερικά ανοίγματα πρέπει να έχουν τονισμένο τον κατακόρυφο άξονα σε αναλογία παραθύρου από 1/1,20 μέχρι 1/1,50 και πόρτας 1:2 και να μην υπερβαίνουν το 20% του συνόλου της όψης του ισογείου και το 30% της όψης του ορόφου.

 

Το πρέκι των ανοιγμάτων επιτρέπεται να είναι οριζόντιο. Τα υαλοστάσια με ή χωρίς φεγγίτη, θα χωρίζονται με καΐτια σε αραιή διάταξη. Στα παράθυρα επιτρέπεται να τοποθετούνται οριζόντιες σιδεριές ασφαλείας.

 

Τα εξωτερικά κουφώματα του κτιρίου πρέπει να είναι ξύλινα καρφωτά ή ταμπλαδωτά, χρωματισμένα στις αποχρώσεις του ξύλου. Διαφορετικός τύπος ή χρωματισμός τους εγκρίνεται από την Επιτροπή Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου.

 

Η εξωτερική σκάλα προς τον όροφο, η οποία πρέπει να είναι συμπαγής (με εμφανή λιθοδομή ή επιχρισμένη) ενδείκνυται να βρίσκεται σε επαφή και παράλληλα με την όψη του κτιρίου.

 

5. Η περίφραξη κατά το πρόσωπο του γηπέδου πρέπει να είναι συμπαγής, από εμφανή λιθοδομή ή επιχρισμένη με λευκό χρώμα ύψους μέχρι 2 m.

 

Κιγκλίδωμα ξύλινο ή μεταλλικό, μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από συμπαγές τμήμα περίφραξης ύψους τουλάχιστον ενός μέτρου. Η περίφραξη επιτρέπεται να περιλαμβάνει στεγασμένη ξύλινη καρφωτή αυλόθυρα με τετράρριχτη ή δίρριχτη στέγη.

 

6. Απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτεινών επιγραφών ή διαφημιστικών πινακίδων. Επιτρέπεται η ανάρτηση μη φωτεινών επιγραφών μετά από έγκριση της Επιτροπής Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου. ως προς τη θέση, τις διαστάσεις και τη μορφή τους.

 

7. Δεν έχει εφαρμογή η παράγραφος 5 του άρθρου 23 του νόμου 1577/1985.

 

8. Για την επισκευή και αποκατάσταση παλαιών κτιρίων, αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του οικισμού επιτρέπεται η προσθήκη κατ' επέκταση απαραίτητων χώρων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του κτιρίου, εφόσον αυτοί δεν μπορεί να δημιουργηθούν στο υπάρχον κτίσμα, μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου, έστω και εάν η προσθήκη αυτή αντίκειται στις ισχύουσες διατάξεις.

 

9. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατασκευή σε κοινόχρηστο χώρο του οικισμού χωρίς έγκριση από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης, θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

VI. Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων που την συνοδεύουν να αναρτηθούν μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,στο κτίριο του Πολεοδομικού Γραφείου Λαγκαδά, Σταύρου Περέττη 3 - Λαγκαδάς, για 15 συνεχείς ημέρες.

 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από τη δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 05-09-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.