Απόφαση 401/15

Απόφαση 401/2015: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙΠΑ) Χανίων στη θέση Μαλάξα Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 401/2015: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠΙΧΕΙΠΑ) Χανίων στη θέση Μαλάξα Δήμου Χανίων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, (ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/2015), 24-03-2015.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) Περί σχεδίων πόλεων, κωμών κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα

 

3. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α15/3/2226/170/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ), των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και της πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφος 6 του νόμου 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ/Α.6.10/01Κ.11554/750/2014 (ΦΕΚ 2904/Β/2014) Έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Τύπου Β' στη θέση Κοπρανά / Τοπική Κοινότητα Μαλάξας του Δήμου Χανίων.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

6. Την εγκύκλιο 10/2012 (Εγκύκλιος 29829/10/12) Αρμοδιότητα γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακών Ενοτήτων / Περιφερειών για θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού (Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Θέματα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, κ.α.).

 

7. Την με πρωτόκολλο 5446/2013 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

8. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2382/2013 έγγραφο / διαβιβαστικό της Υπηρεσίας μας.

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2240/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας προς την Υπηρεσία μας.

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 1076/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας προς την Υπηρεσία μας.

 

11. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 430/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΡ1Θ-Β40) Έγκριση Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας της Υπηρεσίας μας.

 

12. Την με πρωτόκολλο 5451/2013 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

13. Την με πρωτόκολλο 5463/2013 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ, με την οποία αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας το με ημερομηνία 17-07-2013 Πρακτικό Κοινής Σύσκεψης της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

 

14. To με αριθμό πρωτοκόλλου 2526/2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

15. Την με πρωτόκολλο 5605/2014 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ με το οποίο αποστέλλεται προς το Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και την Υπηρεσία μας το με αριθμό πρωτοκόλλου 11.232/793/2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

 

16. Την με πρωτόκολλο 5629/2014 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

17. To με αριθμό πρωτοκόλλου 489/2014 έγγραφο / διαβιβαστικό πολεοδομικής μελέτης της Υπηρεσίας μας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 867/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 161544/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης ΕΑΡΘ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 36005/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 9239/5638/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Χανίων, με το οποίο αποστέλλεται και η με αριθμό 674/2014 (ΑΔΑ: 74ΗΥΩΗ5-Ν1Β) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3324/2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.

 

23. Την με πρωτόκολλο 5905/2014 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ προς την Υπηρεσία μας.

 

24. Την με πρωτόκολλο 5912/2014 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ, με την οποία αποστέλλεται η εγκριτική κοινή υπουργική απόφαση στην Υπηρεσία μας.

 

25. Την με πρωτόκολλο 5929/2014 επιστολή της REDEPLAN ΑΕ, με την οποία αποστέλλεται επικυρωμένο (από το ΥΠΑΑΝ) αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος στην Υπηρεσία μας.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4094/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με το οποίο διαβιβάζεται η σχετική εισήγηση προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

 

27. To με αριθμό πρωτοκόλλου 06/2015 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

28. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, όπως αυτή διατυπώνεται στο 172015 πρακτικό της συνεδρίασης της 23-01-2015 (θέμα 8ο).

 

29. To γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

30. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και της 4/2015 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015), αποφασίζουμε:

 

την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης του Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΠ) Χανίων τύπου Β' ως εξής:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ηράκλειο, 20-02-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.