Απόφαση 53586/88

Απόφαση 53586/6312/1988: Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και Οικοδομικούς Οργανισμούς


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 53586/6312/1988: Έγκριση προδιαγραφών πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και Οικοδομικούς Οργανισμούς, (ΦΕΚ 534/Β/1988), 29-07-1988.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 1032/1980 περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980) και τον νόμο 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

2. Το νόμο 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, Οικιστική Ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983) και ειδικότερα το άρθρο 42, παράγραφοι 1 και 2.

 

3. Το προεδρικό διάταγμα 93/1987 περί αναμόρφωσης και ενοποίησης της νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, τρόπος οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτών και πολεοδόμηση εκτάσεων Οικοδομικού Συνεταιρισμού και Οικοδομικών Οργανισμών (ΦΕΚ 52/Α/1987) ειδικότερα το άρθρο 18, παράγραφος 3.

 

4. Την υπ' αριθμόν 89/1987 του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνονται οι προδιαγραφές Μελετών Πολεοδόμησης εκτάσεων που ανήκουν σε Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς και Οικοδομικούς Οργανισμούς, όπως αυτές αναφέρονται στο συνημμένο τεύχος.

 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 14-07-1988

 

Προδιαγραφές Πολεοδομικής Μελέτης Οικοδομικών Συνεταιρισμών

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της νέας νομοθεσίας για τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς είναι ν' αποκτήσουν τα μέλη τους κατοικία.

 

Στόχος των προδιαγραφών στην προσπάθειά τους να τηρήσουν σωστά το πνεύμα του νόμου, είναι να δώσουν έμφαση σε τρόπους πολεοδόμησης και οικιστικής ανάπτυξης, τέτοιους που να διευκολύνουν την παραγωγή κατοικίας και δομημένου περιβάλλοντος, σε αποδεκτά επίπεδα ποιότητας και με την συμμετοχή και τον έλεγχο των ίδιων των χρηστών, σε όλα τα στάδια, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωση των έργων.

 

Θεωρήθηκε ότι οι απαιτούμενες μελετητικές δραστηριότητες είναι άρρηκτα (και κατ' εξοχήν εδώ) συνδεδεμένες με τις αντίστοιχες διαδικασίες (π.χ. συμμετοχή μελών, εγκρίσεις και γνωμοδοτήσεις δημοσίων) δημοτικών φορέων, γενικές συνελεύσεις των μελών του Οικοδομικού Συνεταιρισμού για κατευθύνσεις σχεδιασμού, επιλογές, κληρώσεις κ.λ.π.).

 

Γι' αυτό στις προδιαγραφές των μελετών ενσωματώνονται και οι παραπάνω διαδικασίες, ώστε να προκύπτουν από αυτές οι απαιτήσεις σε κάθε στάδιο και να εξασφαλίζεται η πληρότητα και η εφαρμοσιμότητα της μελέτης.

 

Η διαδικασία έγκρισης για την οικιστική αξιοποίηση εκτάσεων των Οικοδομικών Συνεταιρισμών περιλαμβάνει 3 στάδια.

 

Στο πρώτο στάδιο, έκθεση σκοπιμότητας, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης Οικοδομικών Συνεταιρισμών στα διοικητικά όρια ενός οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το μέγεθος της οικιστικής ανάπτυξής του και σε ζώνες κατάλληλες για οικιστική χρήση.

 

Στο δεύτερο στάδιο, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου η απόφαση οικιστικής καταλληλότητας, εγκρίνεται η χωροθέτηση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού στην συγκεκριμένη έκταση, με βάση γενικά και ειδικά πολεοδομικά χαρακτηριστικά αυτής και της ευρύτερης περιοχής της (φυσικά, λειτουργικά και ιδιοκτησιακά στοιχεία).

 

Στο τελευταίο στάδιο, Πολεοδομική μελέτη, εγκρίνεται το σχέδιο με το οποίο θα οικοδομηθεί ο οικισμός του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, ο τρόπος ανάπτυξης, οι υποχρεώσεις του Οικοδομικού Συνεταιρισμού στο Δήμο ή Κοινότητα, η διάταξη των οικοδομικών μαζών, καθώς και το πρόγραμμα εφαρμογής του σχεδίου και κατασκευής των έργων τεχνικής υποδομής.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

Οι προδιαγραφές της Πολεοδομικής Μελέτης περιλαμβάνουν την υποβοήθηση της επιλογής από τον Οικοδομικού Συνεταιρισμού της επιθυμητής κατεύθυνσης σχεδιασμού μέσω εναλλακτικών λύσεων, την εξειδίκευση του πολεοδομικού προγράμματος του οικισμού με βάση τη διαδικασία χρηματοδότησης και ανάπτυξης του οικισμού κατά στάδια, τη διαμόρφωση του πολεοδομικού σχεδίου με στόχο την κατά το δυνατό συγκροτημένη οργάνωση του περιβάλλοντος, τον πολεοδομικό κανονισμό, και το πρόγραμμα εφαρμογής.

