Νόμος 3982/11 - Άρθρο 53

Άρθρο 53: Διαπίστωση ολοκλήρωσης των έργων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής, η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου συντάσσει τεχνικές μελέτες των έργων που έχουν εγκριθεί με την απόφαση του άρθρου 47 παράγραφος 1, τις υποβάλει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας μαζί με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των έργων και δύναται να ξεκινήσει την εκτέλεση τους. Ο τύπος και το ύψος της εγγυητικής επιστολής, η διαδικασία υποβολής της, το περιεχόμενο της, οι όροι και οι προϋποθέσεις κατάπτωσης της και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζονται στην απόφαση του άρθρου 46 παράγραφος 6.

 

2. Η παρακολούθηση των έργων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης τους, γίνεται με επιμέλεια των υπευθύνων της Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στην οποία υποβάλλεται από την Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου, ανά εξάμηνο και μέχρι τη διαπίστωση της ολοκλήρωσης των έργων, έκθεση προόδου αυτών. Στα πλαίσια της εποπτείας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το όργανο ελέγχου, που προβλέπεται στο άρθρο 60 παράγραφος 6, ελέγχει την τήρηση των όρων της απόφασης έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου, του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των έργων και την ύπαρξη των κατά περίπτωση απαιτούμενων αδειών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές μελέτες που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

 

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο οργάνου και σύνταξη της έκθεσης ελέγχου της προηγούμενης παραγράφου, διαπιστώνεται η ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

 

Η απόφαση αυτή αποτελεί την άδεια λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου. Επιτρέπεται η διαπίστωση τμηματικής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη. Στην περίπτωση αυτή, η υλοποίηση, της υλοποίησης και λειτουργίας του επιχειρηματικού πάρκου μπορεί να γίνεται σε δύο φάσεις και σε 2 διακριτά τμήματα αυτού, σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο. Η υλοποίηση της πρώτης φάσης του επιχειρηματικού σχεδίου λαμβάνει χώρα στις προθεσμίες της παραγράφου 4. Η διαπίστωση τμηματικής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, εφόσον αυτό είναι δυνατό από τεχνική άποψη, εφαρμόζεται και στους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, εφόσον έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του νόμου 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α/1997) οι κοινές υπουργικές αποφάσεις, και δεν έχει εκδοθεί η διαπιστωτική απόφαση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ιδίου νόμου για την ανάκλησή τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

4. Τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε 3 έτη από την έγκριση της πράξης εφαρμογής, όπου αυτή απαιτείται. Στην περίπτωση του άρθρου 52 της παραγράφου 9, τα έργα υποδομής των Επιχειρηματικών Πάρκων ολοκληρώνονται μέσα σε 3 έτη από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγείται παράταση 2 ετών με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Νέα παράταση μέχρι 1 ακόμα έτος μπορεί να χορηγείται: α) σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή β) σε περίπτωση που υπάρχουν συγκεκριμένα απρόβλεπτα εμπόδια για την πρόοδο των εργασιών, εφόσον η πρόοδος των έργων βρίσκεται σε στάδιο που μπορεί να εκτιμηθεί ότι, εντός της νέας αυτής προθεσμίας, είναι δυνατή η ολοκλήρωση των έργων. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου ή και μεγαλύτερη, εφόσον απαιτείται, για τους ίδιους λόγους μπορεί να χορηγείται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 99 του νόμου 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019).

 

5. Εάν κατά το στάδιο της εκτέλεσης των εργασιών για την οργάνωση του Επιχειρηματικού Πάρκου προκύψει ανάγκη τροποποίησης των έργων, η ενδιαφερόμενη Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου υποβάλει τις μελέτες και τα στοιχεία έγκρισης ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου της παραγράφου 5 του άρθρου 46 που αφορούν στη συγκεκριμένη τροποποίηση, προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα έργα αυτά ολοκληρώνονται εντός της ίδιας αρχικής χρονικής προθεσμίας και δεν επιτρέπεται παράταση.

 

6. Η ανάθεση εκπόνησης των τεχνικών μελετών των έργων, καθώς και η ανάθεση εκτέλεσης των έργων γίνεται σε Μελετητές και Αναδόχους Τεχνικών Έργων (Εργοληπτών) που διαθέτουν πτυχίο, μελετητικό ή εργοληπτικό αντίστοιχης με τις μελέτες ή τα έργα κατηγορίας και τάξης. Σε περίπτωση εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία η Εταιρία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου πρέπει να διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο αντίστοιχης με τα έργα κατηγορίας και τάξης.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.