Απόφαση 52453/95

Απόφαση 52453/12/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λόφου Σικελίας του Δήμου Καλλιθέας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 52453/12/1995: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λόφου Σικελίας του Δήμου Καλλιθέας, (ΦΕΚ 1198/Δ/1995), 29-12-1995.

 

Ο Νομάρχης Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του αναγκαστικού νόμου 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α/1968) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το νομοθετικό διάταγμα 1018/1971 (ΦΕΚ 220/Α/1971) και την παράγραφο 3 του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

5. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος περί κατηγοριών και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ 166/Δ/1987).

 

6. Το προεδρικό διάταγμα 183/1986 (ΦΕΚ 70/Α/1986) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Νομάρχες κ.λ.π.

 

7. Την απόφαση Υπουργού περί έγκρισης μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Καλλιθέας με αριθμό 42388/2160/1989 (ΦΕΚ 369/Δ/1989).

 

8. Το από 29-09-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 761/Δ/1988) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στο Δήμο Καλλιθέας.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 492/1993, 165/1994, 459/1994 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης αναθεώρησης του Λόφου Σικελίας.

 

10. Τις γνωμοδοτήσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Πειραιά 02-02-1995 αριθμός πρακτικού 3, 30-03-1995 αριθμός πρακτικού 12 και γνωμοδότηση Νομαρχιακού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος τομέα Νότιας Αθήνας 06-05-1995.

 

11. Τα ισχύοντα διατάγματα ρυμοτομίας και όρων δόμησης της περιοχής Δήμου Καλλιθέας.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 2218/1994 περί ίδρυσης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 90/Α/1994) και τις όμοιες του νόμου 2240/1994. Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 153/Α/1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

13. Τον ισχύοντα Οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών (ΦΕΚ 395/Β/1995).

 

14. Την με αριθμό 643/1995 απόφαση Νομάρχη Αθηνών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνεται η πολεοδομική μελέτη αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Λόφου Σικελίας του Δήμου Καλλιθέας όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό σχεδιάγραμμα.

 

Εγκρίνονται τα κάτωθι άρθρα των όρων δόμησης:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το σχετικό σχεδιάγραμμα.

 

Αθήνα, 19-12-1995

 

Ο Νομάρχης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.