 

Η ανάλυση της Πολεοδομικής Μελέτης αντλεί στοιχεία από τα προηγούμενα στάδια εγκρίσεως:

 

Έκθεση σκοπιμότητας, γενικό πολεοδομικό σχέδιο ή ζώνη οικιστικού ελέγχου ή Απόφαση Οικιστικής καταλληλότητας.

 

Στα στάδια αυτά και μέσα από διαδικασίες που αφορούν τους Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, τους ΟΤΑ και τη Διοίκηση έχουν εξεταστεί τα εξής:

 

Ένταξη της συγκεκριμένης οικιστικής ανάπτυξης στην ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα οι συσχετίσεις των χρήσεων γης.
Η εδαφική καταλληλότητα για οικιστική ανάπτυξη της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της έκτασης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού, όσον αφορά τους τίτλους ιδιοκτησίας και την τυχόν παρεμβολή σ' αυτήν ιδιοκτησιών τρίτων σε σχέση με τη δυνατότητα σωστής πολεοδομικής οργάνωσής της.
Η έκταση είναι ελεύθερη δεσμεύσεων ίδιου νομικού καθεστώτος (δάση, δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικά κ.λ.π.).
Ο τρόπος ανάπτυξης και τα τελικά προγραμματικά στοιχεία του οικισμού (αριθμός οικιστών, επιθυμητό μέγεθος κατοικίας ιδιοκτησίας επιδιωκόμενος συντελεστής δόμησης κ.λ.π.) που βασίζονται σε απόφαση γενικής συνέλευσης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

 

Τα παραπάνω στοιχεία παρέχονται στον μελετητή της πολεοδομικής μελέτης από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό.

 

Το περιεχόμενο της Πολεοδομικής Μελέτης που ακολουθεί, αναπτύσσεται με βάση τον τρόπο ανάπτυξης που έχει αποφασισθεί στα προηγούμενα στάδια (διανομή κατοικιών, αυτοτελή οικόπεδα, μικτός τρόπος).

 

Ι. Πολεοδομική Μελέτη σε περίπτωση διανομής αυτοτελών οικοπέδων

 

1. Σύνταξη σκαριφημάτων με εναλλακτικές λύσεις γενικές πολεοδομικής οργάνωσης βασισμένων στα προγραμματικά στοιχεία (στοιχείο φακέλλου 10.6) καθώς και σε χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του οικισμού με βάση δηλώσεις των μελών του ως προς τις προθεσμίες τους για ανοικοδόμηση. Στα σκαριφήματα αυτά θα επιλύεται και η σύνδεση της έκτασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής με αναφορά προς τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής (στοιχείο φακέλλου 10.3) κλίμακα 1:2000.

 

2. Παρουσίαση των παραπάνω στην Διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού και λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή της λύσης γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και τις γενικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού.

 

3. Σύνταξη λεπτομερούς πολεοδομικού προγράμματος με βάση τις προειλημμένες αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 που αφορούν στα προγραμματικά στοιχεία και τις γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού.

 

4. Καθορισμός πολεοδομικών αρχών οργάνωσης του χώρου.

 

5. Σύνταξη σχεδίου πολεοδομικής οργάνωσης του οικισμού σε κλίμακα 1:2000 (στοιχείο φακέλλου 3).

 

α. Πολεοδομούμενο τμήμα (χρήσεις και λειτουργίες) οργάνωση γειτονιών, οργάνωση κυκλοφοριακού δικτύου, και σύνδεσή του με την ευρύτερη περιοχή και με τυχόν γειτονικό σχέδιο, οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων, πλατειών, πρασίνου, και όροι δόμησης και οργάνωσης του οικισμού ως προς τα ύψη των κτιρίων του.

 

β. Μη πολεοδομούμενο τμήμα (χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης).

