Απόφαση 5205/16

Απόφαση 5205/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Σκλαβούνα στο Δήμο Σαμοθράκης νομού Έβρου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 5205/2016: Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος υδατορέματος Σκλαβούνα στο Δήμο Σαμοθράκης νομού Έβρου, (ΦΕΚ 455/Δ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/1997) Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

 

4. Την με αριθμό 4/2015 πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/2015).

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, που καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν η θέση είναι κενή.

 

6. Το νόμο 4258/2014 (ΦΕΚ 94/Α/2014) Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, ιδίως το άρθρο 3.

 

7. Την υπ' αριθμόν 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ/1989) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Κτιριοδομικός Κανονισμός και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 6 αυτού, σχετικά με τη δόμηση κοντά σε ρέματα, όπως ισχύει σήμερα.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2853/1922 περί υδραυλικών εν γένει έργων και αστυνομεύσεων των δημόσιων υδάτων όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του από 10-12-1923 νομοθετικού διατάγματος και κωδικοποιήθηκαν από τις διατάξεις του από 18-03-1924 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 61/Α/1924).

 

9. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Γ39682/2015 έγγραφο του Εθνικού Τυπογραφείου με θέμα Υποχρεωτική (από 01-07-2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Κυβερνήσεως με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής.

 

10. Το με αριθμό Η-4325/11-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 1961/20-05-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας η μελέτη οριοθέτησης τμήματος υδατορέματος Σκλαβούνα νήσου Σαμοθράκης, σε μήκος 130 m (που συντάχθηκε από τον Πολιτικό Μηχανικό Τσεσμελή Δημήτριο, τον Νοέμβριο του 2015), αφού ελέγχθηκε και θεωρήθηκε ως προς τον καθορισμό των οριογραμμών.

 

11. Το με αριθμό Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 1961/05-08-2016 έγγραφο της υπηρεσίας με το οποίο ζητήθηκαν διευκρινήσεις επί της ανωτέρω μελέτης.

 

12. Το με αριθμό Η-8754/06-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3651/08-09-2016) έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου με διευκρινήσεις επί της εν λόγω μελέτης οριοθέτησης.

 

13. Το με αριθμό Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 3651/12-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας με το εστάλη η εν λόγω μελέτη οριοθέτησης στους αρμόδιους φορείς για τη γνωμοδότηση τους.

 

14. Την με αριθμό 21423/28-09-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 4053/03-10-2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

 

15. Την με αριθμό 2751/1-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 4718/08-11-2016) θετική γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.

 

16. Την με αριθμό 22565/28-11-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 5205/08-12-2016) θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2336/31-05-2016 (αριθμός πρωτοκόλλου Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 2158/03-06-2016) έγγραφο του Δήμου Σαμοθράκης με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία η υπ' αριθμόν 115/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία γνωμοδοτεί, ομόφωνα, θετικά ως προς την προτεινόμενη οριοθέτηση του εν λόγω τμήματος του ρέματος Σκλαβούνα νήσου Σαμοθράκης.

 

18. Το γεγονός ότι το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δεν γνωμοδότησε εντός της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία, προθεσμία.

 

19. Το γεγονός ότι από την υποβληθείσα μελέτη (10ο σχετικό) προκύπτει ότι οι προτεινόμενες οριογραμμές ανταποκρίνονται σε πλημμυρική παροχή για περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη χωρίς να απαιτούνται έργα διευθέτησης για το εν λόγω τμήμα του ρέματος, αποφασίζουμε:

 

Επικυρώνουμε τις καθορισθείσες οριογραμμές τμήματος του υδατορέματος Σκλαβούνα στο Δήμο Σαμοθράκης Ν. Έβρου σε συνολικό μήκος 130 μέτρων, όπως αυτές αποτυπώνονται με συνεχή γραμμή μπλε χρώματος στην οριζοντιογραφία ρέματος (Νοέμβριος 2015, κλίμακα 1:200) του Πολιτικού Μηχανικού Τσεσμελή Γ. Δημητρίου και σύμφωνα με την υδρολογική μελέτη που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας, όπως αυτή ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

 

Συγκεκριμένα ο καθορισμός των ορίων, (σε σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 1987) γίνεται με αρχή τα σημεία:

 

R1 (Χ=625588.782, Υ=4479306.934), L1 (Χ=625585.613, Υ=4479316.943) και πέρας τα σημεία
R4 (Χ=625710.731, Υ=4479341.835), L5 (Χ=625709.662, Υ=4479353.919)

 

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτουν δαπάνες οι οποίες να βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

a.5205.16

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή μαζί με τα συνημμένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 12-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.