Νομοθετικό διάταγμα 797/71 - Άρθρο 11

Άρθρο 11: Αυτοδίκαιη ανάκληση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Αναγκαστική απαλλοτρίωσις, που δεν συντελέστηκε, κατά τα στο άρθρο 7 παράγραφος 1 του παρόντος οριζόμενα, εντός ενός και ημίσεος έτους από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσεως που προσδιορίζει προσωρινώς ή οριστικώς την αποζημίωση, θεωρείται ως αυτοδικαίως ανακληθείσα. Ανακληθείσης αυτοδικαίως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, λόγω μη εμπροθέσμου καταβολής της οριστικώς προσδιορισθείσης αποζημιώσεως, ο υπέρ ου η τοιαύτη απαλλοτρίωσις, δικαιούται εις επίσχεση του απαλλοτριωθέντος μέχρις επιστροφής της τυχόν καταβληθείσης προσωρινής αποζημιώσεως.

 

2. Θεωρείται επίσης ως αυτοδικαίως ανακληθείσα η αναγκαστική απαλλοτρίωσις εφόσον εντός τριετίας από της κηρύξεως αυτής δεν ήθελε καθορισθεί δικαστικώς ή εξωδίκως ή ένεκα ταύτης προσωρινή ή οριστική αποζημίωσις. Προκειμένου περί απαλλοτριώσεων κηρυχθεισών δια την εκτέλεσιν έργων μείζονος σημασίας η προθεσμία αυτή είναι τετραετής.

 

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση για τη συντήρηση η ανεύρεση αρχαιοτήτων και γενικά για αρχαιολογικούς σκοπούς θεωρείται ωσαύτως αυτοδικαίως ανακληθείσα, εφόσον εντός οκταετίας από την κήρυξη αυτής δεν ήθελε καθορισθεί, δικαστικώς η εξωδίκως, η ένεκα ταύτης προσωρινή η οριστική αποζημίωση. Εξαιρούνται από τη ρύθμιση της παραγράφου αυτής οι απαλλοτριώσεις για εφαρμογή σχεδίων πόλεων γενικά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του νόμου [Ν] 212/1975 (ΦΕΚ 252/Α/1975) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 36 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

3. Η κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου αυτοδικαίως επερχόμενη ανάκλησις αναγκαστικής απαλλοτριώσεως θεωρείται μη γενομένη, εις ην περίπτωσιν, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας ενός έτους από της εκπνοής των στις παραγράφους αυτές προθεσμιών, ο καθ' ου η απαλλοτρίωσις υποβάλλει εις την Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Οικονομικών έγγραφον δήλωση, περί του ότι επιθυμεί την περαιτέρω διατήρηση της απαλλοτριώσεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του νόμου [Ν] 212/1975 (ΦΕΚ 252/Α/1975).

 

4. Ανακληθείσης αυτοδικαίως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, η αρχή που κήρυξε αυτή υποχρεούται όπως εντός διμήνου εκδώσει πράξη, βεβαιούσαν την επελθούσα ανάκληση και δημοσιευομένη δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Παρερχόμενης απράκτου της προθεσμίας ταύτης, δύναται πας ενδιαφερόμενος να ζητήσει, κατά την υπό των άρθρων 19, 20, 21, 22 του παρόντος οριζόμενη ειδική διαδικασίαν περί οριστικού προσδιορισμού της αποζημιώσεως, την έκδοση δικαστικής αποφάσεως, που βεβαιώνει την ανάκληση, καλουμένου εις την δίκην του υπέρ ου η αναγκαστική απαλλοτρίωσις και του Δημοσίου. Η βεβαιούσα την ανάκληση πράξις ή δικαστική απόφασις υποβάλλεται, με μέριμνα παντός ενδιαφερομένου, εις τον οικείον φύλακα μεταγραφών, υποχρεούμενο να ενεργήσει την δέουσα καταχώρηση εις την οικεία μερίδα του κτήματος και του ιδιοκτήτου. Η καταχώρηση αυτή δεν υπόκειται εις τέλη χαρτοσήμου και δικαιώματα μεταγραφής.

 

5. Εάν, μέχρι της κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως, γίνονταν επί του απαλλοτριωθέντος, μεταβολές, που δημιουργούσαν απαιτήσεις είτε υπέρ του υπέρ ου είτε υπέρ του καθ' ου αυτή, αυτές κρίνονται δικαστικώς κατά την υπό των άρθρων 18 και επόμενα του παρόντος καθοριζόμενη διαδικασίαν.

 

6. Προ της παρόδου δύο ετών από της οπωσδήποτε, κατά τις διατάξεις του παρόντος ή του επομένου άρθρου, επελθούσης ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτριώσεως δεν χωρεί, άκοντος του ιδιοκτήτου, νέα τοιαύτη απαλλοτρίωσις του απαλλοτριωθέντος δια τον αυτόν σκοπόν.

 

Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις δια την ανέγερση νοσοκομείων και σχολικών κτιρίων, δια την ανοικοδόμηση οικισμών πληγέντων υπό θεομηνιών, ως και δια στρατιωτικούς και αρχαιολογικούς σκοπούς, δύναται να κηρυχθούν εκ νέου, συντρεχουσών των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, μετά πάροδο τριμήνου από της αυτοδικασίας ή μη ανακλήσεως αυτών. Κατά την διάρκειαν του ως άνω, κατά περίπτωσιν, χρονικού διαστήματος δεν κωλύεται η Διοίκησις να χωρίσει στις κατά νόμον προκαταρκτικές ενεργείας δια την κήρυξη της απαλλοτριώσεως.

 

Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για τις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται με τις διατάξεις για τα σχέδια πόλεων γενικά.

 

Προ της παρόδου έξι μηνών από της ανακλήσεως της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν χωρεί νέα τοιαύτη απαλλοτρίωση του απαλλοτριωθέντος δια τον αυτό σκοπό, χωρίς τη θέληση του ιδιοκτήτη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 6 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 280/1974 (ΦΕΚ 11/Α/1974), με το άρθρο 36 του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983) και με την παράγραφο 7 του άρθρου 95 του νόμου 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α/1990).

 

7. Με την ακύρωση της διοικητικής πράξης που κηρύττει την αναγκαστική απαλλοτρίωση δια της δικαστικής οδού, ή με την ανάκληση αυτής δικαστικά ως παράνομης, η αναγκαστική απαλλοτρίωσις, δια τον αυτόν σκοπόν, δύναται να χωρίσει υπό τις νομίμους προϋποθέσεις και κατά την νόμιμη διαδικασίαν, ανεξαρτήτως της παρόδου των κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμιών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 7 προστέθηκε με το άρθρο 2 του νομοθετικού διατάγματος [Ν] 280/1974 (ΦΕΚ 11/Α/1974).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.