Προεδρικό διάταγμα 93/87 - Άρθρο 18

Άρθρο 18: Πολεοδόμηση έκτασης οικοδομικών συνεταιρισμών και οικοδομικών οργανισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορισμός έκτασης που πολεοδομείται:

 

α. Η συνολική έκταση ιδιοκτησίας οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού που πολεοδομείται, καθορίζεται ανάλογα με τα εδαφοπονικά, μορφολογικά χαρακτηριστικά της έκτασης, τις στεγαστικές ανάγκες, τον αριθμό των μελών και τον τρόπο της οικιστικής ανάπτυξης.

 

β. Σε περίπτωση που τμήμα της συνολικής έκτασης δεν πολεοδομείται παραμένει στην ιδιοκτησία του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού. Μετά τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή του οικοδομικού οργανισμού το τμήμα αυτό ανήκει εξ αδιαιρέτου σε όλα τα μέλη.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 448/1991 (ΦΕΚ 165/Α/1991).

 

2. Παραχώρηση στον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Οι οικοδομικού συνεταιρισμοί και οικοδομικοί οργανισμοί υποχρεούνται πριν από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης να παραχωρούν με συμβολαιογραφική πράξη, η οποία αναφέρεται στο προοίμιο του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και χωρίς απαίτηση αποζημίωσης στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

α) Τους κοινόχρηστους, κοινωφελείς και ειδικών χρήσεων χώρους που προβλέπονται από την πολεοδομική μελέτη και αποτελούν το 30 - 40% τουλάχιστον του πολεοδομούμενου τμήματος. Για τον ακριβή καθορισμό του ποσοστού που καταλαμβάνουν οι χώροι αυτοί λαμβάνονται υπόψη οι προτεραιότητες του άρθρου 21 σε συνδυασμό με τις ειδικές πολεοδομικές απαιτήσεις και μορφολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής. Οι οπωσδήποτε σχηματισμένοι μέσα στην έκταση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού κοινόχρηστοι χώροι συνυπολογίζονται στο παραπάνω ποσοστό.

 

β) Οικοδομήσιμη επιφάνεια σε ποσοστό 5% επί της συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας της έκτασής τους, μετά την αφαίρεση των κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων που παραχωρούνται στον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την προηγούμενη παράγραφο. Η επιφάνεια αυτή προορίζεται για κοινωφελείς σκοπούς ή για την εκτέλεση στεγαστικών προγραμμάτων και η θέση της καθορίζεται με το προεδρικό διάταγμα έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης.

 

3. Ανάθεση - εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης

 

Η πολεοδομική μελέτη εκπονείται τον οικοδομικό συνεταιρισμό ή οικοδομικό οργανισμό, σύμφωνα με προδιαγραφές που εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

4. Έγκριση πολεοδομικής μελέτης.

 

α) Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του νόμου 1337/1983.

 

β) Ο οικοδομικός συνεταιρισμό ή οικοδομικός οργανισμός καταρτίζει και υποβάλλει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων πριν από τη έγκριση της πολεοδομικής μελέτης πρόγραμμα κατασκευής των έργων τεχνικής υποδομής. Η υποχρέωση του οικοδομικού συνεταιρισμού ή οικοδομικού οργανισμού για εισφορά σε χρήμα εξαντλείται με τις υποχρεώσεις του για τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των έργων τεχνικής υποδομής στην ιδιοκτησία του.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 25 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

5. Εφαρμογή σχεδίου - έργα υποδομής.

 

α) Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ο οικοδομικός συνεταιρισμός και οικοδομικός οργανισμός υποχρεούται να αναθέτει την εφαρμογή του σχεδίου στο έδαφος και να κατασκευάζει και συντηρεί τα έργα τεχνικής υποδομής, και γενικά τα κοινόχρηστα έργα στην έκταση της ιδιοκτησίας του.

 

β) Η ολοκλήρωση του προγράμματος των έργων τεχνικής υποδομής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 χρόνια από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος έγκριση της πολεοδομικής μελέτης. Η παράγραφος αυτή δεν ισχύει για την περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού που δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος ΙΙ.3 του παρόντος προεδρικού διατάγματος.

 

Εφόσον οι τυχόν λόγοι καθυστέρησης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του οικοδομικού συνεταιρισμού καθώς στην περίπτωση ενώσεων οικοδομικών συνεταιρισμών τα οριζόμενα χρονικά διαστήματα για την κατασκευή των έργων υποδομής μπορούν να αυξάνονται κατά 5 χρόνια ακόμη με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

Μετά την εκπόνηση των ανωτέρω προθεσμιών ο Υπουργός εκτιμώντας τα πραγματικά στοιχεία δύναται να διαλύσει τον οικοδομικό συνεταιρισμό.

 

6. Συμβάσεις

 

Ο οικοδομικός συνεταιρισμός ή οικοδομικός οργανισμός είναι δυνατόν για την εκπλήρωση του σκοπού του να συνάπτει σύμβαση με τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την οποία να ρυθμίζονται θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης προγραμμάτων ανάπτυξης, καθορισμού τρόπου και μορφής οικιστικής αξιοποίησης, φορέα κατασκευής έργων και γενικότερα θέματα αξιοποίησης και φροντίδας του οικισμού. Επίσης μπορεί να συστήνει ή συμμετέχει σε εταιρείες μικτής οικονομίας ή άλλης μορφής εταιρείες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

7. Ιδιοκτήτες γης

 

Στην περίπτωση οικοδομικού συνεταιρισμού ιδιοκτητών γης κατά το άρθρο 2 παράγραφοι 2)β και 3)β, η πολεοδομική μελέτη εκπονείται και εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Για περιοχές εντός εγκεκριμένων σχεδίων εφαρμόζεται το άρθρο 13 του νόμου 1337/1983, όταν η περιοχή είναι πολεοδομικώς προβληματική.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 26 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.