Απόφαση 5096/15

Απόφαση 5096/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5096/2015: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας, (ΦΕΚ 110/Δ/2015), 06-05-2015.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 99386/2014 (ΦΕΚ 3105/Β/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα....

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του νόμου 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/2002) Εναρμόνιση του νόμου 1650/1986 με τις Οδηγίες 1997/11/ΕΕ και 1996/61/ΕΕ, διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του νόμου 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

6. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

8. Το υπ' αριθμόν 3221/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 2120/2014) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με το οποίο κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας η ελεγμένη και θεωρημένη μελέτη για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας.

 

9. Την Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος του ρέματος Μοσδέλη σε μήκος 250 m στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στο Δήμο Δράμας, (που συντάχθηκε από την Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό Μαρίας Γεωργίου Ανδρέου τον Μάιο του 2014) καθώς και την οριζοντιογραφία που την συνοδεύει, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών του τμήματος ρέματος και από τα οποία προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη.

 

10. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο ζητήθηκαν οι γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων Φορέων και Υπηρεσιών (αριθμός πρωτοκόλλου 3141/2014).

 

11. Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς τον Δήμο Δράμας (αριθμός πρωτοκόλλου 3169/2014).

 

12. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 5080/2014 θετική γνωμοδότηση της 12ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3749/2014).

 

13. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 3940/2014 θετική γνωμοδότηση της ΙΗ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 3822/2014).

 

14. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 11567/2014 θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Δράμας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4332/29-10-2014).

 

15. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 20974/2014 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4336/2014).

 

16. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 1674/2014 θετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4552/2014).

 

17. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 17074/2014 θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δασών Δράμας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 4556/2014).

 

18. Το γεγονός ότι το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα.

 

19. Το άρθρο 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

20. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

21. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2849/2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Δόμησης του Δήμου Δράμας με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας απόσπασμα από το υπ' αριθμόν 25/2014 Πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας με την υπ' αριθμόν 579/2014 απόφαση με την οποία γνωμοδοτεί ομόφωνα θετικά για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στον Δήμο Δράμας (αριθμός πρωτοκόλλου ΔΙΠΕΧΩΣΧ 5096/2014), αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές του τμήματος ρέματος Μοσδέλη στην θέση κατασκευής του κτιρίου του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού Μοσδέλη, στον Δήμο Δράμας, σε μήκος 250 m όπως αποτυπώνονται στην οριζοντιογραφία της περιοχής οριοθέτησης (Αριθμός Σχεδίου 4) κλίμακας 1:500 της Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαρίας Γεωργίου Ανδρέου και σύμφωνα με την Μελέτη Οριοθέτησης που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων γίνεται για τμήμα του ρέματος, με αρχή τα σημεία Δ1 (Χ=518278,78 Υ=4588421,95) και Δ1' (Χ=518267,26 Υ=4588436,02) και πέρας τα σημεία Δ3 (Χ=518147,85 Υ=4588327,69) και Δ3' (Χ=518138,57 Υ=4588342,71) (σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987).

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ανωτέρω δημοσίευση.

 

a.5096.15

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Κομοτηνή, 03-04-2015

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.