Απόφαση 5010/83

Απόφαση 5010/1983: Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Διστόμου (νομού Βοιωτίας) που εγκρίθηκε με την 36642/1972 απόφαση Νομάρχη Βοιωτίας και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5010/1983: Επανέγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Διστόμου (νομού Βοιωτίας) που εγκρίθηκε με την 36642/1972 απόφαση Νομάρχη Βοιωτίας και των μεταγενεστέρων τροποποιήσεων αυτού, (ΦΕΚ 831/Δ/1983), 30-12-1983.

 

Η Νομάρχης Βοιωτίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) περί παροχής στον Υπουργό Βορείου Ελλάδος και στους Νομάρχες αρμοδιοτήτων επί θεμάτων εγκρίσεως επεκτάσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών κι όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και έχουν συμπληρωθεί με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και με το προεδρικό διάταγμα 443/1983 (ΦΕΚ 165/Α/1983).

 

2. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) περί σχεδίων πόλεων κωμών και συνοικισμών του κράτους και των οικοδομούν αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 947/1979 περί οικιστικών περιοχών (ΦΕΚ 169/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 62 παράγραφος 2.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Την 36642/1972 απόφαση Νομάρχου Βοιωτίας με την οποία έχει εγκριθεί το ρυμοτομικό σχέδιο του Δήμου Διστόμου (ΦΕΚ 156/Δ/1972).

 

6. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων (ΦΕΚ 1/Α/1971) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τις παραγράφους 2 και 6 του άρθρου 11.

 

7. Την 8/1983 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου.

 

8. Την από 03-05-1983 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Βοιωτίας (αριθμός Πρακτικού 6 θέμα 2ο).

 

9. Το γεγονός ότι λόγοι γενικότερου συμφέροντος επιβάλλουν την απόφασή μας αυτή, αποφασίζουμε:

 

1. Επανεγκρίνουμε το ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως Διστόμου όπως αυτό είχε εγκριθεί με την 36642/1972 απόφαση Νομάρχη Βοιωτίας (ΦΕΚ 156/Δ/1972) και όπως απεικονίζεται στα συνοδεύοντα την 36642/1972 απόφαση σχεδιαγράμματα που έχουν δημοσιευτεί στο αυτό φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 156/Δ/1972) καθώς επίσης και τις μέχρι τούδε τροποποιήσεις αυτού.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων για τα οποία η παραπάνω απόφαση, ορίζονται αυτοί που καθορίστηκαν με την ίδια απόφαση Νομάρχη.

 

Λιβαδειά, 21-12-1983

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.