Απόφαση 4503/92

Απόφαση 4503/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Ρέας κοινότητας Δροσιάς Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4503/1992: Τροποποίηση όρων δόμησης περιοχής Ρέας κοινότητας Δροσιάς Αττικής, (ΦΕΚ 514/Δ/1992), 26-05-1992.

 

Ο Νομάρχης Ανατολικής Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3200/1955 περί διοικητικής αποκέντρωσης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το νομοθετικό διάταγμα 532/1970.

 

2. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκεντρώσεως.

 

3. Την υπ' αριθμόν Α.9/1-8/3/1971 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών περί Οργανώσεως Νομαρχιών.

 

4. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 1147/1972 περί Διοικήσεως της Μείζονος Πρωτευούσης.

 

5. Τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 805/1972 περί καθορισμού των κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του βασιλικού διατάγματος [ΒΔ] 1147/1972 διατηρουμένων υπέρ του Νομάρχου Αττικής αρμοδιοτήτων επί αντικειμένων του Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού Υπουργείου Δημοσίων Έργων και της υπ' αριθμόν Λ.7/13-1/17/1972 απόφασης περί οργανώσεως των υπηρεσιών της Νομαρχίας Αττικής αρμοδιότητας Υπουργείου Δημοσίων Έργων.

 

7. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. ως τροποποιήθηκαν μεταγενεστέρως.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1557/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.

 

9. Την 8094/1983 κοινή απόφαση του Νομάρχου Αττικής και Αναπληρωτού Νομάρχου Προϊσταμένου Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής.

 

10. Το από [ΠΔ] 22-11-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 435/Α/1929) της περιοχής και τις με αριθμούς 21770/Π-497/1990 (ΦΕΚ 461/Δ/1990) και 30111/Π-701/1990 (ΦΕΚ 656/Δ/1990) αποφάσεις του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής περί αναθεωρήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς Αττικής.

 

11. Την 13979/233/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος όπως τροποποιήθηκε με την 71706/1079/1983 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

12. Την οίκοθεν 65748/944/1983 απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

13. Την με αριθμό 41 συνεδρία 11/26-03-1992 του Υπουργικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση των όρων δόμησης περιοχής Ρέας της Κοινότητας Δροσιάς Αττικής με τον καθορισμό ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων των οικοπέδων ως ακολούθως:

 

Ελάχιστο εμβαδόν 600 m2.

Ελάχιστο πρόσωπο 18 m.

 

Κατά τα λοιπά ισχύει η 21770/Π-497/1990 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990) όπως τροποποιήθηκε με την 30111/Π-701/1990 (ΦΕΚ 656/Δ/1990) παρόμοια.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αγία Παρασκευή, 11-04-1992.

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.