Απόφαση 4505/18

Απόφαση 4505/2018: Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών ως προς τις ισχύουσες χρήσεις γης στο οικοδομικό τετράγωνο 166 της πόλης των Σερρών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4505/2018: Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών ως προς τις ισχύουσες χρήσεις γης στο οικοδομικό τετράγωνο 166 της πόλης των Σερρών, (ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2018), 22-06-2018.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 4325/2015 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις, άρθρο 28 και 28Α (ΦΕΚ 47/Α/2015).

 

5. Την υπ' αριθμόν 14138/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών για τον διορισμό του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

6. Την υπ' αριθμόν 35748/2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Συντονιστή στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. (ΦΕΚ 1971/Β/2017).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και ιδιαίτερα το άρθρο 20 παράγραφος 2 (ΦΕΚ 45/Α/1999).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

10. Την με αριθμό 9572/1845/2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί Καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Αμοιβών Μηχανικών (ΦΕΚ 209/Δ/2000).

 

11. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανωτάτων ορίων πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών (ΦΕΚ 285/Δ/2004).

 

12. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του νόμου 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 182/Α/2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης, τη δυνατότητα της κατ' εξαίρεση τροποποίησης ΓΠΣ και προ της πενταετίας, όταν διαπιστώνεται ότι οι ρυθμίσεις του σχεδίου διατυπώθηκαν κατά πλάνη περί τα πράγματα με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη ή δυσχερής η εφαρμογή του αρχικού σχεδιασμού (ΣτΕ 3649/2009, 2877/2012).

 

13. Τις διατάξεις της παραγράφου 13)β του άρθρου 7 του νόμου 4447/2016 Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 241/Α/2016).

 

14. Τις διατάξεις των νόμων 1577/1985, 2831/2000 Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και άλλες διατάξεις και 3212/2003 (άρθρα 12 και 23), όπως ισχύουν σήμερα καθώς και τον νόμο 4067/2012 Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/A/2012).

 

15. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης και ιδιαίτερα τα άρθρα 3 και 4 (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

16. Την υπ' αριθμόν 85695/4966/1991 Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 704/Δ/1991).

 

17. Την υπ' αριθμόν 4340/1998 Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της πόλης των Σερρών του Δήμου Σερρών (νομού Σερρών) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 700/Δ/1998).

 

18. Την υπ' αριθμόν 2319/2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013).

 

19. Το υπ' αριθμόν 2509/10-07-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών.

 

20. Η από 16-07-2013 αίτησης ακύρωσης της απόφασης 2319/2013 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013), των Γεωργίας Παπαντωνίου κ.λ.π. (5).

 

21. Το υπ' αριθμόν 5586/09-09-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

22. Το υπ' αριθμόν 3501/13/7-11-2014 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικράτειας σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της απόφασης 2319/2013 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013), των Γεωργίας Παπαντωνίου κ.λ.π. (5).

 

23. Το υπ' αριθμόν 8011/23-07-2014 έγγραφο του Τμήματος Νομικό -Συμβάσεων της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

24. Η από 06-08-2014 νέα αίτηση των Γεωργίας Παπαντωνίου κ.λ.π. (4) προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για την κίνηση διαδικασίας τροποποίησης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών.

 

25. Το υπ' αριθμόν 9784/12-11-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

26. Το με αριθμό οίκοθεν 1009/31-03-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Σερρών με το οποίο διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ο φάκελος που αφορά στην πρόταση της τροποποίησης του θέματος.

 

27. Το υπ' αριθμόν 2928/05-08-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

28. Το με αριθμό οίκοθεν 1584/12-01-2017 έγγραφο του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

 

29. Την από 5-10-2017 θετική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών σχετικά με την έγκριση σημειακής τροποποίησης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών.

 

30. Την από 12-10-2017 (Πρακτικό 10/2017, Πράξη 46) κατά πλειοψηφία αρνητική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.

 

31. Τις αιτιάσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για την αρνητική του γνωμοδότηση ότι δηλαδή:

 

α) δεν παρήλθε πενταετία από την έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών (20-05-2013),

β) εκκρεμεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και

γ) δεν υπάρχει κοινή πολεοδομική ανάγκη για την τροποποίηση της χρήσης στο ΟΠ166.

 

32. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η Διοίκηση προχωρεί στην σημειακή και ήσσονος σημασίας τροποποίηση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Σερρών, αφού

 

α) στις 20-05-2018 παρήλθε η πενταετία από την έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας (20-05-2013),

 

β) στις 10-01-2018 δημοσιεύθηκε η απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, η οποία διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 10-04-2018,

 

γ) θεωρεί αόριστη τη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ότι δεν υπάρχει κοινή πολεοδομική ανάγκη για την τροποποίηση της χρήσης στο ΟΠ166 διότι δεν επεξηγείται η θέση αυτή του Συμβουλίου. Η διατήρηση δε των χώρων συνάθροισης κοινού στο ΟΠ166, χρήση που εντάσσεται στη γενική κατηγορία κεντρικές λειτουργίες τοπικού κέντρου, όπως είχε προταθεί από την μελέτη του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, είναι προς την εξυπηρέτηση κοινής πολεοδομικής ανάγκης.

 

δ) διαπίστωσε ότι τελούσε σε πλάνη περί τα πράγματα, κατά την έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, θεωρώντας ότι ο νομίμως υφιστάμενος χώρος συνάθροισης κοινού στο ΟΠ166 περιλαμβανόταν στη ρύθμιση της χρήσης γης τοπικό κέντρο που ισχύει για τις ιδιοκτησίες με πρόσωπο στην οδό Μεραρχίας, ενώ στην πραγματικότητα περιλαμβανόταν στη ρύθμιση της χρήσης γης γενική κατοικία. Το γεγονός αυτό αγνοήθηκε από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Σερρών στη γνωμοδότησή του.

 

Μετά τα παραπάνω, αποφασίζουμε:

 

Την σημειακή τροποποίηση της υπ' αριθμόν 2319/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με θέμα Έγκριση του Νέου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013) και συγκεκριμένα:

 

στην σελίδα 2272 του (ΦΕΚ 168/ΑΑΠ/2013) στην παράγραφο α. Περιοχές του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Σερρών (ΠΣΣ) με παλαιό ρυμοτομικό (περιοχές εντός σχεδίου, με καθορισμένες χρήσεις γης από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 1998) και στο σημείο:

 

{Στο ΟΠ166, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση, προτείνεται ο καθορισμός της χρήσης τοπικό κέντρο στις ιδιοκτησίες με πρόσωπο επί της οδού Μεραρχίας, ενώ στην υπόλοιπη έκταση του Ο.Π. 166 προτείνεται να ισχύσει η χρήση γενική κατοικία (χάρτης Π3.1-β).}

 

την προσθήκη

 

{...καθώς και σε τμήμα αυτού όπου υφίσταται νομίμως χώρος συνάθροισης κοινού...,}

 

οπότε το σχετικό σημείο της παραγράφου (α) διαμορφώνεται ως εξής:

 

{Στο ΟΠ166, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση, προτείνεται ο καθορισμός της χρήσης τοπικό κέντρο στις ιδιοκτησίες με πρόσωπο επί της οδού Μεραρχίας καθώς και σε τμήμα αυτού όπου υφίσταται νομίμως χώρος συνάθροισης κοινού, ενώ στην υπόλοιπη έκταση του Ο.Π.166 προτείνεται να ισχύσει η χρήση γενική κατοικία (χάρτης Π3.1-β).}

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 31-05-2018

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.