Απόφαση 5036/87

Απόφαση 5036/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Αρέθουσα, κοινότητας Αρέθουσας, νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5036/1987: Ένταξη σε κατηγορία και καθορισμός ορίων του οικισμού Αρέθουσα, κοινότητας Αρέθουσας, νομού Θεσσαλονίκης με καθορισμό όρων και περιορισμού δόμησης, (ΦΕΚ 30/Δ/1988), 18-01-1988.

 

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) περί τρόπου καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης.

 

2. Τις διατάξεις του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) Περί τροποποίησης των από 24-04-1985 τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους (ΦΕΚ 181/Δ/1985) και από 20-08-1985 πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους και τροποποίηση του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

3. Τις διευκρινίσεις για το όριο του συνεκτικού τμήματος οικισμού σύμφωνα με το υπ' αριθμόν οίκοθεν 29557/2769/1986 έγγραφο της Διεύθυνσης Γ1 - Γ2 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Τις προτάσεις των ιδιωτών μελετητών Μηχανικών, στους οποίους ανατέθηκε η σχετική μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος των ανοικτών πόλεων, που αφορούν τον προσδιορισμό των ορίων των υπόψη οικισμών.

 

5. Τα δελτία αρχιτεκτονικής αναγνώρισης των οικισμών που συμπληρώθηκαν από τους προαναφερόμενους μελετητές κατά τις υποδείξεις των σχετικών προδιαγραφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

6. Τα πληθυσμιακά στοιχεία των δυο τελευταίων απογραφών του κράτους από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.

 

7. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 περί παροχής εις τον Υπουργόν Βορείου Ελλάδος και τους Νομάρχες, αρμοδιότητος επί θεμάτων εγκρίσεως ή τροποποιήσεως σχεδίων πόλεων και κωμών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους αναγκαστικό νόμο 395/1968, νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (άρθρο 2), νόμο 1337/1983 (άρθρο 33), νόμο 1512/1985 (άρθρο 8 παράγραφος 15).

 

8. Την υπ' αριθμόν 4/1986 απόφαση του κοινοτικού Συμβουλίου Αρέθουσας.

 

9. Την από 19-05-1986 εισήγηση της Διεύθυνσης οικισμού Θεσσαλονίκης προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού στην οποία αναλυτικά καθορίζονται τα συγκεκριμένα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη από την υπηρεσία:

 

Ι. Για την ένταξη του οικισμού στην ανάλογη κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985).

 

ΙΙ. Για τον καθορισμό των ορίων του οικισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985), όπως ισχύουν σήμερα και του άρθρου 1 παράγραφος 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

ΙΙΙ. Για τον καθορισμό της αρτιότητας των γηπέδων στον παραπάνω οικισμό σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2, του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987) και ειδικότερα, για την ανάγκη αποφυγής κατάτμησης των οικοπέδων πέρα από την οριζόμενη αρτιότητα πριν γίνει η πολεοδομική μελέτη του οικισμού σύμφωνα με το από 20-08-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 414/Δ/1985).

 

ΙV. Για την επιβολή των ειδικών όρων δόμησης σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει σήμερα), που επιβλήθηκαν έπειτα από εξέταση των στοιχείων των μελετών.

 

10. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού που λήφθηκε κατά την 21η συνεδρία στις 20-05-1986 με αριθμό πράξης 358, αποφασίζουμε:

 

Για τον οικισμό Αρέθουσας της Κοινότητας Αρέθουσας.

 

Ι. Την ένταξη του οικισμού στην κατηγορία:

 

α) Ως προς τη θέση στο χώρο: Α3 Ούτε περιαστικός ούτε παραλιακός.

β) Ως προς το βαθμό προστασίας: Β2 Ενδιαφέρων.

γ) Ως προς τη δυναμικότητα: Γ2 Στάσιμος.

δ) Ως προς το βαθμό διασποράς: Δ1 Συνεκτικός.

ε) Ως προς το μέγεθος: Ε3 Μεγάλος.

 

ΙΙ. Τον καθορισμό των ορίων του οικισμού Αρέθουσας της κοινότητας Αρέθουσας του νομού Θεσσαλονίκης με στοιχεία από 1 έως 37 όπως αυτά φαίνονται στο συνοδευτικό της παρούσας σχεδιάγραμμα Π.1-1 σε κλίμακα 1:5.000 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής και συντάχθηκε βάσει στοιχείων του χάρτη και επιτόπου ελέγχου.