 

6. Σύνταξη λεπτομερούς ρυμοτομικού σχεδίου σε κλίμακα 1:500 ή 1:1000 όρια γειτονιών, κεντρική περιοχή με λεπτομερή ένδειξη κοινωφελών χώρων και εξυπηρετήσεων, οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, πλατείες, πράσινο, τομείς συντελεστών δόμησης διαγράμματα ακαλύπτων χώρων κατά οικοδομικό τετράγωνο, καθορισμός ανωτάτων επιπέδων υψών ώστε σε συνδυασμό με τα διαγράμματα των ακαλύπτων χώρων να προκαθορίζεται σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο ένα ιδεατό στερεό μέσα στο οποίο θα εγγράφονται οι οικοδομικές μάζες.

 

Στο ίδιο σχέδιο οριοθετείται η μη πολεοδομούμενη έκταση και καθορίζεται η χρήση της (στοιχείο φακέλλου 4).

 

Προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία του ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να προσκομισθεί αντίγραφο του ρυμοτομικού όπου θα σημειώνεται και η διάταξη των οικοπέδων.

 

Εφ' όσον ο Συνεταιρισμός επιθυμεί να προχωρήσει σε περισσότερες εξειδικεύσεις και έλεγχο του δομήσιμου περιβάλλοντος είναι δυνατόν ο φάκελλος να περιέχει προκαταρκτική μελέτη προγραμματικών τύπων κατοικιών σε κλίμακα 1:200.

 

7. Σύνταξη πολεοδομικού κανονισμού που θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονικούς και μορφολογικούς περιορισμούς καθώς και σύνταξη όρων και περιορισμών δόμησης για το μη πολεοδομούμενο τμήμα (στοιχείο φακέλλου 6).

 

8. Προμελέτη σε κλίμακα 1:200 ή και μεγαλύτερη των κοινωφελών κτιρίων και εξυπηρετήσεων εκτός από εκείνα τα κτίρια που είναι αρμοδιότητα δημοσίων φορέων (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λ.π.) προκειμένου να καθορισθεί με περισσότερη ακρίβεια η μορφολογία τους, η θέση τους στο οικόπεδο και η γενική τους διάταξη.

 

9. Σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης δικτύων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου) σε κλίμακα 1:2000. Ο χάρτης αυτός αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του κόστους και τον προγραμματισμό των έργων υποδομής σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα (στοιχείο φακέλλου 5).

 

10. Έκθεση επεξηγηματική της πολεοδομικής μελέτης με στοιχεία συσχετισμού του αναλυτικού προγράμματος) σχεδίου και έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος μέσω του σχεδίου και των προβλεπομένων από το προεδρικό διάταγμα υποχρεώσεων του Οικοδομικού Συνεταιρισμού (παραχωρήσεις στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης) (στοιχείο φακέλλου 7).

 

ΙΙ. Πολεοδομική Μελέτη σε περιπτώσεις διανομής κατοικιών

 

1. Σύνταξη σκαριφημάτων με εναλλακτικές λύσεις γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και μορφής του οικισμού και των κατοικιών βασισμένων στα προγραμματικά στοιχεία (στοιχείο φακέλλου 10.6), καθώς και σε χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του οικισμού με βάση δηλώσεις των μελών τους ως προς τις προθέσεις τους για ανοικοδόμηση. Στα σκαριφήματα αυτά θα επιλύεται και η σύνδεση της έκτασης με το οδικό δίκτυο της περιοχής με αναφορά προς τον χάρτη της ευρύτερης περιοχής (στοιχείο φακέλλου 10.3).

 

2. Παρουσίαση των παραπάνω στη Διοίκηση του οικοδομικού συνεταιρισμού με λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή της λύσης γενικής πολεοδομικής οργάνωσης και τις γενικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού (στοιχείο φακέλλου 1).

 

3. Σύνταξη λεπτομερούς πολεοδομικού προγράμματος (πολεοδομούμενο τμήμα, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, οικόπεδα δήμου κοινότητας, οικόπεδα και σπίτια μελών), με βάση τις ανάγκες των μελών, όπως καθορίσθηκαν, βάσει προειλημμένων αποφάσεων που θα αναφέρονται στο ιστορικό (στοιχείο φακέλλου 10.2), βάσει της διαδικασίας των παραγράφων 1 και 2 και της απόφασης τρόπου ανάπτυξης (στοιχεία φακέλλου 10.6).

 

4. Καθορισμός πολεοδομικών αρχών οργάνωσης του χώρου.

 

5. Σύνταξη σχεδίου πολεοδομικής οργάνωσης του οικισμού σε κλίμακα 1:2000 (στοιχείο φακέλλου 3).

