Απόφαση 434186/89

Απόφαση 434186/1098/1989: Τροποποίηση με αλλαγή όρου δόμησης στο Δήμο Νίκαιας στην περιοχή Άνω Νεάπολη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 434186/1098/1989: Τροποποίηση με αλλαγή όρου δόμησης στο Δήμο Νίκαιας στην περιοχή Άνω Νεάπολη, (ΦΕΚ 389/Δ/1989), 14-06-1989.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα.

 

2. Την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του νόμου 622/1977.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

4. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 1147/1972 περί διοικήσεως μείζονος πρωτευούσης.

 

5. Την εγκύκλιο με αριθμό Λ7/13.1./17/1972.

 

6. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Το νόμο 1032/1980 περί Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

8. Το νόμο 1558/1985 περί Κυβερνήσεως και Κυβερνητικών Οργάνων άρθρο 24 παράγραφος 1.

 

9. Τους νόμους [Ν] 1232/1982 και [Ν] 1235/1982.

 

10. Την υπουργική απόφαση 7524/1151/1983 (ΦΕΚ 767/Β/1983).

 

11. Την με αριθμό 168/1988 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νίκαιας.

 

12. Την γνωμοδότηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων από τη συνεδρίαση της 12-05-1989 πρακτικό 13, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η τροποποίηση όρων δόμησης στην περιοχή Άνω Νεάπολη Νικαίας με καθορισμό του ποσοστού κάλυψης σε 70% του οικοπέδου (εβδομήντα τοις εκατό). Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 01-06-1989

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.