Απόφαση 4779/16

Απόφαση 4779/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ξεριά στα δυτικά όρια του οικισμού παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4779/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος του ρέματος Ξεριά στα δυτικά όρια του οικισμού παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, (ΦΕΚ 2/Δ/2017), 20-01-2017.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

2. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

6. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

7. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

8. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

10. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 1-7-2015 αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 2676/02-07-2012 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος, που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 07/2915/05-08-2010 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 44585/4286/09-08-2010) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος σε υπό πολεοδόμηση περιοχή της παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου νομού Καβάλας, προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λόγω αρμοδιότητας, καθώς τμήμα του προς οριοθέτηση ρέματος βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής και ειδικότερα στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ).

 

12. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 200650/16-07-2012 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3164/31-07-2012) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος, με το οποίο ο ανωτέρω σχετικός φάκελος διαβιβάστηκε στην Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λόγω αρμοδιότητας.

 

13. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 843/07-01-2013 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 139/15-01-2013) έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας/Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με το οποίο επιστράφηκε στην Υπηρεσία ο φάκελος της οριοθέτησης λόγω ελλείψεων.

 

14. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 139/22-04-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας προς το Δήμο Παγγαίου, με το οποίο διαβιβάζεται το ανωτέρω σχετικό έγγραφο των παρατηρήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ο εν λόγω φάκελος της οριοθέτησης και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τίθενται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.

 

15. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 02/3682/01-07-0013 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 2606/03-07-2013) έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος σε υπό πολεοδόμηση περιοχή παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου του νομού Καβάλας, σε μήκος 380 m (του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Αθανάσιου Καλτσίδη), όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2606/07-08-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και προς το Δήμο Παγγαίου, με το οποίο ζητήθηκε η απόφαση καθορισμού των οριογραμμών του εν λόγω ρέματος προκειμένου να διαβιβαστεί ο φάκελος στη Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, σύμφωνα με το 13ο σχετικό.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3608/23-09-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος οριοθέτησης προς Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής λόγω αρμοδιότητας, κατόπιν του με αριθμό πρωτοκόλλου 02/4695/09-09-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9Ρ7ΛΒ-ΘΚΥ) εγγράφου καθορισμού οριογραμμών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

18. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4190/27-01-2014 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 386/03-02-2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς την Υπηρεσία, με το οποίο επιστρέφεται ο εν λόγω φάκελος οριοθέτησης με παρατηρήσεις επί αυτού.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 386/05-02-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με το οποίο επιστρέφονται οι φάκελοι οριοθέτησης και διαβιβάζονται οι ανωτέρω σχετικές παρατηρήσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

20. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 02/4695/05-09-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3717/11-09-2014) έγγραφο της Διεύθυνσης τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για τον καθορισμό οριογραμμών τμήματος ρέματος στην παραλία Οφρυνίου (Τούζλα).

 

21. Το έντυπο υποβολής Τ (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3576/12-10-2015) της Διεύθυνσης Δόμησης - Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Παγγαίου, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα έργα διευθέτησης που προτείνονται να πραγματοποιηθούν για την παραλαβή της πλημμυρικής παροχής του ρέματος.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3792/26-10-2015 έγγραφο της Υπηρεσίας, κατόπιν των ανωτέρω με αριθμό 11ο, 12ο, 13ο, 14ο, 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, σχετικών εγγράφων, με το οποίο ζητήθηκαν αντίγραφα του φακέλου οριοθέτησης ώστε να διαβιβαστούν στους αρμόδιους φορείς για τη γνωμοδότηση τους επί των προτεινόμενων έργων.

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 34511/04-11-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3906/05-11-2015) διαβιβαστικό της Διεύθυνσης Δόμησης - Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών του Δήμου Παγγαίου, με το οποίο υποβλήθηκαν τα απαιτούμενα αντίγραφα του φακέλου οριοθέτησης.

 

24. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 3906/10-11-15 έγγραφο της Υπηρεσίας, με το οποίο διαβιβάστηκαν αντίγραφα σε ηλεκτρονική μορφή (cd) της υδρολογικής μελέτης για την οριοθέτηση στους αρμόδιους φορείς για τη γνωμοδότησή τους.

 

25. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 7279/23-12-2015 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9/05-01-2016) έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου με τη θετική, υπό όρους, γνωμοδότηση για την οριοθέτηση του τμήματος ρέματος σε υπό πολεοδόμηση περιοχή της παραλίας Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου.

 

26. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1202/19-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 216/22-01-2016) έγγραφο του Δήμου Παγγαίου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία η με αριθμό 607/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευθερούπολης για την έγκριση της μελέτης οριοθέτησης του τμήματος χειμάρρου σε υπό πολεοδόμηση περιοχή της παραλίας Οφρυνίου.

 

27. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 100242/05-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 123/15-01-2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της οριοθέτησης.

 

28. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 32886/27-01-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 503/11-02-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων με την παρατήρηση ότι στην υδραυλική μελέτη δεν αναφέρονται οι εργασίες διευθέτησης που αναφέρονται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

29. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 5019/08-03-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 953/10-03-2016) έγγραφο του Δήμου Παγγαίου, με το οποίο υποβλήθηκε στην Υπηρεσία συνοπτική Τεχνική Έκθεση για τις εργασίες διευθέτησης.

 

30. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7634/20-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 2092/31-05-2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων, κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου του Δήμου Παγγαίου.

 

31. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (15ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη, με κατασκευή έργων διευθέτησης, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος του ρέματος Ξεριά στα δυτικά όρια του οικισμού παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σε συνολικό μήκος 385 m, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφία (Υ-2), που συνοδεύει την παρούσα (Υ-2, κλίμακας 1:500 του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού Αθανάσιου Καλτσίδη) και σύμφωνα με την Υδρολογική Μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία (15ο σχετικό), όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ '87) γίνεται με αρχή τα σημεία:

 

1 (Χ=490230.995, Υ=4513503.000) και 27 (Χ=490244.487, Υ=4513494.399) και πέρας τα σημεία

13 (Χ=490037.655, Υ=4513177.632) και 14 (Χ=490053.169, Υ=4513174.311)

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες, οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.4779.16

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τη συνημμένη οριζοντιογραφία να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 08-12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.