Απόφαση 4892/88

Απόφαση 4892/1988: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λητή, Κοινότητας Λητής νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 4892/1988: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Λητή, Κοινότητας Λητής νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, (ΦΕΚ 870/Δ/1988), 06-12-1988.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Περί τροποποίησης των από 24-04-1985 τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 29557/2769/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1 - Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δυο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

7. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμο 1337/1983 (άρθρο 33), νόμο 1512/1985 (άρθρο 8 παράγραφος 15).

 

8. Την υπ' αριθμόν 8/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Λητής.

 

9. Την από 24-02-1987 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού, στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία.

 

Ι. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ΙΙ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύουν σήμερα και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας των γηπέδων στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα, για την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

ΙV. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα), που επιβλήθηκαν έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

10. Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του νομού που λήφθηκε κατά την 23η συνεδρία που έγινε στις 02-06-1987 και πήρε αριθμό πράξης 712A, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Λητή της Κοινότητας Λητής.

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β2 Ενδιαφέρων.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ1 Δυναμικός.

δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος.

 

ΙΙ. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Λητή, της κοινότητας Λητής του Νομού Θεσσαλονίκης με στοιχεία από 1 έως 41 όπως φαίνεται στο χάρτη 1:5.000 που συνοδεύει την απόφαση αυτή και συγκεκριμένα:

 

Οριοθέτηση οικισμού Λητής

 

Το όριο 1-2-3-4-5 Περιλαμβάνει σαν οριακές τις ιδιοκτησίες Ταλίπη, Δίγκα Χρήστου, Πρασσά Βασίλη, Κριτσωτάκη, και Νίκα Γεωργίου.
Το όριο 5-6 ορίζεται καταρχήν πάνω στη δυτική πλευρά της ιδιοκτησίας του Νίκα Γεωργίου και κατόπιν πάνω σε αγροτικό δρόμο μέχρι το σημείο 6. Η απόσταση 5-6 είναι 120 m περίπου.
Το σημείο 7 ορίζεται πάνω στη συμβολή κοινοτικού με μικρό αγροτικό δρόμο.
Το σημείο 8 ορίζεται επίσης πάνω στη συμβολή δύο δρόμων.
Το όριο 8-9 ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι τη συμβολή του με δύο κοινοτικούς δρόμους.
Το όριο 9-10 ορίζεται πάνω σε κοινοτικό δρόμο σε απόσταση 90 m από τη διασταύρωση.
Το σημείο 11 περιλαμβάνει την ιδιοκτησία Γάλαλη Πασχάλη.
Το σημείο 12 ορίζεται στη συμβολή του εθνικού με αγροτικό δρόμο.
Το όριο 12-13 ακολουθεί το έρεισμα του εθνικού δρόμου μέχρι τη συμβολή του με δύο κοινοτικούς δρόμους.
Το όριο 13-14-15 καταρχήν παράλληλα προς τον εθνικό δρόμο σε απόσταση 60 m από το έρεισμά του και κατόπιν πάνω σε αγροτικό δρόμο.
Το όριο 16-17-18 είναι παράλληλο με τις γραμμές υψηλής τάσης σε απόσταση 25 m απ' αυτές και κατόπιν ακολουθεί το έρεισμα του εθνικού δρόμου ως το σημείο 18, 120 m νότια της συμβολής του εθνικού με κοινοτικό δρόμο.
Το όριο 19-20 ορίζει ζώνη 80 m δυτικά του εθνικού δρόμου ως την ιδιοκτησία κληρονόμων Παπαδόπουλου Ηρακλή.
Το όριο 20-21-22-23 ενώνει τις ιδιοκτησίες κληρονόμων Παπαδόπουλου Ηρακλή, Πρασσά Δημήτρη, Μαρανά Αποστόλου και Καμάρη Ιακώβου.
Το όριο 23-24-25 είναι ευθεία στο ύψος της ιδιοκτησίας Καμάρη Ιακώβου και παράλληλη προς τον κοινοτικό δρόμο μέχρι που συναντά άλλο δρόμο και μετατοπίζεται 40 m δεξιά.
Το όριο 25-26-27-28 ορίζεται μεταξύ του στρατοπέδου και του άλσους (Μαρίνταλα).
Το όριο 28-29-30-31-32-33-34 ακολουθεί μικρό αγροτικό δρόμο και κατόπιν το όριο του δάσους.
Το όριο 34-35-36-37-38 ακολουθεί τα όρια του νεκροταφείου και κατόπιν στην προέκταση του ανατολικού ορίου του νεκροταφείου μέχρι να συναντήσει τη στροφή μικρού αγροτικού δρόμου και κατόπιν ακολουθεί αγροτικό δρόμο μέχρι να συναντήσει το ρέμα.
Το όριο 38-39 ορίζεται στο όριο του ρέματος.
Το όριο 39-40-41-1 ενώνει το ρέμα με την ιδιοκτησία Ταλίπη Αθανασίου, Χατζηαντωνίου Παναγιώτη και καταλήγει στο σημείο 1.

 

ΙΙΙ. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ορίου του οικισμού ορίζεται εμβαδόν σε 500 m2.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)β.

 

2. Συντελεστής δόμησης

 

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή του ορίου του οικισμού ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Κατά την μελέτη οριοθέτησης των οικισμών που έγινε σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα όπως φαίνεται και στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, γι' αυτόν τον λόγο ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 7.5 m σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4)γ όπως ισχύει σήμερα.
Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.5 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης, μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25% και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης

 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση μέχρι 40%. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη.

 

2. Κυρίαρχα χρώματα στις όψεις, λευκό, ώχρα, όμπρα, μπεζ, γκρίζο καθώς και οι αποχρώσεις αυτών.

 

3. Οι εξώστες να είναι ανοιχτοί καλυμμένοι (με τα ίδια στοιχεία της στέγης) και να είναι περιμετρικοί.

 

4. Το κυρίαρχο υλικό στα στηθαία να είναι το ξύλο.

 

5. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30%. Το πρέκι στα ανοίγματα να είναι οριζόντια.

 

6. Τα κουφώματα να είναι ξύλινα. Τα παράθυρα και οι πόρτες να είναι ξύλινα, περιστρεφόμενα κατά ένα άξονα ή συρταρωτά με κατακόρυφη λειτουργία.

 

7. Οι περιφράξεις να είναι μαντρότοιχοι, χρώματος λευκού, γκρίζου, μπεζ, ώχρας, και αποχρώσεις αυτών.

 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης, θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

IV. Πριν από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινόχρηστων χώρων και η δημιουργία νέων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

VI. Τα ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων διαγραμμάτων που την συνοδεύουν να αναρτηθούν, μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο κτίριο του οικείου πολεοδομικού γραφείου, για 15 συνεχείς ημέρες.

 

Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχοντας ισχύ από τη δημοσίευσή της.

 

Θεσσαλονίκη, 22-11-1988

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.