 

ΙΙΙ. Την επιβολή των ακολούθων γενικών και ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης.

 

Α. Γενικοί όροι δόμησης:

 

1. Αρτιότητα οικοπέδων:

 

Ι. Για οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του ρυμοτομικού σχεδίου ή στο συνεκτικό τμήμα του οικισμού ορίζεται εμβαδόν 500 m2.

 

ΙΙ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ορίζεται εμβαδόν 1/000 m2.

 

Κατά παρέκκλιση άρτια θεωρούνται τα οικόπεδα με όποιο εμβαδόν είχαν κατά την ημέρα δημοσίευσης του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 1)β.

 

2. Συντελεστής δόμησης:

 

Ι. Για τα οικόπεδα που εμπίπτουν εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

 

Τα πρώτα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,60.
Για τα επόμενα 100 m2 επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80.
Για το πέρα των 200 m2 τμήμα επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60.

 

Για την περιοχή εντός του εγκεκριμένου σχεδίου που είναι και ρυμοτομημένο, δεν υπάρχει ανώτατο όριο συνολικής επιφάνειας ορόφων στο οικόπεδο.

 

ΙΙ. Για οικόπεδα που εμπίπτουν στην περιοχή μεταξύ του ρυμοτομικού σχεδίου και του ορίου του οικισμού, ο συντελεστής δόμησης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).
 

3. Κάλυψη οικοπέδου:

 

Μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2)β του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

4. Ύψος κτιρίων:

 

Κατά την μελέτη οριοθέτησης των οικισμών που έγινε σύμφωνα με το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) προέκυψε ότι όλα τα κτίρια στον οικισμό είναι μονώροφα και διώροφα όπως φαίνεται στο αντίστοιχο δελτίο Αρχιτεκτονικής Αναγνώρισης, γι' αυτό το λόγο ορίζεται το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος σε 7.5 m σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4)γ, όπως ισχύει σήμερα.
Το μέγιστο ύψος της οικοδομής είναι δυνατόν να φθάσει τα 8.5 m μη συμπεριλαμβανομένης της στέγης,μόνο στην περίπτωση που το γήπεδο έχει κλίση μεγαλύτερη του 25%, και έπειτα από προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

Β. Ειδικοί όροι δόμησης:

 

1. Τρόπος κάλυψης στέγης, κεραμίδι κόκκινου χρώματος, με κλίση μέχρι 40%. Στις περιπτώσεις που τοποθετείται ηλιακός θερμοσίφωνας (ή συλλέκτης γενικώς) να επιδιώκεται η ενσωμάτωσή του στην στέγη.

 

2. Κυρίαρχα χρώματα στις όψεις, λευκό, ώχρα, όμπρα, μπεζ, γκρίζο καθώς και οι αποχρώσεις αυτών.

 

3. Οι εξώστες να είναι ανοιχτοί καλυμμένοι (με τα ίδια στοιχεία της στέγης) και να είναι περιμετρικοί.

 

4. Το κυρίαρχο υλικό στο στηθαίο να είναι το σίδερο ή το ξύλο.

 

5. Τα ανοίγματα στις όψεις να μην υπερβαίνουν το 30% στους ορόφους. Το πρέκι στα ανοίγματα να είναι οριζόντιο ή τοξωτό.

 

6. Τα κουφώματα να είναι ξύλινα περιστρεφόμενα κατά ένα άξονα ή συρταρωτά με κατακόρυφη λειτουργία.

 

7. Οι περιφράξεις να είναι χαμηλοί μαντρότοιχοι, χρώματος λευκού, γκρίζου, μπεζ, ώχρας, όμπρα και αποχρώσεων αυτών.

 

Για τυχόν παρεκκλίσεις από τους παραπάνω ειδικούς όρους δόμησης, θα πρέπει οι μελέτες να περνούν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.

 

ΙV. Πρέπει από οποιαδήποτε κατάτμηση οικοπέδων εντός των ορίων του οικισμού θα πρέπει να θεωρείται το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα από το Τμήμα Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχίας ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των κοινοχρήστων χώρων και η δημιουργία νέων κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του από 14-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 133/Δ/1987).

 

V. Να εξασφαλίζεται οπωσδήποτε η συνέχεια των υφισταμένων ή εγκεκριμένων δρόμων του οικισμού.

 

a.5036.87

 

Η παρούσα απόφαση με το σχεδιάγραμμα οριοθέτησης του οικισμού που τη συνοδεύει, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, έχοντας ισχύ από την δημοσίευσή της.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 14-12-1987

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.