Απόφαση 5110/15

Απόφαση 5110/2015: Σημειακές τροποποιήσεις της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Μασάρων νήσου Ρόδου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων: Α) 17, 18, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 3, 4, Β) 15, 16, 20, 21, 22, Γ) 24, 25, 21, 22, 23, Δ) 57, 58, 59, 60, Ε) 63, 62, 144, 65, 66, Ζ) 97, 91, 92, 93, 94 και Η) 97, 136, 137


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5110/2015: Σημειακές τροποποιήσεις της εγκεκριμένης Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Μασάρων νήσου Ρόδου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων: Α) 17, 18, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 3, 4, Β) 15, 16, 20, 21, 22, Γ) 24, 25, 21, 22, 23, Δ) 57, 58, 59, 60, Ε) 63, 62, 144, 65, 66, Ζ) 97, 91, 92, 93, 94 και Η) 97, 136, 137, (ΦΕΚ 173/ΑΑΠ/2015), 19-08-2015.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Την Πολεοδομική Μελέτη οικισμού Μασάρων νήσου Ρόδου (ΦΕΚ 129/Δ/1999).

 

2. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 433/2014 Εισήγηση - Τεχνική Έκθεση Δήμου Ρόδου περί σημειακών τροποποιήσεων.

 

3. Την υπ' αριθμόν 9/2014 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Μασάρων.

 

4. Την υπ' αριθμόν 37/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου.

 

5. Την υπ' αριθμόν 301/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

 

6. Το υπ' αριθμόν 5.09.2014/1563/2014, 1579/2014, 1580/2014, 1581/2014, 1582/2014, 1583/2014, 1603/2014, 1604/2014, 1614/2014, 1615/2014, 1629/2014 έγγραφο - Εισήγηση Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δήμου Ρόδου.

 

7. Την υπ' αριθμόν 24/2014 απόφαση Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Μασάρων.

 

8. Την υπ' αριθμόν 105/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρόδου.

 

9. Την υπ' αριθμόν 588/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

 

10. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, περί Σχεδίων Πόλεων κ.λ.π. άρθρο 29.

 

11. Το νόμο 1337/1983, (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα.

 

12. Το νόμο 2831/2000 άρθρο 29 (ΦΕΚ 140/Α/2000).

 

13. Το νόμο 3852/2010 άρθρο 186 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το νόμο 3979/2011 άρθρο 44 (ΦΕΚ 138/Α/2011).

 

14. Το νόμο 4067/2012 - Νέος Οικοδομικός Κανονισμός - (ΦΕΚ 79/Α/2012), άρθρο 31 παράγραφος 1.

 

15. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

16. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 1789/2015 εισήγησή μας προς Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου.

 

17. Την ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Δωδεκανήσου όπως αυτή αναφέρεται στο πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης/30-06-2015 /πράξη 6η.

 

18. Το προεδρικό διάταγμα 130/2010 (ΦΕΚ 223/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

19. Την οίκοθεν 24078/2444/2011 (ΦΕΚ 1260/Β/2011) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

20. Την υπ' αριθμόν 58664/5357 (ΦΕΚ 2036/Β/2012) Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής με Εντολή Περιφερειάρχη στον Προϊστάμενο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Δωδεκανήσου.

 

21. Την υπ' αριθμόν 18296/1387/2015 (ΦΕΚ 247/Β/2015) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου μερική ανάκληση, τροποποίηση και συμπλήρωση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Έκτακτο Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

 

22. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε:

 

Την έγκριση των σημειακών τροποποιήσεων της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού Μασάρων νήσου Ρόδου (ΦΕΚ 129/Δ/1999), με την ανάλογη μετατόπιση - προσαρμογή ρυμοτομικών και των αντίστοιχων οικοδομικών γραμμών που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων: Α) 17, 18, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 3, 4, Β) 15,16,20,21,22, Γ) 24, 25, 21,22,23, Δ) 57, 58, 59, 60, Ε) 63, 62, 144, 65, 66, Ζ) 97, 91, 92, 93, 94 και Η) 97, 136, 137, όπως ακριβώς φαίνεται στα συνημμένα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1.000 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο (ΦΕΚ 129/Δ/1999) Έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης οικισμού Μασάρων, Νήσου Ρόδου, νομού Δωδεκανήσου.

 

Η απόφαση αυτή με τα διαγράμματα που τη συνοδεύουν να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.5110.15

 

Ρόδος, 20-07-2015

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.