Απόφαση 436158/90

Απόφαση 436158/1990: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης νομού Πειραιά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 436158/1990: Τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης νομού Πειραιά, (ΦΕΚ 478/Δ/1990), 05-09-1990.

 

Ο Νομάρχης Πειραιά

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο 9.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και του νόμου 1512/1985.

 

4. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

5. Την με αριθμό 117/48407/1834/1986 εγκύκλιο του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις με αριθμούς 55/1987 και 78/1987 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Βουλιαγμένης.

 

7. Την απόφαση Νομάρχη Πειραιά με αριθμό 434704/1987 περί τροποποίησης όρων και περιορισμών δόμησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και τουριστικής ζώνης Δήμου Βουλιαγμένης Νομαρχίας Πειραιά (ΦΕΚ 827/Δ/1987).

 

8. Την 2916/1989 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία ακυρώθηκε η με αριθμό 434704/1987 Νομάρχη.

 

9. Τα με αριθμούς 516733/1990 και 511988/1990 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού.

 

10. Το έγγραφο του Δήμου Βουλιαγμένης με αριθμό 2824/1990 και του Δήμου Βούλας με αριθμό 5634/1990 σχετικά με το όριο διοικητικής αρμοδιότητάς τους στη θέση Άγιος Νικόλαος.

 

11. Το γεγονός ότι η περιοχή Αγίου Νικολάου είχε και έχει αντιμετωπισθεί πολεοδομικά και ενιαία και ανεξάρτητα από τα διοικητικά όρια των Δήμων Βουλιαγμένης Βούλας.

 

12. Το γεγονός επιτακτικής ανάγκης άμεσης προστασίας του περιβάλλοντος και της φυσιογνωμίας της πευκόφυτης παραθαλάσσιας περιοχής, σε συνδυασμό με τον ρόλο και την προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο.

 

13. Τις αποφάσεις Νομάρχη με αριθμό 426880/648/1989 περί τροποποίησης όρων δόμησης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 133, με αριθμό 437802/1466/1988 περί τροποποίησης ποσοστών κάλυψης οικοπέδων, όπως διορθώθηκε μεταγενέστερα.

 

14. Την προστασία του περιβάλλοντος. Επειδή ο ευρύτερος χώρος αλλά και η εντός ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή είναι πευκόφυτη και μάλιστα με πυκνή βλάστηση. Εξάλλου σ' ολόκληρη την περιοχή δεν υπάρχουν σημαντικές εξάρσεις του εδάφους αλλά μόνο λόφος χαμηλού ύψους με πυκνή βλάστηση. Κατά συνέπεια η κατασκευή υψηλών κτιρίων, τοποθέτηση εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης (κεραίες ΤV, ηλιακοί θερμοσίφωνες κ.λ.π.) επί του δώματος των κτιρίων, θα προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην αισθητική του τοπίου.

 

15. Τις γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Πειραιά με αριθμό πρακτικού 21 της 07-06-1990 και με αριθμό πρακτικού 26 της 12-07-1990.

 

16. Για τους λόγους προστασίας περιβάλλοντος η περιοχή χωρίζεται σε τομείς υψών ώστε να είναι δυνατή η επιβολή διαφορετικών όρων ανάλογα με το βαθμό ανάγκης για την προστασία του, εξαρτάται από τις κλίσεις του εδάφους και την πυκνότητα βλάστησης στην περιοχή.

 

Επίσης ορίζονται 4 τέσσερις τομείς διάφορου συντελεστή δόμησης ανάλογα με το μέγεθος των ιδιοκτησιών του κάθε τομέα και την πυκνότητα δόμησής του, ώστε να πραγματοποιηθεί κατά το δυνατόν μικρή πυκνότητα συγκέντρωσης πληθυσμού με στόχο την διατήρηση του χαρακτήρα και της μορφής του οικισμού αφενός και αφετέρου για την τουριστική περιοχή που εξυπηρετεί μεγάλο όγκο επισκεπτών από όλη την ευρύτερη περιοχή Αθήνας και Πειραιά, για τη διατήρηση ευρέων κοινοχρήστων χώρων, ώστε να εξυπηρετεί στο μέλλον το σκοπό αναψυχής.

 

Ακόμη για τους ίδιους λόγους που αναλυτικά εκτίθενται ανωτέρω και ειδικότερα στην παράγραφο 14 θεωρούμε απαραίτητο να επιβληθεί η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης σ' όλες τις οικοδομές γι' αυτό αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση αυτής της απόφασης σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Πειραιάς, 07-08-1990

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.