Απόφαση 501/90

Απόφαση 501/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του οικισμού Πευκοχωρίου νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων Νομού Χαλκιδικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 501/1990: Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης του οικισμού Πευκοχωρίου νομού Χαλκιδικής κάτω των 2.000 κατοίκων Νομού Χαλκιδικής, (ΦΕΚ 237/Δ/1990), 10-04-1990.

 

Η Νομάρχης Χαλκιδικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του από 20-08-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985) πολεοδόμηση - επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκε.

 

4. Την υπ' αριθμόν 57140/1987 (ΦΕΚ 492/Δ/1987) οριοθέτηση και κατηγοριοποίηση οικισμού Πευκοχωρίου (ΦΕΚ 492/Δ/1987)

 

5. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985.

 

6. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

7. Την με αριθμό Γ178.11/700/1987 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 219/Δ/1987).

 

8. Την 59/1989 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Πευκοχωρίου.

 

9. Την γνωμοδότηση θέμα 6ο της 1ης συνεδρίασης Νομαρχιακού Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Χαλκιδικής, αποφασίζουμε:

 

Α. Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη επέκτασης του οριοθετημένου οικισμού κάτω των 2.000 κατοίκων Πευκοχωρίου, όπως αυτή φαίνεται στα συνημμένα της απόφασης αυτής χρωματισμένα σχέδια (πίνακες 2) και σε κλίμακα 1:1.000, η οποία συντάχθηκε από την Ελένη Ζαχαριάδου - Τσόκου, Αρχιτέκτων Μηχανικό, με κίνηση της διαδικασίας από την Κοινότητα Πευκοχωρίου.

 

Β. Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός κανονισμός για την ως άνω Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης Πευκοχωρίου, όπως φαίνεται στα συνημμένα σχέδια, ως εξής:

 

Β1. Αρτιότητα οικοπέδου: Τα οικόπεδα που δημιουργούνται με κατάτμηση από την ισχύ της παρούσας απόφασης θεωρούνται άρτια όταν έχουν ελάχιστο εμβαδόν 1000 m2 και ελάχιστο πρόσωπο 20 m.

 

Β2. Αρτιότητα κατά παρέκκλιση: Τα οικόπεδα που απομένουν μετά τη ρυμοτόμησή τους από τους δρόμους και πεζόδρομους της μελέτης, θεωρούνται άρτια με όποιο εμβαδόν τους απομένει μετά τη ρυμοτόμηση.

 

Β3. Κάλυψη: Μέγιστο ποσοστό κάλυψης 70% του οικοπέδου.

 

Β4. Μέγιστος αριθμός ορόφων: 2.

 

Β5. Μέγιστο ύψος οικοδομής: 7.5 m δυνάμενο να αυξηθεί σε περίπτωση στέγης κατά 1.5 m επιπλέον των 7.5 m.

 

Β6. Συντελεστής δόμησης: Μέγιστος συντελεστής δόμησης για όλη την περιοχή επέκτασης είναι.

 

Για όλα τα κτίρια 0.4 και για τουριστικές εγκαταστάσεις 0.6.

 

Β7. Η απόσταση των κτιρίων για όλα τα οικόπεδα από τα όρια είναι 2.5 m.

 

Β8. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων.

 

Β9. Χώροι στάθμευσης:

 

1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων ανά 100 m2 κατοικίας.
1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων ανά 50 m2 για κάθε άλλη χρήση (π.χ. καταστήματα).
1 θέση για στάθμευση αυτοκινήτων ανά 4 κλίνες στις τουριστικές εγκαταστάσεις.

 

Κατά τα άλλα όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία περί χώρων στάθμευσης.

 

Β10. Τα κτίσματα στην Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης Πευκοχωρίου (Α1+Α2) κτίζονται χωρίς περιορισμούς στα υλικά και με ελευθερία ως προς τη μορφή, με τον απαραίτητο όρο να εγκρίνεται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β11. Για τα οικόπεδα που παραμένουν μικρότερα των 1000 m2 ισχύει η παρακάτω μικρότερα των 1000 m2 ισχύει η παρακάτω κλιμάκωση του συντελεστή δόμησης:

 

Εμβαδόν οικοπέδου από 0 - 100 m2 συντελεστής δόμησης 1.2
Εμβαδόν οικοπέδου από 101 - 200 m2 συντελεστής δόμησης 0.8
Εμβαδόν οικοπέδου από 201 - 300 m2 συντελεστής δόμησης 0.6
Εμβαδόν οικοπέδου από 301 - 400 m2 συντελεστής δόμησης 0.5
Εμβαδόν οικοπέδου από 401 - 500 m2 συντελεστής δόμησης 0.45
Εμβαδόν οικοπέδου από 501 και άνω συντελεστής δόμησης 0.4 με μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση 400 m2 συνολικά.

 

Γ. Κατά τα λοιπά θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου 1577/1985 (Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός 1985) όπως τροποποιήθηκε.

 

Δ. Οικοδομικές άδειες που εκδόθηκαν ή μελέτες που υποβλήθηκαν στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία για έκδοση οικοδομικών αδειών μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης αυτής εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις βάσει των στοιχείων που υποβλήθηκαν.

 

Τα χρωματισμένα σχέδια (2 πίνακες) σε κλίμακα 1:1.000 θα τοιχοκολληθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Χαλκιδικής, στο διάδρομο της υπηρεσίας επί 20 ημέρες, αμέσως μετά την δημοσίευση της απόφασης αυτής.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πολύγυρος, 30-03-1990

 

Η Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.