 

α) Πολεοδομούμενο τμήμα (χρήσεις και λειτουργίες) οργάνωση γειτονιών κατά τρόπο ανάπτυξης, οργάνωση κυκλοφοριακού δικτύου, και σύνδεσή του με την ευρύτερη περιοχή και με τυχόν γενικό σχέδιο, οργάνωση δικτύου πεζοδρόμων) πλατειών, πρασίνου, και όροι δόμησης.

 

β) Μη πολεοδομούμενο τμήμα (χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί δόμησης).

 

6. Σύνταξη προμελέτης τύπων κατοικιών σε κλίμακα 1:100, καθώς και του τρόπου συνδυασμού τους βάσει των αποφάσεων και των προγραμματικών μεγεθών, καθώς και των κατευθύνσεων της παραγράφου 2.

 

7. Παρουσίαση και έγκριση του πολεοδομικού σχεδίου και των τύπων κατοικιών στον οικοδομικό συνεταιρισμό. Επιλογή τύπου κατοικίας από τα μέλη σύμφωνα με τις ανάγκες τους και μέσα στα πλαίσια των προηγούμενων σχετικών αποφάσεων.

 

8. Σύνταξη λεπτομερούς ρυμοτομικού σχεδίου με διάγραμμα κάλυψης και υψομετρικές στάθμες σε κλίμακα 1:500 ή 1:1000.

 

Περιεχόμενό του: όρια γειτονιών, κεντρική περιοχή με λεπτομερή ένδειξη κοινωφελών χώρων και εξυπηρετήσεων, οδικό δίκτυο, χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι, πλατείες, πράσινο, οικόπεδα, διαγράμματα κάλυψης, υψομετρικές στάθμες καθορισμός των βασικών επιπέδων από τα οποία εξαρτώνται οι στάθμες, ένδειξη μερίδων, τομείς συντελεστών δόμησης.

 

Η μελέτη των τύπων κατοικίας και του ρυμοτομικού σχεδίου πρέπει να τηρούν τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και να αναφέρονται ρητά σε πιθανή ανάγκη ειδικών εξουσιοδοτήσεων.

 

Στο ίδιο σχέδιο οριοθετείται η μη πολεοδομούμενη έκταση και καθορίζεται η χρήση της (στοιχείο φακέλλου 4).

 

9. Σύνταξη πολεοδομικού κανονισμού, καθώς και όρων και περιορισμών δόμησης για το μη πολεοδομούμενο τμήμα (στοιχείο φακέλλου 6).

 

10. Προμελέτη σε κλίμακα 1:200 ή και μεγαλύτερη των κοινωφελών κτιρίων και εξυπηρετήσεων εκτός από εκείνα τα κτίρια που είναι αρμοδιότητα δημοσίων φορέων (σχολεία, βρεφονηπιακοί σταθμοί κ.λ.π.), προκειμένου να καθοριστεί με περισσότερη ακρίβεια η μορφολογία τους, η θέση τους στο οικόπεδο και η γενική τους διάταξη.

 

11. Σύνταξη σχεδίου γενικής διάταξης δικτύων υποδομής (ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού, τηλεφώνου) σε κλίμακα 1:2000. Ο χάρτης αυτός αποτελεί τη βάση για την εκτίμηση του κόστους και τον προγραμματισμό των έργων υποδομής σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα (στοιχείο φακέλλου 5).

 

12. Έκθεση επεξηγηματική της πολεοδομικής μελέτης με στοιχεία συσχετισμού του αναλυτικού προγράμματος σχεδίου και έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος μέσω του σχεδίου και των προβλεπομένων από το προεδρικό διάταγμα υποχρεώσεων του οικοδομικού συνεταιρισμού (παραχωρήσεις του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) (στοιχείο φακέλλου 7).

 

ΙΙΙ. Πολεοδομική Μελέτη σε περίπτωση μικτού τρόπου ανάπτυξης

 

Σ' αυτή την περίπτωση συνδυάζονται οι δύο προηγούμενοι τρόποι ανάπτυξης κι ακολουθούνται οι αντίστοιχες προδιαγραφές. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός παίρνει υπόψη του τη δήλωση των μελών για ένταξη στην περίπτωση Ι ή ΙΙ (στοιχεία φακέλλου 10.6) και ομαδοποιεί σε χωριστές γειτονιές τις επιλογές των δύο περιπτώσεων.

 

Στοιχεία φακέλλου για έγκριση Πολεοδομικής Μελέτης.

 

1. Απόφαση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού για τις γενικές κατευθύνσεις του σχεδιασμού με συνημμένο σκαρίφημα.

 

2. Απόφαση οικοδομικού συνεταιρισμού για την επιλογή τύπου κατοικίας και έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου (μόνο για περίπτωση διανομής κατοικιών).

