Απόφαση 3964/96

Απόφαση 3964/1996: Τροποποίηση ορίων τομέων συντελεστή δόμησης στη Λάρισα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 3964/1996: Τροποποίηση ορίων τομέων συντελεστή δόμησης στη Λάρισα, (ΦΕΚ 72/Δ/1996), 26-01-1996.

 

Ο Νομάρχης Λάρισας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 70 αυτού (ΦΕΚ 228/Α/1923).

 

2. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.

 

4. Την 500/19/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.

 

5. Την 427/19/21-11-1995 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Λάρισας.

 

6. Τις αποφάσεις Νομάρχη Λάρισας περί αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας 1668/1988 (ΦΕΚ 348/Α/1988), 811/1989 (ΦΕΚ 183/Δ/1989) και 5657/1989 (ΦΕΚ 550/Δ/1989).

 

7. Τα προεδρικά διατάγματα περί επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας (ΦΕΚ 354/Δ/1988) και (ΦΕΚ 388/Δ/1989). Επειδή με την έγκριση της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας ορισμένες περιοχές που ήταν εντός σχεδίου αναθεωρήθηκαν με τα διατάγματα των επεκτάσεων με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα τον συντελεστή δόμησης που ισχύει για την περιοχή που εντάσσονται για πρώτη φορά σε ρυμοτομικό σχέδιο.

 

Επειδή τα οικόπεδα που βρίσκονται στις περιοχές αυτές με την προαναφερόμενη ρύθμιση έγιναν μειονεκτικότερα γι' αυτό, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε τα όρια των τομέων συντελεστών δόμησης όπως αυτά ορίζονται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση ώστε όλα τα οικόπεδα που ήταν εντός σχεδίου του εγκεκριμένου με το από 04-01-1979 προεδρικό διάταγμα να αντιμετωπισθούν εξίσου από άποψη οικοδομικής εκμετάλλευσης.

 

Τα υπόψη όρια συμπίπτουν με τα όρια του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λάρισας τα ισχύοντα προ των επεκτάσεων που έγιναν με τα παραπάνω προεδρικά διατάγματα(ΦΕΚ 354/Δ/1988) και (ΦΕΚ 388/Δ/1989).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται αύξηση της δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.3964.96

 

Λάρισα, 06-12-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.