Απόφαση 401/15 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Εγκρίνεται ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής του Επιχειρηματικού Πάρκου Χανίων Τύπου Β' ως εξής:

 

Πολεοδομικός κανονισμός Επιχειρηματικού Πάρκου

 

1. Σε όλα τα οικοδομικά τετράγωνα καθορίζεται πρασιά πλάτους τουλάχιστον 5 m.

 

2. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων του Τομέα Όρων Δόμησης Ι, που προορίζονται για την ανέγερση επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς τομέα παραγωγής, καθορίζονται ως εξής:

 

α. ελάχιστο πρόσωπο: 25 m.

β. κατώτατο όριο αρτιότητας: 1.000 m2.

γ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%

δ. μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1.4.

ε. μέγιστο ύψος εγκαταστάσεων: 14 m (υπέρβαση του ύψους επιτρέπεται μετά από σύμφωνη αρμοδίων υπηρεσιών βιομηχανίας και επιμελητηρίων που θα βεβαιώσουν την αναγκαιότητα υπέρβασης ύψους για τις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης)

στ. επιβάλλεται η τήρηση απόστασης δ από τα πλάγια και οπίσθια όρια των οικοπέδων, όπου δ ίσον 3+0,1 του ύψους του κτιρίου

ζ. σε περίπτωση ανέγερσης περισσότερων του ενός κτιρίων στο οικόπεδο, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ορίζεται κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

3. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των οικοδομικών τετραγώνων του Τομέα Όρων Δόμησης II, που προορίζονται για την ανέγερση επιχειρηματικών εγκαταστάσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, καθορίζονται ως εξής:

 

α. ελάχιστο πρόσωπο: 20 m.

β. κατώτατο όριο αρτιότητας: 500 m2.

γ. μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 70%

δ. μέγιστος συντελεστής δόμησης: 1.2

ε. μέγιστο ύψος εγκαταστάσεων: 12 m.

στ. επιβάλλεται η τήρηση απόστασης δ από τα πλάγια και οπίσθια όρια των οικοπέδων, όπου δ ίσον 3+0,1 του ύψους του κτιρίου.

ζ. σε περίπτωση ανέγερσης περισσότερων του ενός κτιρίων στο οικόπεδο, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους ορίζεται κατά Νέο Οικοδομικό Κανονισμό

 

4. Στο οικοδομικό τετράγωνο 39 δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης πλάγιων αποστάσεων από τα όρια ή αποστάσεων μεταξύ των υποδομών της μονάδας καθαρισμού αποβλήτων.

 

5. Καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις των κτιρίων εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου ως εξής:

 

5.1 Στους οικοδομήσιμους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων των τομέων Ι και II επιτρέπεται κατά περίπτωση η εγκατάσταση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του νόμου 3982/2011 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναλυτικά:

 

α) Δραστηριότητες που υπάγονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες

β) Επιχειρηματικές δραστηριότητες του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, με εξαίρεση τα εμπορικά κέντρα.

γ) Επιχειρήσεις Εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics), αποθήκες και συγκροτήματα αποθηκών οι οποίες δεν αποτελούν τμήματα των βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων.

δ) Δραστηριότητες του νόμου 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985).

ε) Ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια που σχετίζονται με εφαρμοσμένη βιομηχανική, ενεργειακή, μεταλλευτική έρευνα, κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, εργαστήρια παροχής υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, καθώς και εγκαταστάσεις που αξιοποιούν ή συνδέονται με τα αποτελέσματα των εργασιών των ερευνητικών κέντρων ή των εργαστηρίων, σχολές τεχνικής κατεύθυνσης και παραρτήματα πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

στ) Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

ζ) Δραστηριότητες υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας των επιχειρήσεων του Επιχειρηματικού Πάρκου, καθώς και παραρτήματα, υποσταθμοί ή υπηρεσιακές μονάδες δημοσίων υπηρεσιών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελών οργανισμών, υπηρεσίες υγείας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και μονάδες καθαρισμού αποβλήτων.

η) Δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ή και θερμικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και φυσικό αέριο, συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με τις συνοδευτικές υποδομές τους (γραμμές μεταφοράς και διανομής και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας με καύσιμα).

θ) Δραστηριότητες αγροτοκτηνοτροφίας, ιδίως μέσω θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθώς και υποστηρικτικές ή υποβοηθητικές της λειτουργίας τους, όταν τα παραγόμενα προϊόντα τους τυγχάνουν επεξεργασίας εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος νόμου.

 

Επίσης εντός των αυτοτελών ιδιοκτησιών των επιχειρήσεων είναι δυνατή και η ανέγερση κτιρίων ενδιαίτησης, διαμονής προσωπικού ασφαλείας, εκπαίδευσης και εκθεσιακού κέντρου εφόσον επιβάλλεται από τις ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.

 

(5.1) Στους οικοδομήσιμους χώρους των οικοδομικών τετραγώνων 7 και 39 επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων και εγκαταστάσεων κοινωφελών εξυπηρετήσεων, αναλυτικά:

 

α) στο οικοδομικό τετράγωνο 7 προβλέπεται χώρος διοίκησης - στο χώρο μπορούν να εγκατασταθούν και άλλες χρήσεις, όπως εκπαίδευσης και κατάρτισης, βρεφονηπιακού σταθμού, νηπιαγωγείου, έκθεσης των παραγόμενων προϊόντων, συνεδρίων, κοινωφελών υποδομών, που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

 

Επίσης στο χώρο διοίκησης προβλέπεται η εγκατάσταση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου, του κεντρικού δικτύου παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις αλλά και υποδομών εξυπηρετήσεων όπως ιατρείου, φαρμακείου, πρατηρίων, υποκαταστημάτων τραπεζών και υποδομών πυρόσβεσης,

 

β) στο οικοδομικό τετράγωνο 39 προβλέπεται χώρος μονάδας καθαρισμού αποβλήτων - στο χώρο επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, πυροσβεστικός σταθμός, αντλιοστάσιο, πλυντήριο αυτοκινήτων και κλειστός χώρος στάθμευσης.

 

6. Αναστέλλεται η έκδοση αδειών δόμησης καθώς και η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας εντός των ορίων του επιχειρηματικού πάρκου μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης του άρθρου 53 παράγραφος 3 του νόμου 3982/2011, η οποία επέχει και άδεια λειτουργίας. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατασκευή των έργων υποδομής που προβλέπονται στην (4) σχετική κοινή υπουργική απόφαση προκειμένου για την έκδοση της εν λόγω υπουργικής απόφασης.

 

7. Στους χώρους πρασίνου της πολεοδομικής μελέτης επιτρέπεται η διέλευση δικτύων τεχνικής υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεφωνίας, ηλεκτρισμού, ευρυζωνικότητας, φυσικού αερίου, κ.λ.π.) καθώς και οι απαιτούμενες εγκαταστάσεις για τη λειτουργία τους (αντλιοστάσια, φρεάτια, κ.λ.π.).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.