Απόφαση 4286/87

Απόφαση 4286/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λακκιά, κοινότητα Βασιλικών, νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4286/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λακκιά, κοινότητα Βασιλικών, νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 1111/Δ/1987), 12-11-1987.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το Γ.29557/2769/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1 - Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

3. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

4. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

5. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δύο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

6. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμο 1337/1983 (άρθρο 33), νόμο 1512/1985 (άρθρο 8 παράγραφος 15).

 

7. Την από 19-01-1987 εισήγηση της Διεύθυνσης οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία:

 

i. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ii. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

iii. Για τον καθορισμό της αρτιότητας στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)α του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και ειδικότερα, την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

iv. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3.2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) που έγινε έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

8. Την από 07-04-1987 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Συμβούλιο ΧΟΠ του Νομού στην οποία αναλυτικά εισηγείται την τροποποίηση των προηγουμένων γνωμοδοτήσεων και εναρμόνιση τους με το από 14-02-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

9. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 2η συνεδρία την 20-1-87 με αριθμό πράξης 38η.

 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 14η συνεδρία την 07-04-1987 με αριθμό πράξης 421A, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Λακκιά της Κοινότητας Βασιλικών.

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β3 Αδιάφορος.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος.

δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε2 Μεσαίος.

 

II. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Λακκιά της κοινότητας Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης με στοιχεία από 1 έως 24 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π.1-1 σε κλίμακα 1:5000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επιτόπου ελέγχου.

 

III. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

i. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου ή στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού ορίζεται εμβαδόν 500 m2.

 

ii. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του προτεινόμενου νέου ορίου του οικισμού, ορίζεται εμβαδόν 500 m2.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

2. Συντελεστής δόμησης:

 

i. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

α) Για τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,60.

 

β) Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80.

 

γ) Για το πέρα των 200 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.

 

Για την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου, δεν υπάρχει ανώτατο όριο συνολικής επιφανείας ορόφων στο οικόπεδο.

 

ii. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)δ του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).
Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8,50 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση μέχρι 40%. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωση του στην στέγη.

 

2. Κυρίαρχα χρώματα στις όψεις, Λευκό, Ώχρα, Όμπρα, Μπεζ, Γκρίζο καθώς και οι αποχρώσεις αυτών.

 

3. Οι εξώστες να είναι ανοιχτοί καλυμμένοι (με τα ίδια στοιχεία της στέγης) και να μην είναι περιμετρικοί.

 

4. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30%.

 

5. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι. Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος.

 

a.4286.87

 

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 19-10-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.