 

3. Χάρτης κλίμακας 1:2000 - Πολεοδομικής οργάνωσης, ή 1:1000.

 

4. Χάρτης κλίμακας 1:500 - Ρυμοτομικού σχεδίου - οριοθέτησης μη πολεοδομούμενου τμήματος / αντίγραφό του με διάταξη οικοπέδων (στην περίπτωση διανομής αυτοτελών οικοπέδων).

 

5. Χάρτης κλίμακας 1:2000 γενικής διάταξης δικτύων υποδομής.

 

6. Πολεοδομικός κανονισμός.

 

7. Έκθεση Επεξηγηματική.

 

8. Πρόγραμμα εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης (βλέπε Ειδική Προδιαγραφή) που θα συνοδεύεται από αντίγραφο του ρυμοτομικού με σαφή ένδειξη των τμημάτων που παραχωρούνται στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και από απόφαση Γενικής Συνέλευσης με το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης οικισμού.

 

9. Συμβολαιογραφικές πράξεις παραχωρήσεων στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

10. Έκθεση Σκοπιμότητας και Απόφαση έγκρισης του καταστατικού Απόφαση Οικιστικής καταλληλότητας και της Έκθεσης που την συνοδεύει ή αντίγραφο συγκεκριμένου γενικού πολεοδομικού σχεδίου ή ζώνης οικιστικού ελέγχου.

 

Στα παραπάνω περιλαμβάνονται τα ακόλουθα αναλυτικά στοιχεία:

 

10.1. Εγκεκριμένο καταστατικό.

 

10.2. Ιστορικό Συνεταιρισμού.

 

10.3. Στοιχεία Ευρύτερης περιοχής με χάρτη σε κλίμακα 1:10000 ή 1:25000.

 

10.4 Στοιχεία ιδιοκτησιακού καθεστώτος με χάρτη τοπογραφικό ή κτηματογραφικό κλίμακας 1:500 ή 1:1000 και πρόσφατα πιστοποιητικά μεταγραφής από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και συμβόλαια.

 

10.5. Στοιχεία εδαφομορφολογίας και χρήσεων γης της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού με χάρτη κλίμακα 1:2000 ή 1:5000.

 

10.6. Απόφαση γενικής συνέλευσης για τον τρόπο οικιστικής ανάπτυξης το είδος και μέγεθος συνεταιριστικής μερίδας, τα ολικά προγραμματικά μεγέθη και τον κατ' αρχή συντελεστή δόμησης.

 

10.7. Γνωμοδότηση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας σχετικά με τη δυνατότητα οικιστικής αξιοποίησης της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού σε σχέση με τις διατάξεις του νόμου 998/1979 συνοδευόμενη από διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας.

 

10.8. Γνωμοδότηση για την οικιστική αξιοποίηση της έκτασης από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία.

 

10.9. Γνωμοδότηση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης μέσα στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκεται η έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού.

 

10.10. Στοιχεία εδαφικής καταλληλότητας.

 

Τα στοιχεία 10, 10.1, έως 10.9 παρέχονται στον μελετητή από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό.

 

Ειδική προδιαγραφή για το πρόγραμμα εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης και κατασκευής των έργων τεχνικής υποδομής (στοιχείο φακέλλου - 8 -).

 

Περιγραφή των εκτάσεων που θα παραχωρηθούν με συμβολαιογραφική πράξη στον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς αντάλλαγμα των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων σε ποσοστό τουλάχιστον 30 - 40% της έκτασης του οικοδομικού συνεταιρισμού καθώς και του τμήματος οικοδομήσιμης γης (5% της πολεοδομούμενης έκτασης).
Χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής του σχεδίου στο έδαφος καθώς και του προγράμματος των έργων τεχνικής υποδομής κατά φάσεις και στάδια (ύδρευση, αποχέτευση, Δημόσια Επιχείριση Ηλεκτρισμού, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος κ.λ.π.) σύμφωνα με τους χρονικούς προσδιορισμούς του νέου προεδρικού διατάγματος.
Χρονοδιάγραμμα κατασκευής έργων ανωδομής (σε περιπτώσεις διανομής κατοικιών).
Εκτίμηση κόστους και τρόπος χρηματοδότησης έργων υποδομής και ανωδομής.
Ανάπτυξη και περιγραφή στην περίπτωση που ο οικοδομικός συνεταιρισμός συνάπτει συμβάσεις με τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους φορείς (π.χ. Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης) για την οικιστική αξιοποίηση της περιοχής του.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.